بيمه های مسئوليت

بیمه های اموال
بیمه های اموال
آگوست 19, 2019
مبنای مسئوليت مدنی
مبنای مسئوليت مدنی
آگوست 22, 2019

بيمه های مسئوليت

بيمه های مسئوليت

بيمه های مسئوليت

برخلاف بيمه هاي اموال كه دارائي متعلق به بيمه گزار مستقيما” در اثر حادثه كاهش مي يابد و بيمه گراين كاستي راجبران مي نمايد،در بيمه هاي مسئوليت جبران خسارت جنبه غيرمستقيم دارد و بتبع مسئوليت بيمه گزار مورد پيدا مي نمايد.
بيمه هاي مسئوليت جز در بعضي موارد استثنائي، اصولا” از قواعد حاكم بر بيمه هاي اموال تبعيت مي نمايد. بنابراين دراين نوع بيمه نيز جبران زيان اشخاص ثالث مدنظر قراردارد و نبايد موجب منفعت بيمه گزار و يا زيان ديده گردد.

 

بيمه های مسئوليت انواع زيادی دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:

  • – بيمه مسئوليت قانوني يا اجباري، مثل: بيمه مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني درمقابل اشخاص ثالث.
  • – بيمه مسئوليت قراردادي مانند: بيمه مسئوليت متصديان حمل ونقل و بيمه مسئوليت مستاجر درمقابل مالك.
  • – بيمه مسئوليت حرفه اي مانند: بيمه مسئوليت پزشكان، دندانپزشكان، جراحان، داروسازان، وكلاي دادگستري، مهندسين و مقاطعه كاران.


تعريف مسئوليت و انواع آن

مسئوليت اقسام مختلف داردكه مهمترين آنها مسئوليت اخلاقيMoral or Ethical Liability ومسئوليت قانوني Legal Responsibilityاست.مسئوليت اخلاقي درصورتي حاصل مي شودكه انسان مرتكب گناهي شود و درمقابل خدا ووجدان احساس مسئوليت نمايد. اما مسئوليت قانوني درمقابل خطاي به عمد و ياغيرعمدي است كه انسان مرتكب شده و خود به مسئوليت جزائيPenal Responsibility ومسئوليت مدني Civil Liability تقسيم مي گردد.
مسئوليت قانوني لزوما” وجودخسارت را ايجاب مي نمايد.اين خسارت ممكن است متوجه جامعه و يا متوجه فرد باشد. هرگاه خسارت متوجه جامعه باشد، جنبه عمومي پيدا نموده و مسئوليت جزائي از قبيل حبس و غيره بدنبال دارد و چنانچه خسارت صرفا” متوجه فردي از جامعه باشد مسئوليت مدني بوجود مي آيد. گاهي عمل واحد موجب مسئوليت جزائي و مسئوليت مدني هر دوخواهد شد. مانند سرقت كه هم موجب مسئوليت جزائي سارق به لحاظ اينكه نفس سرقت، امنيت و نظم جامعه را مختل مي كند و هم موجب مسئوليت مدني سارق يعني الزام به پس دادن مال به صاحب آن خواهد بود مسئوليت مدني ممكن است ناشي از جرم يا شبه جرم باشد. اگر عمل شخص از روي عمد و سوء نيت و بقصد اضرار باشد، مسئوليت ناشي از جرم و چنانچه از روي غفلت و سهل انگاري باعث زيان ديگري شود، مسئوليت ناشي از شبه جرم خواهد بود. مسئوليت خواه منشاء آن جرم يا شبه جرم باشد، مرتكب آن ملزم به جبران خسارت زيان ديده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید