مبنای مسئوليت مدنی

بيمه های مسئوليت
بيمه های مسئوليت
آگوست 21, 2019
بيمه های اجباری
بيمه های اجباری
آگوست 24, 2019

مبنای مسئوليت مدنی

مبنای مسئوليت مدنی

مبنای مسئوليت مدنی

درباره مبناي مسئوليت مدني و اينكه درچه صورتي شخص مسئول شناخته مي شود، دو نظريه وجود دارد، نظريه تقصير و نظريه مطلق خطر.

 نظريه تقصير

همانگونه كه در بحث چگونگي پيدايش بيمه وسيرتحول آن اشاره گرديد، بموجب اين نظريه. شخص زماني مسئول جبران خسارت واردبه غير مي باشد كه درانجام اعمال خود مرتكب تقصير يا خطائي شده باشد، دراين رابطه تقصير را مي توان عبارت از رفتار نكردن به نحوي كه معمولا” بايد رفتار گردد تعريف نمود.

طبق اين نظريه، زيان ديده زماني مي تواند به حق خود برسد كه ثابت كند عامل زيان مرتكب تقصير و خطا شده و زيان وارد بر او نتيجه مستقيم تقصير عامل زيان مي باشد. قبول اين نظريه در شرايط پيچيده و مخاطره آميز كنوني نمي تواند پاسخگوي زيان هاي وارده به افراد جامعه باشد. لذا درشرايط خاص جوامع امروزي،نظريه تقصير براي حفظ نظام جامعه و رفع اختلافات وجبران زيان وارده كه گاهي ميزان آن خارج ازتحمل زيان ديده است كافي نيست.

نظريه مطلق خطر

بنا بدلايل بالا و نياز جامعه، ايجاب نمود نظريه جديدي كه به نظريه خطر معروف است ابداع گردد، بنابراين نظر، تنها ارتكاب تقصير شرط مسئوليت مدني نيست، بلكه هركس كه از مواهب جامعه برخوردارميشود ودراثر كاروفعاليت خطري ايجادمي نمايد، درصورتيكه عمل وي موجب زيان ديگري شود مسئول است و ملزم به جبران خسارت مي باشد. بعدها اين نظريه تكميل شد و نظريه مطلق خطر جاي آنرا گرفت، بنابراين نظر هركس به هرصورت موجب زيان ديگري شود مسئول جبران آن است چه مقصر باشد وچه مقصر نباشد.

دیدگاهتان را بنویسید