بیمه مسئولیت و ارتباط بیمه گزار با زیاندیده

مبانی نظری مسئولیت
مبانی نظری مسئولیت
اکتبر 6, 2019
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای
اکتبر 8, 2019

بیمه مسئولیت و ارتباط بیمه گزار با زیاندیده

بیمه مسئولیت و ارتباط بیمه گزار با زیاندیده

بیمه مسئولیت و ارتباط بیمه گزار با زیاندیده

در تعریف بیمه مسئولیت گفتیم که بیمه مسئولیت قراردادی است که در آن بیمه گر در ازای پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گزار تعهد می کند خسارتهای وارد به او که ناشی از ادعای قانونی دیگران(اشخاص ثالث) باشد را جبران نماید. بسته به اینکه منظور از دیگران(اشخاص ثالث) چه کس یا کسانی باشد، می توان انواع مختلفی از بیمه های مسئولیت را برشمرد.

صرف نظر از اینکه صاحب نظران مختلف انواع بیمه های مسئولیت را به چند دسته تقسیم می کنند، ما بر این باوریم که تقسیم بندی نیز همانند تعریف باید هم بگونه ای باشد که همه مصادیق خود را دربربگیرد و هم طوری باشد که موارد ناهمگون در یک دسته قرارنگیرد. به نظر ما بیمه نامه های مسئولیت را می توان در چهار نوع مختلف به شرح ذیل دسته بندی نمود:

 1. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان .
 2. بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای.
 3. بیمه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا.
 4. بیمه مسئولیت مدنی عمومی.

بیمه مسئولیت و ارتباط بیمه گزار با زیاندیده

الف: بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان

هر گاه شخص نگران این باشد که مبادا قانون وی را به سبب زیانهای وارد به کارکنانش مسئول جبران خسارت بداند، می تواند این نگرانی خود را تحت پوشش بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان قرار دهد.

1- مبنای مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بر اساس ماده85 قانون کار برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهائی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش

پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفهای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است . و بر اساس ماده ماده91 همان قانون کارفرمایان و مسئولان کلیه واحد های موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند. و بالاخره اینکه بر اساس ماده -95 مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولیت واحد های موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولیت واحد حادثهای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است . کارفرما می تواند بخشی از این مسئولیت خود را با خرید بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان تحت پوشش بیمه مسئولیت درآورد.

موضوع بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، قراردادی است که موضوع آن جبران خسارتهای ناشی از آسیب بدنی وارد به کارکنان بیمه گزار می باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر حوادث تحت پوشش بیمه نامه آسیبهای بدنی برای کارکنان شاغل بیمه گزار در هنگام انجام فعالیت مندرج در بیمه نامه و در بازه زمانی و مکانی مشخص شده در بیمه نامه بوجود آید و بر اساس قانون بیمه گزار مسئول جبران آن شناخته شود ، بیمه گر حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه آنرا جبران خواهد نمود.

دسته بندی بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

با توجه به نوع فعالیتی که کارفرما به آن می پردازد می توان سه دسته بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به شرح زیر در نظر گرفتالبته. این دسته بندی ضرورتی ندارد بلکه صرفاً به منظور ساده سازی عملیات بیمه گر است که برخی از شرکتهای بیمه اقدام به چنین دسته بندی نموده اند.

 • بیمه نامه م.م.کارفرمایان(پیمانکاران) پروژه های ساختمانی در قبال کارکنان
 • بیمه نامه م.م.کارفرمایان واحد های تولیدی، صنعتی ،خدماتی در قبال کارکنان
 • بیمه نامه مسئولیت کارفرمایان (پیمانکاران)پروژه های عمرانی.

ویژگیهای بیمه مسئولیت کارفرما

هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که از فرد یا افرادی در ازای پرداخت حق السعی(حقوق یا دستمزد) جهت انجام امور معین و مشخص استفاده می نماید، می تواند اقدام به خرید این بیمه نامه نماید.

بیمه گر در این بیمه نامه خسارات ناشی از آسیب بدنی وارد به کارکنان که به سبب سهل انگاری و قصور بیمه گزار در نظارت و استفاده از وسایل بی حفاظ و معیوب در حین کار و یا ضعف اقدامات ایمنی می باشد را تحت پوشش قرار می دهد. به عبارت دیگر تعهد بیمه گر منوط به احراز مسئولیت بیمه گزار بوده و بیمه گر در قبال هر گونه حادثه ای که در محیط کار رخ می دهد تعهدی ندارد بنابراین نباید آنرا با بیمه حوادث اشتباه گرفت. برخی از ویژگیهای این بیمه به شرح زیر می باشد :

 • این بیمه نامه فقط خسارات ناشی از آسیب بدنی (ضرب، جرح ،نقص عضو و فوت) را پوشش می دهد.
 • این بیمه نامه تنها خسارتهای وارد به کارکنان را تحت پوشش قرار می دهد مگر اینکه توافق دیگری شده باشد.
 • خطرات موضوع بیمه تنها باید حوادث مرتبط با کار می باشد .
 • این خطرات باید در محدوده کارگاه و در حین انجام فعالیت مورد بیمه باید رخ داده باشد مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد .
 • از آنجا که نوع رابطه استخدامی بین کارفرما و کارکنان موجب سلب مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان نمی شود لذا این بیمه نامه کلیه کارکنان اعم از رسمی،پیمانی، روزمزد، قراردادی، تمام وقت و یا پاره وقت را تحت پوشش قرار می دهد.

خرید بیمه مسئولیت

تعهدات بیمه گر

تعهدات اصلی بیمه گر جبران خسارتهای ناشی از آسیبهای بدنی است که می تواند به یکی از اشکال زیر باشد:

 • غرامت فوت و نقص عضو
 • هزینه های پزشکی

بیمه گران تعهدات خود را در هر یک از دو زمینه بالا به دو بخش هر حادثه و طی دوره تقسیم بندی می کنند.

الف: بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیتهای ساختمانی

در این نوع بیمه نامه به دلیل اینکه ملاک محاسبه حق بیمه مساحت کل بنا و مراحل کاری است بنابراین بیمه گر تاکید فراوانی روی اعلام دقیق و صحیح مساحت کل بنا دارد. مساحت از جمع دو مورد زیر بدست می آید:

 • مساحت کل ساخته شده .
 • هرگونه اضافه بنا.

که منظور از مساحت کل، مساحت تمام طبقات به همراه تمام مشاعات ساختمان را شامل میشود و باید دقت شود تا با مساحت زیر بنا که شامل میزان سطح اشغال شده زمین توسط ساختمان است اشتباه گرفته نشود.

همچنین به دلیل اینکه اعلام متراژ مساحت کل بنا ارتباط مستقیم با حق بیمه پایه دارد بیمه گر می تواند برای رسیدن به حق بیمه نهایی مراحل کاری را نیز با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه نظیر تخریب ساختمان (بنای قدیمی)- گودبرداری و خاکبرداری- اجرای فونداسیون- دیوارچینی-نازک کاری- محوطه سازی مورد محاسبه قرار دهد. اگرچه پیشرفت کار می تواند باعث اعمال درصدی تخفیف در حق بیمه پایه شود اما برخی مراحل پر خطر نظیر نصب اسکلت و یا نماکاری با پرداخت مبلغی بابت اضافه نرخ تحت پوشش قرار میگیرد.

بنابراین ذکر هر یک از مراحل فوق توسط بیمه گر می تواند شرایط محاسبه حق بیمه را تغییر دهد. به همین دلیل بیمه گر تاکید فراوانی نسبت به اعلام دقیق مراحل کاری و نیز تکمیل پرسشنامه مربوطه دارد. با توجه به اینکه بیمه گر با در نظر گرفتن متراژ و با توجه به نوع میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با اعمال تخفیف های ویژه و یا حتی محاسبه تشدید کاری به حق بیمه نهایی میرسد لازم است تا جهت جلوگیری از بروز مشکل در هنگام پرداخت خسارت (نظیر اعمال قاعده نسبی از سوی بیمه گر)پرسشنامه به طور دقیق و در کمال حسن نیت تکمیل گردد.

ب: بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی

دراین نوع پروژه ها آنچه برای بیمه گران مهم است وحق بیمه پایه برمبنای آن محاسبه می گردد، عبارتند از:

 • نوع فعالیت های شغلی.
 • تعداد پرسنل مشغول به فعالیت.

در این حالت نیز اعلام محدوده فعالیت به دقت و کامل بسیار مهم و تاثیرگذار است. در این نوع بیمه نامه باید تصویر پیمان ارائه گردد، زیرا بیمه گر با مطالعه پیمان اولا” موضوع کار و نوع فعالیت را مورد ارزیابی قرار می دهد، ثانیا” با مشخص شدن نوع فعالیت می تواند ریسک را به درستی ارزیابی نموده و حق بیمه

پایه را مشخص نماید. همچنین محدوده فعالیت در پیمان مشخص است و در زمان پرداخت خسارت به بیمه گر کمک خواهد نمود تا در تشخیص محدوده محل فعالیت و چگونگی پرداخت خسارت بررسی های لازم را انجام داده و خسارت را به درستی پرداخت کند.

به عنوان مثال درپیمان یک پروژه عمرانی مربوط به حفاری ولوله گذاری فاضلاب به دقت مسافت حفاری ، طول و عرض و عمق آن و محدوده فعالیت کمک بسیاری به بیمه گر جهت ارزیابی ریسک پروژه خواهد نمود. نکته دیگر تعداد پرسنل است، بیمه گذاران باید تعداد پرسنل خود را اعم از ثابت و متغیر به درستی اعلام نمایند زیرا تعداد آنها به عنوان یک پارامتر مستقیم در فرمول محاسبه حق بیمه تاثیر گذار است.بدیهی است درصورتیکه تعداد موجود و تعداد بیمه شده در بیمه نامه با یکدیگر همخوانی نداشته باشند موجب اعمال قاعده نسبی خواهد گردید که این امر موجب پرداخت بخشی از خسارت توسط بیمه گذار می شود.

خرید بیمه مسئولیت

ج: بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه های صنعتی،تولیدی، خدماتی و بازرگانی

در این نوع پروژه ها که شامل تمام فعالیت های شغلی به غیر از ساختمانی و عمرانی است بیمه گر پارامترهای زیر را جهت ارزیابی ریسک مورد توجه قرار می دهد :

 • نوع فعالیت بیمه گذار.
 • تعداد پرسنل شاغل.
 • خطرات معمول در محل کار.
 • تعهدات درخواستی.
 • مدت بیمه نامه.

این عوامل بهترین عوامل محاسبه حق بیمه و ارزیابی ریسک به شمار می آیند و بیمه گر تأکید فراوانی جهت دقت در تکمیل پرسشنامه بخصوص این پارامترها دارد . بدیهی است در صورت بروز خسارت هر کدام از عوامل یاد شده که به درستی اعلام نشده باشد و موجب گردد که بیمه گر ارزیابی دقیقی از ریسک نداشته و حق بیمه را کمتر از میزان واقعی دریافت نماید مستلزم آن خواهد شد که مبلغ خسارت با اعمال قاعده نسبی حق بیمه پرداخت شود .

در اینجا ذکر چند نکته ضروری است :

 • دراین رشته بیمه گر به تعداد پرسنل بعنوان مهمترین پارامتر محاسبه حق بیمه اهمیت زیادی می دهد و بیمه گذار حتما” باید تعداد را به درستی ذکر نماید. چه تعداد کارکنان متغیر و چه تعداد کارکنان ثابت .
 • بیمه گذار ابتدا تعداد کل کارکنان خود را به درستی اعلام نماید، سپس جهت کاهش حق بیمه بصورت تفکیکی تعداد پرسنل شاغل در هر واحد (اداری، خدماتی، فنی و …) را اعلام تا حق بیمه متناسب با ریسک هر یک از آنها مورد محاسبه قرار گیرد
 • بیمه گذار همواره باید لیست تامین اجتماعی کارکنان را در سوابق خود داشته و در صورت افزایش یا کاهش نفرات خود به هر دلیل بیمه گر را مطلع سازد تا در زمان خسارت بیمه گذار با کاهش پرداخت خسارت روبرو نشود. اعلام تغییرات در مورد کارکنان فصلی که در لیست تأمین اجتماعی بیمه گذار قرار ندارند نیز ضروری میباشد.
 • درصورتیکه محل کار بیمه گزار(کارفرما) ثابت نباشد بیمه نامه به یکی از دوحالت زیر صادر می گردد:
 • ذکر نام کلیه کارکنان همزمان با صدور و اعلام تغییرات احتمالی در مدت زمان اعتبار بیمه نامه.
 • اعلام نشانی دقیق محل های فعالیت بیمه گزار و تعداد نیروی کار مستقر در آن محل ها در مدت زمان اعتبار بیمه نامه.

پوششهای تکمیلی در بیمه مسئولیت کارفرما

گاهی مواردی پیش می آید که بر اساس شرایط بیمه نامه صادر شده ، خسارت قابل جبران نمی باشد. به همین خاطر بیمه گران به درخواست بیمه گزاران اقدام به طراحی و عرضه پوششهای تکمیلی(کلوز) در جهت رفع نواقص این بیمه نامه نموده اند که در ادامه به بررسی هر یک از آنها می پردازیم:

دیه دوم و بیشتر برای کارکنان

در خسارت منتهی به نقص عضو کارکنان، در صورتی که زیاندیده مستحق دریافت دیه ای بیش از %100دیه کامل بیمه نامه شود تا %100 دیه از خود بیمه نامه جبران می شود ولی دیه مازاد بر %100 دیه ، دیه دوم و بیشتر نام داردمعمولاً. میزان تعهد مورد پذیرش بیمه گر برای دیه دوم محدود به عدد خاصی می شود ولی می تواند بدون محدویت هم باشد.

ماموریت های خارج از کارگاه کارکنان

ماهیت برخی از فعالیت ها بگونه ای است که بیمه گزار برای انجام فعالیت مورد بیمه ممکن است برخی از کارکنان خود را به ماموریتهای خارج از کارگاه بفرستد. اما می دانیم که قلمرو اصلی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان محدوده کارگاه به نشانی درج شده در بیمه نامه می باشد. در چنین مواقعی مسئولیت بیمه گزار در صورتی از جانب بیمه گر تحت پوشش قرار خواهد گرفت که وی ضمن رعایت الزامات این پوشش تکمیلی آن را به بیمه نامه خود بیافزاید.

به موجب این پوشش تکمیلی و با رعایت شرایط بیمه نامه ، مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی ( فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی ) کارکنان در ماموریت های خارج از کارگاه در شمول تعهدات

بیمه گر می باشد. کارکنانی برای ماموریت های خارج از کارگاه بیمه می باشند که اسامی آنها به طور کتبی توسط بیمه گذار اعلام و جزء لاینفک بیمه نامه گردیده باشد . بیمه گزار موظف است قبل از اعزام کارکنان به ماموریتهای خارج از کارگاه حکم ماموریت آنان را برای بیمه گر ارسال نماید، در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت. در هر حال حتی پس از خرید این پوشش تکمیلی ، صدمات جسمانی کارکنان ناشی از حوادث وسائل نقلیه موتوری استثناء است.

اماکن وابسته به کارگاه 

چهارچوب بیمه مسئولیت جبران خسارات بدنی وارد به کارکنان در حین اجرای فعالیت مورد بیمه و در محل انجام فعالیت می باشد ولی از آنجا که ممکن است کارکنان اوقاتی را در نقاط مختلفی از کارگاه همچون رستوران،نمازخانه،سالن ورزشی ، رختکن، حمام و …. به سر برند، لذا بیمه گزار می تواند با خرید این پوشش تکمیلی، مسئولیت خود را در چنین اماکنی هم تحت پوشش قرار دهد.

ایاب و ذهاب کارکنان(با وسایل معین)

پوشش ایاب و ذهاب از منزل به محل کار و از محل کار به منزل در صورتی ارائه می شود که بیمه گزار مشخصات خودرو(شامل نام خودرو و شماره شهربانی )هایی که به منظور ایاب و ذهاب مورد استفاده قرار می دهد را قبل از وقوع خسارت و ترجیحاً در زمان صدور بیمه نامه بصورت مکتوب به بیمه گر اعلام نماید. این پوشش تکمیلی حوادثی که در حین ایاب و ذهاب برای کارکنان رخ دهد ولی از محل بیمه نامه وسایل نقلیه موتوری قابل جبران نباشد و مسئولیت بیمه گزار محرز گردد را پوشش می دهد و منظور از حوادث غیر از نقلیه موتوری حوادثی است که در تعریف بیمه نامه ثالث خودرو نگنجد اما کم بیمه گی را شامل نمی شود

مسئولیت ناشی از حوادث وسائل نقلیه موتوری جهت کارکنان

مطابق شرایط عمومی بیمه نامه ، خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری جزء استثنائات این بیمه نامه می باشد. ولی بیمه گزار می تواند با خرید این پوشش تکمیلی مسئولیت خود ناشی از وسایل نقلیه موتوری را با شرایط خاصی تحت پوشش قرار دهد.

ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که اخذ بیمه نامه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی طبق قانون اجباری می باشد، لذا این پوشش تکمیلی در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به هیچ عنوان جایگزینی برای بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل نمی باشد و صرفاً در مواردی که خسارت وارده طبق شرایط بیمه نامه اتومبیل قابل پرداخت نباشد.

مسئولیت پیمانکاران فرعی

گاهی بیمه گزار به علل مختلفی از جمله تخصصی بودن قسمتهایی از یک فعالیت، اجرای بخشهایی از فعالیت مورد بیمه را به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر که به اصطلاح پیمانکار فرعی نامیده می شوند،

بسپارد که در صورت وقوع حادثه ممکن است بیمه گزار یا پیمانکار مسئول شناخته شود. در خصوص مسئول شناخته شدن بیمه گزار جای نگرانی نیست زیرا مسئولیت وی بر اساس چهارچوب اصلی بیمه نامه پوشش داده شده است اما پیمانکار ممکن است بدون پوشش بیمه مسئولیت باشد . لذا بیمه گزار می تواند به نیابت از پیمانکار یا پیمانکاران مسئولیت او/آنان را در بیمه نامه خود تحت پوشش بیمه مسئولیت درآورد.

مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور

به موجب این پوشش تکمیلی و با رعایت شرایط بیمه نامه و مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی ، مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور برای صدمات جسمانی کارکنان برای موضوع مورد بیمه تحت پوشش می باشد و بیمه گر خسارت وارده را جبران می نماید.

پرداخت خسارت بدون رای دادگاه

در زمان وقوع خسارت منجر به فوت یا نقص عضو ،ممکن است بیمه گزار به دلایلی همچون اطاله دادرسی و … مایل به ارجاع مورد خسارت به دادگاه یا مراجع قضایی دیگر نباشد، لذا میتواند به خرید این پوشش تکمیلی اقدام نماید.

به موجب این پوشش تکمیلی و با رعایت شرایط بیمه نامه ( مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه )، مسئولیت بیمه گذار ناشی از فوت ، نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی کارکنان، بدون رای دادگاه به شرح زیر جبران میگردد:

 1. غرامت فوت بر اساس سرمایه مندرج در بیمه نامه و یا معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج، هر کدام که کمتر باشد محاسبه میگردد.
 2. غرامت نقص عضو براساس نظریه پزشک معتمد بیمه گر تعیین میگردد.

در صورتی که بیمه گذار و یا زیان دیده نسبت به نظر پزشک معتمد بیمه گر معترض باشند ، موضوع در کمیسیونی متشکل از پزشک منتخب بیمه گر، پزشک منتخب بیمه گذار و یک نفر پزشک به انتخاب پزشکان مزبور مطرح و نظر اکثریت اعضای کمیسیون برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفی

چنانچه مورد خسارتی منجر به ایجاد هزینه های پزشکی کارکنان بیمه گزار گردد ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گزار ، بدون توجه به میزان صورتحسابهای ارائه شده هزینه های پزشکی مربوطه را بر اساس تعرفه های وزارت بهداشت و درمان جبران خواهد نمود، مگر اینکه بیمه گزار نسبت به خرید این پوشش تکمیلی اقدام نموده باشد.

مطالبات تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی

ماده66 قانون تامین اجتماعی می گوید : در صورتیکه ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرمایان یا نمایندگان او بوده،سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی،هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.تبصره1 ماده 66 نیز می گوید” مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود” . بیمه گزار می تواند با خرید این پوشش تکمیلی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از خود را بیمه نماید.

صدمات جسمانی شخص بیمه گزار، مهندس ناظر و پیمانکار در داخل کارگاه

این پوشش تکمیلی خسارات ناشی از صدمات جسمانی بیمه گزار، پیمانکار و مهندس ناظر را که تنها در داخل کارگاه و تنها در ساعات کاری ذکر شده در بیمه نامه رخ داده باشد را جبران می نماید دارد و حتی با وجود خرید ماموریت خارج از کارگاه اشخاص مذکور در خارج از کارگاه پوشش ندارند. با این توضیح که در خصوص شخص بیمه گزار تنها هزینه های پزشکی قابل جبران خواهد بود مگر اینکه توافق دیگری شده باشد.

صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث

اگر چه این بیمه نامه مسئولیت بیمه گزار در قبال کارکنان را پوشش می دهد ولی بیمه گزار می تواند در صورت پذیرش شرایط زیر مسئولیت خود را در قبال اشخاص ثالث نیز پوشش دهد(این کار ادغام بیمه نامه مسئولیت کارفرما با بیمه مسئولیت عمومی است).

 • خسارت وارد به اشخاص ثالث در داخل کارگاه رخ داده باشد.
 • خسارت ناشی از مسئولیت بیمه گزار باشد.
 • احراز مسئولیت بر اساس رای دادگاه صورت پذیرد.

مابه التفاوت افزایش دیات

معمولا در ابتدای هر سال دیات قانونی از سوی قوه قضائیه افزایش پیدا می کند اگر بیمه نامه ای با تعهد فوت و نقص عضو امسال صادر شود در ابتدای سال بعد نیازمند این است که بیمه گزار درخواست افزایش دیات بدهد زیرا دیه باید به نرخ روز پرداخت گردد. اما اینکار در صورتی امکان پذیر است که :

 • بیمه نامه اعتبار داشته باشد یعنی فسخ یا منقضی نشده باشد · درخواست افزایش دیه قبل از وقوع خسارت باشد .

در غیر اینصورت بیمه گر تنها تا سقف دیه مشخص شده در بیمه نامه اقدام به جبران خسارت خواهد نمود. بنابر این بیمه گزار می تواند با خرید پوشش مابه التفاوت افزایش دیه خود را از خطر گران شدن دیه بعد از وقوع حادثه در امان بدارد. مشروط به اینکه :

 • بیمه نامه صادره دارای پوشش دیه کامل در زمان صدور بوده باشد
 • در صورت افزایش دیه توسط قوه قضائیه بیمه گزار اقدام به به روز نمودن دیات بیمه نامه نموده باشد .

برخی از بیمه گران سقف مشخصی از گرانی را برعهده می گیرند مثلاً تا بیست درصد.

خرید بیمه مسئولیت

پرداخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان

در صورت خرید این پوشش تکمیلی از سوی بیمه گزار اگر کارکنان بیمه گزار به سبب حوادث کاری که بیمه گزار مسئول آنها باشد بستری شوند بیمه گر مبلغی را به عنوان دستمزد غرامت روزانه به ازای هر روز و حداکثر تا …. روز به کارگر پرداخت می نماید. مشروط به اینکه کارگر این غرامت را از بیمه گر دیگری دریافت ننموده باشد.

حوادث غیر مرتبط با فعالیت اصلی بیمه شده

در صورتی که فعالیتی که موجب حادثه گردیده است همان فعالیتی که در موضوع بیمه نامه نوشته شده است نباشد بیمه گر تعهدی در قبال پرداخت خسارت ندارد. اما گاهی برخی فعالیتها در حواشی فعالیت اصلی صورت می پذیرد که اجتناب ناپذیر است و طبیعی است که بیمه گزار آنرا به عنوان فعالیت اصلی خود اعلام ننماید. بعنوان مثال کارگر تراشکاری برای اینکه از چکه کردن آب ناشی از برف بر روی دستگاه خود جلوگیری کند به دستور کارفرما اقدام به برف روبی از ایرانیت روی کارگاه می نماید که منجر به سقوط وی می گردد. در این حادثه برف روبی جزء فعالیت اصلی بیمه شده نبوده ولی برای ادامه فعالیت اصلی اجتناب ناپذیر بوده است.

اهمال غیرعمدی همکاران

چنانچه در اثر حوادث مربوط به موضوع این بیمه نامه تمام یا بخشی از مسئولیت حادثه منجر به آسیب بدنی کارکنان بر عهده همکار(ان) کارگر آسیب دیده بیافتد، این خسارت نیز با رعایت سقف تعهدات بیمه گر، از محل بیمه نامه جبران خواهد شد، مشروط به اینکه در بیمه نامه های بانام، نام کارگر مسئول و آسیب دیده در فهرست پیوست بیمه نامه موجود باشد و در بیمه نامه های بی نام تعداد نیروی کار اعلام شده به بیمه گر با احتساب آن(ها) باشد در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت. بدیهی است خسارتهای ناشی از فعل عمد کارکنان و نزاع و درگیری بین کارکنان و نیز مسئولیت خود زیاندیده مشمول این پوشش نخواهد بود.

پوشش شماره (18) عدم اعلام افزایش %20 تعداد کارکنان

چنانچه در زمان پرداخت خسارت مشخص گردد که تعداد واقعی کارکنان بیش از تعداد اعلام شده توسط بیمه گزار می باشد، بیمه گر تا بیست درصد افزایش نفرات را چشم پوشی نموده و ازاعمال قاعده نسبی خودداری خواهد نمود، ولی چنانچه مشخص گردد میزان افزایش بیش از درصد مذکور بوده است، این پوشش تکمیلی هیچ اثری نداشته و قاعده نسبی بصورت کامل اعمال خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید