بيمه گر و بیمه گزار

بيمه های دريایی و غير دريایی
بيمه های دريایی و غير دريایی
آگوست 26, 2019
موضوع بيمه
موضوع بيمه
آگوست 28, 2019

بيمه گر و بیمه گزار

بيمه گر و بیمه گزار

بيمه گر و بیمه گزار

باعنايت به بخش آخر ماده يك قانون بيمه اركان بيمه عبارتند از :

بیمه گر Insurer-Underwriter

بيمه گر شخصي است كه درمقابل دريافت حق بيمه از بيمه گزار تعهدجبران خسارت را در صورت وقوع حادثه بعهده مي گيرد.براساس ماده 31 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري عمليات بيمه درايران بوسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و بارعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت.” با اين تعريف بيمه گر شخص حقوقي است كه جهت انجام حرفه بيمه گري بايد شرايط خاصي را كه قانون تعيين مي كند دارا باشد.

بیمه گزار Insured – Assured

بيمه گزار طرف تعهد بيمه گر است وشخصي است كه باپرداخت حق بيمه جان، مال و يا مسئوليت خودراتحت پوشش بيمه قرارمي دهد. بيمه گزاربرخلاف بيمه گركه الزاما” بايد شخص حقوقي باشد،مي تواند هم شخص حقيقي و هم شخص حقوقي اعم از شركت، موسسه، انجمن و غيره باشد.

دیدگاهتان را بنویسید