بیمه های اموال

بيمه های اجتماعی
آگوست 17, 2019
بيمه های مسئوليت
بيمه های مسئوليت
آگوست 21, 2019

بیمه های اموال

بیمه های اموال

بیمه های اموال

دربيمه هاي اموال كه به بيمه هاي اشياء هم شهرت دارد، خسارت مستقيما” به اموال و دارائي بيمه گزار وارد مي شودوجبران خسارت وارد به اموال موردبيمه، درتعهد بيمه گر قرار مي گيرد. دراين نوع بيمه، هر شئي كه بتوان براي آن مالكيت قائل شد و ارزش مبادله داشته باشد، حتي حيوانات و نباتات تحت پوشش قرار مي گيرند. علاوه براين پوششها، اين نوع بيمه مي تواند ناظربر ازدست دادن منفعت Lost of Profit نيز باشد.

 بيمه هاي اموال بسيار متنوع و دامنه دار است. اهم بيمه هاي اموال عبارتنداز:

بيمه هاي آتش سوزي، بيمه باربري، بيمه دزدی، بيمه اتومبيل، بيمه تگرگ زدگي، بيمه حيوانات، بيمه مقاطعه كاري، بيمه نصب ماشين آلات، بيمه شكست ماشين آلات،بيمه از دست دادن منفعت، بيمه امانت و صداقت .
بیمه های اموال

بيمه های زيان

نقش بيمه هاي زيان ، دادن تامين به بيمه گزار درمقابل حادثه اي است كه ممكن است خسارتي به دارائي او وارد آورد. هدف اين بيمه ترميم اختلال مالي است كه بدنبال وقوع خطر ايجاد مي شود. بعبارت ديگر بيمه هاي زيان نبايد و نمي توانند بصورت منبع درآمدي براي بيمه گزار درآمده و وضعيت مالي وي را درمقايسه با قبل ازحادثه بهبود بخشد. بيمه هاي زيان خود به دو دسته عمده بيمه هاي اموال و بيمه هاي مسئوليت تقسيم مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید