مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت

اركان بيمه مركزی ايران
اركان بيمه مركزی ايران
ژانویه 17, 2020
اصول و مهارت هاي مورد نیاز حرفه کارشناسی خسارت
اصول و مهارت هاي مورد نیاز حرفه کارشناسی خسارت
آوریل 6, 2020

مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت

مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت

مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت

خسارت

کلمه اي عربی و معنی فارسی آن ضرر، زیان، ضرر کردن، زیان مندي و زیان کاري است . خسارت از نظر بیمه اي به این صورت تعریف شده است:

کاهش ارزش یا از بین رفتن اموال. خسارت به مفهوم ضرر و زیان یا کاهش ارزش مالی و اقتصادي شی ای فقط در بیمه هاي اموال و مسئولیت و بطور کلی در بیمه هاي اشیاء کاربرد دارد .

حادثه

از نظر بیمه اي حادثه عبارت است از واقعه ، پیشامد ناگهانی ، ناگوار و به نسبت شدید که در اثر عوامل خارجی و بدون دخالت ، میل و اراده بیمه گذار یا بیمه شده رخ دهد و موجب زیان مالی و یا بدنی گردد . مصادیق حادثه عبارت است از وقایعی همچون آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه ، تصادف ، واژگون شدن ، غرق شدن و ….

مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت

ارتباط خسارت و حادثه و مفهوم کارشناسی خسارت

با توجه به معانی و مفاهیم این دو کلمه مناسب است رابطه این دو با هم و نیز با سایر واژه هاي مربوطه بیان شود . الگوي ساده زیر میتواند تا حدودي نشانگر ارتباط خسارت و حادثه با هم و با سایر واژه هاي مربوطه باشد .

خطر ->  حادثه ->  آسیب و صدمه -> خسارت -> ادعاي خسارت -> جبران خسارت

خطر و وقوع آن بالقوه وجود داشته و در صورتیکه خطر به وقوع بپیوندد حادثه رخ می دهد و این واقعه اتفاقی است که باعث آسیب و صدمه به شی ای داراي ارزش اقتصادي و یا مالی میگردد و در نتیجه ضرر و زیان یا خسارت ایجاد می نماید .
در اینصورت فرد یا افراد زیان دیده که خسارت مالی متوجه آنان است بر اساس تعهداتی که بیمه گر در قالب بیمه نامه بر عهده گرفته بروز حادثه را به بیمه گر اعلام و ادعاي خسارت می نماید . در اینجاست که بیمه گر بایستی عکس العملی مناسب به این موضوع داشته و بطور کاملا فنی و منصفانه ادعاي خسارت را بررسی و در صورتی که حادثه مزبور همان خطر بالقوه مورد تعهد در بیمه نامه باشد ، خسارت وارده را کارشناسی و میزان واقعی آنرا تعیین و بر اساس شرایط و تعهدات بیمه نامه جبران خسارت نماید .
در واقع در فرآیند بیمه و بیمه گري امر کارشناسی خسارت از زمان بروز حادثه شروع میشود و بنابر این کارشناسی خسارت عبارت است از :

  • فرایند بررسی و تجزیه و تحلیل و شناخت حادثه
  • تعیین نوع رابطه و میزان تطبیق آن با خطر مورد تعهد در بیمه نامه
  • تشخیص میزان مسئولیت یا تعهدات بیمه گر و تعیین میزان خسارت وارده به بیمه گذار

دیدگاهتان را بنویسید