بیمه مسئولیت

بیمه نامه
بیمه اعتبار
نوامبر 7, 2019
مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر حادثه ديده چيست
انواع بيمه مسئوليت كارفرما
نوامبر 11, 2019

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

بيمه مسئوليت به عنوان يكي از سه رشته اصلي بيمه در كنار بيمه هاي اموال و اشخاص قراردارد، بر اساس موضوع ،اين نوع بيمه »زيان وارده به اشخاص ثالث كه ناشي از فعل يا ترك فعل غير عمد بيمه گذاران بوجود آمده باشد در دو بخش زيانهاي مالي و غرامت هاي بدني جبران ميشود« ارزيابي ريسك در بيمه هاي مسئوليت گاهي بدليل مسائل حقوقي، اجتماعي و فني، حساستر و پيچيده تر از محاسبات ريسك در بيمه هاي اموال و اشخاص است و در قوانين مترقي و جوامع توسعه يافته، بيمه گران اين نوع رشته بيمه اي با افزايش ضريب خسارت مواجه اند. با توجه به سير توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح جوامع،حضور بيمه هاي مسئوليت يكي از ضروريات زندگي مدرن امروزي مي باشدو در اين رابطه فراهم شدن بسترهاي قانوني، تعيين حدود و ثغور مسئوليتهاي مدني افراد ، تهيه و تدوين انواع بيمه نامه هاي مسئوليت با استفاده از روشهاي فني و كاربردي و ارزيابي خطر از اولويت ويژهاي برخوردارند.لذا طي چند سال گذشته مجموع بيمه هاي مسئوليت در كشور از رشد فزاينده اي برخورداربوده است وتعداداستقبال عمومي وحتي صاحبان صنايع ،مراكز تجاري ،كشاورزي وحرف مختلف با رشد چشمگيري از اين نوع بيمه مواجه گرديده است .بنابراين در اين برهه حساس وسرنوشت ساز وظيفه شركت هاي بيمه اي به خصوص بيمه ايران بعنوان سردمدار صنعت بيمه بسيار مشهود وملموس مي باشد ،زيرا مي توان با ارائه خدمات كيفي جهت پوشش انواع مسئوليت هاي مدني انواع بيمه گذاران خانه اي را بنا نهاد تا ساليان سال منشاء بهترين خدمات وامنيت خاطر را به آنان فراهم نمود.

خرید بیمه مسئولیت کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید