بیمه های حوادث

بیمه های درمانی
بیمه های درمانی
آوریل 30, 2020
بیمه های عمر (زندگی)
بیمه های عمر (زندگی)
می 12, 2020

بیمه های حوادث

بیمه های حوادث

بیمه های حوادث

بیمه های حوادث به منظور ارائه تأمین های مورد نیاز بیمه گذار در زمان فوت ناشی از حادثه و یا نقص عضو، از کارافتادگی دائم کامل و یا جزئی بصورت گروهی و انفرادی ارائه می گردد . بعضی از بیمه های حوادث، حتی پوشش درمانی در مورد بعضی از امراض خاص را هم به بیمه گذار ارائه میدهند . در بیمه های حوادث مانند بیمه اشیاء اصل غرامت حاکم نبوده، بلکه تعهد شرکت بیمه پرداخت سرمایه معینی در صورت بروز حادثه مشمول بیمه که منجر به فوت ، نقص عضو از کارافتادگی باشد میباشد.

بیمه های حوادث یکی از رشته بیمه های متفرقه بحساب می آید که معمولاً ضمیمه تکمیلی بیمه های عمر قرار میگیرد . بیمه های حوادث پوشش مناسبی را در مقابل مرگ ناشی از حادثه و یا نقص عضو و از کارافتادگی بیمه گذار ارائه میدهند . تفاوت کلی بین بیمه های عمر و حوادث در خطر موضوع و مورد بیمه است . در بیمه های عمر، خطر مورد بیمه، یعنی مرگ امریست محتمل و غیر قابل انکار و صرفاً زمان آن مشخص نمی باشد و حال آنکه خطر موضوع بیمه های حوادث که بر اساس حدوث و اتفاق آن شرکت بیمه مجبور است سرمایه بیمه را بپردازد، ممکن است هرگز وقوع نپذیرد.

مرگ شخص بیمه شده موضوع بیمه حوادث نمی تواند قرار گیرد بلکه مرگ ناشی از حادثه و تصادف است که دارای پوشش بیمه ای است. پوشش بیمه حوادث هم بصورت انفرادی و هم گروهی توسط شرکتهای بیمه ارائه میگردد . در بیمه نامه های حوادث انفرادی ، دو طرف یعنی بیمه گر و بیمه گذار / بیمه شده قرارداد را منعقد می نمایند و حال آنکه در بیمه نامه های گروهی سه طرف برای عقد قرارداد وجود دارند . این سه نفر عبارتند از بیمه گر که شرکت بیمه ای است که قرارداد را منعقد می نماید، بیمه گذار که معمولاً کارفرمایی است که پرداخت حق بیمه را تعهد می کند و بیمه شده، شخصی که فوت ، نقص عضو و از کارافتادگی وی بعلت حادثه موضوع بیمه حوادث است . بیمه های حوادث هم مانند بیمه های عمر دارای فرم پیشنهاد است تا بیمه گر از تاریخچه پزشکی و سوابق بیمه گذار تا حدودی آگاه گردد، علی الخصوص آن دسته از امراضی که ممکن است بر بیمه های حوادث اثر داشته باشد . مطالب و اطلاعات خواسته شده در فرم پیشنهاد بیمه حوادث معمولاً بشرح زیر است:

 • سن
 • تاریخ تولد
 • وزن و قد
 • وجود هر گونه عیب و نقص ذاتی در بدن از قبیل عدم شنوائی و یا عدم دید
 • تاریخچه پزشکی شخص پیشنهاد دهنده
 • عادات و اعتیادها
 • وضعیت جسمانی در زمان بیمه شدن
 • نوع اشتغال

فعالیتهای جنبی شغلی و یا ورزشی علاوه بر اطلاعات ذکر شده قبلی، معمولاً سرمایه بیمه حوادث در صورت فوت و نقص عضو و از کار افتادگی و نام مشخصات ذینفع بیمه نامه در فرم پیشنهاد درج میگردد.

بیمه های حوادث

تعریف حادثه و عوامل آن در بیمه حادثه شخصی

حادثه عبارت است از واقعه ای که بروز آن بعلت عامل خارجی شدید و ناگهانی که خارج از عمد و اراده بیمه شده است بروز نموده و موجب صدمه بدنی قابل تشخیص پزشک می گردد.

عوامل
1) عامل حادثه می بایست خارج از عمد و اراده بیمه شده باشد. در این خصوص باید توجه داشت که همواره تشخیص عمد بیمه شده خصوصاً در مواردی که توام با تقصیر یا خطای سنگین بیمه شده باشد عمل آسانی نبوده اما منظور از عمد قصد در نتیجه است نه قصد در انجام فعل.
2) شدید بودن : یعنی بروز حادثه میبایست از لحاظ بیمه شده ملموس بوده و نتیجه حادثه را بطور محسوس درک نماید. (برای اشخاصی که دچار بی حسی و یا لختی اعضائی از بدن م ی باشند قطعاً نمی بایست حادثه بصورت محسوس درک شود)
3) منظور از ناگهانی بودن این است که بروز حادثه بصورت ناگهانی (کوتاه مدت) می بایست باشد بدیهی است نتیجه حادثه نمی بایست قطعاً در مدت کوتاهی و یا بطور ناگهانی محقق شود.
4) در اثر نیروی خارجی باشد: در مقایسه با تمام بیماریها که علت آنها عامل درونیست، بیماریها را از بیمه حادثه مستثنی میکند مثل نیروی مقاوت ( مانند تصادفی که رخ میدهد و مقاومت آن فیزیکی است و امکان دارد مقاومت شیمیائی و یا الکتریکی و … باشد)
5) صدمه بدنی قابلیت تشخیص پزشکی داشته باشد . یعنی حادثه منجر به ایجاد خلل در سلامتی عضو و یا اعضای بدن گردد . ترس و وحشت صدمه بدنی نیست تا آنجائی که پزشک بتواند آنرا به منشأ عضوی ربط دهد لطمه وارده در بیمه حادثه قابل پوشش است.
6) با توجه به شدت و ضعف نتایج حاصل از بروز حادثه نتایج آ ن میتواند بصورت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده باشد که پوششهای نام برده شده پوششها و تعهدات اصلی بیمه نامه حادثه شخصی بوده و در صورتیکه نتایج وقوع حادثه موجب جراحت و یا ازکار افتادگی موقت بیمه شده گردد منجر به پوششهای هزینه های پزشکی و ی ا غرامت روزانه (هفتگی) میگردد که پوششهای تکمیلی بیمه حادثه شخصی محسوب میشود . بدیهی است صدور بیمه نامه بدون ارائه پوششهای اصلی صحیح نبوده و سرمایه پوششهای تکمیلی نیز باید به طریقی در نظر گرفته شود که حق بیمه آن از حق بیمه اصلی بیشتر نباشد.

بیمه های حوادث

عوامل موثر در نرخ حق بیمه حوادث شخصی

سن بیمه گذار (بیمه شده )

سن بیمه گذار اثرات قابل ملاحظه ای بر نرخ و درصد از کارافتادگی و مرض با توجه به نوع پوشش بیمه خواهد داشت زیرا طبیعی است که شدت و کثرت موارد ناخوشی و ازکارافتادگی با افزایش سن و سال رو به فزونی میرود و این فزونی در تناسب با افزایش نرخ مرگ و میر در بیمه های عمر قابل مقایسه میباشد . در مورد هزینه های پزشکی و غرامت های از کارافتادگی، این افزایش تا سنین 55 سالگی از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

شغل و حرفه بیمه گذار (بیمه شده)

اگر شغل و حرفه بیمه گذار دارای خطرات خاص و ویژه ای ست، باید این احتمال مورد بررسی قرار گیرد . که اگر حادثه ای بوقوع پیوندد، اینگونه حوادث، باعث نقص عضو و ازکارافتادگی دائمی یا موقتی بیمه گذرا خواهد شد. بهر حال شغل و حرفه از عوامل تعیین کننده برای قبول و یا حتی رد یک بیمه گذار می تواند باشد.
وضعیت جسمانی بیمه گذار (بیمه شده)

وضعیت جسمانی بیمه گذار از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. وضعیت پزشکی دارای اهمیت چند بعدی و گوناگونی در ارزیابی خطر است . علی الخصوص اضافه وزن، کسر وزن بیش از حد باید مورد توجه قرار گیرد . نقص عضوهای جسمانی هم می تواند در کیفیت خطر موثر واقع گردد وضعیت جسمانی فعلی و تاریخچه پزشکی قبلی پیشنهاد دهنده باید به دقت بررسی شده و احتمال ناخوشی، مرض و از کارافتادگی آینده ارزیابی گردد . هر گونه عارضه و علائم جسمانی که بیشتر از حد معمول و استاندارد و یا کمتر از آن باشد باید مورد توجه بیمه گر قرار گیرد، زیرا این عوامل ممکن است بعداً تولید حوادثی نماید که منجر به فوت و یا نقص عضو بیمه شده گردد.
سوابق پزشکی بیمه گذار (بیمه شده)

سوابق پزشکی قبلی در رابطه با حوادث منجر به جرح و نقص عضو باید کاملاً مورد بررسی قرار گیرد تا معین و مشخص شود که جراحات قبلی تا چه حد میتواند باعث بروز حوادث ناگواری در آینده گردد . بسیاری از حوادث منجر به نقص عضو و یا از کارافتادگی قبلی ممکن است بصورتی باشد که پیشنهاد دهنده ، ریسک مناسب و قابل قبولی برای شرکت بیمه بحساب نیاید.
سوابق اخلاقی بیمه گذار (بیمه شده)

بسیاری از اعلام خسارتهای غیر واقعی در اوایل پیدایش بیمه های حوادث باعث گردید که شرکتهای بیمه به این جنبه از خصوصیات رو حی و اخلاقی بیمه گذاران دقت و توجه کافی و خاص مبذول دارند. بسیاری از حوادث بصورت اغراق آمیز گزارش شده اند و یا حوادث غیر واقعی ترتیب یافته اند تا بدینوسیله غرامتی از شرکتهای بیمه دریافت دارند . بهتر است از بیمه نمودن افرادی که دارای اینگونه خصیصه های اخلاقی هستند پرهیز گردد، زیرا هیچگونه حق بیه اضافی نمیتواند ریسک و خطر اینگونه افراد ناصالح را برای شرکتهای بیمه مقرون بصرفه و صلاح گرداند.

مطالب مندرج در بیمه نامه

 • خطر موضوع بیمه نامه (در تعریف حادثه آمده است)
 • جدول مشخصات بیمه نامه
 • شرایط بیمه نامه
 • استثنائات بیمه نامه
 • جدول بیمه نامه

در جدول بیمه نامه، معمولاً نام و نشانی بیمه گذار، مدت زمان بیمه، حق بیمه، سرمایه بیمه در صورت فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی و جزئی ذکر می گردد و تشابه زیادی با جدول بیمه عمر دارد.

بیمه های حوادث
شرایط بیمه نامه
هر بیمه نامه دارای شرایطی است که از واجبات یک عقد و قرارداد دو طرفه محسوب می گردد، زیرا روابط بین دو سوی قرارداد را معین و مشخص می نماید، لذا لازم است که شرایط قرارداد بطور ساده، گویا و روشنی تنظیم شده باشد. از مهمترین شروط قرارداد در بیمه های حوادث، همان اصل معروف حسن نیت می باشد . البته نفع بیمه ای هم می بایست وجود داشته باشد . با توجه به اینکه در قراردادهائی که بیمه گذار و بیمه شده یکنفر می باشند تولید اشکال نخواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید