بیمه مسئولیت

بیمه نامه
بیمه اعتبار
آبان ۱۸, ۱۳۹۸
مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر حادثه ديده چيست
انواع بیمه مسئولیت کارفرما
آبان ۱۸, ۱۳۹۸

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت به عنوان یکی از سه رشته اصلی بیمه در کنار بیمه های اموال و اشخاص قراردارد، بر اساس موضوع ،این نوع بیمه »زیان وارده به اشخاص ثالث که ناشی از فعل یا ترک فعل غیر عمد بیمه گذاران بوجود آمده باشد در دو بخش زیانهای مالی و غرامت های بدنی جبران میشود« ارزیابی ریسک در بیمه های مسئولیت گاهی بدلیل مسائل حقوقی، اجتماعی و فنی، حساستر و پیچیده تر از محاسبات ریسک در بیمه های اموال و اشخاص است و در قوانین مترقی و جوامع توسعه یافته، بیمه گران این نوع رشته بیمه ای با افزایش ضریب خسارت مواجه اند. با توجه به سیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جوامع،حضور بیمه های مسئولیت یکی از ضروریات زندگی مدرن امروزی می باشدو در این رابطه فراهم شدن بسترهای قانونی، تعیین حدود و ثغور مسئولیتهای مدنی افراد ، تهیه و تدوین انواع بیمه نامه های مسئولیت با استفاده از روشهای فنی و کاربردی و ارزیابی خطر از اولویت ویژهای برخوردارند.لذا طی چند سال گذشته مجموع بیمه های مسئولیت در کشور از رشد فزاینده ای برخورداربوده است وتعداداستقبال عمومی وحتی صاحبان صنایع ،مراکز تجاری ،کشاورزی وحرف مختلف با رشد چشمگیری از این نوع بیمه مواجه گردیده است .بنابراین در این برهه حساس وسرنوشت ساز وظیفه شرکت های بیمه ای به خصوص بیمه ایران بعنوان سردمدار صنعت بیمه بسیار مشهود وملموس می باشد ،زیرا می توان با ارائه خدمات کیفی جهت پوشش انواع مسئولیت های مدنی انواع بیمه گذاران خانه ای را بنا نهاد تا سالیان سال منشاء بهترین خدمات وامنیت خاطر را به آنان فراهم نمود.

خرید بیمه مسئولیت کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید