شرايط اساسی عقد بيمه

تعریف و انواع بیمه مسئولیت
ويژگی های عقد بيمه
آگوست 13, 2019
پايان قرارداد بيمه
پايان قرارداد بيمه
آگوست 15, 2019

شرايط اساسی عقد بيمه

شرايط اساسی عقد بيمه

شرايط اساسی عقد بيمه

درماده 190 قانون مدني چهارشرط اساسي زير :
  1. قصد و رضاي طرفين
  2. اهليت طرفين
  3. موضوع معين
  4. مشروعيت جهت معامله

براي صحت معامله درنظر گرفته شده كه بطور اجمال بدان مي پردازيم.

شرايط اساسی عقد بيمه


قصد و رضاي طرفين

طرفين قرارداد يعني بيمه گر و بيمه گزار بايد قصد و اراده انجام بيمه را داشته باشند و رضايت آنها نبايد معلول يا معيوب باشد،دراينجا ممكن است سئوالي درباره بيمه هاي اجباري مطرح شود، زيرا در بيمه هاي اجباري اغلب بيمه گزاران و گاهي بيمه گران رضايت كامل ندارند. به اين سئوال چنين پاسخ داده مي شود. چون بيمه هاي اجباري برمبناي مصلحت و منافع اجتماع برقرارمي شود مصلحت جامعه بررضايت شخص بيمه گزارمرجح است واصولا”طبق ماده 207قانون مدني ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود”.

 

اهليت طرفين

  1. اهليت بيمه گر براساس قانون ودرقالب شركتهاي سهامي عام ايرانيماده 31قانون تاسيس بيمه مركزي ايران روشن و بدون ابهام است.
  2. اهليت بيمه گزار. ماده 211قانون مدني اعلام ميدارد: ” براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند”.


بموجب ماده 212قانون مدني،بالغ كسي است كه 18سال تمام داشته باشد،عاقل كسي است كه مجنون نباشد و رشيد كسي است كه قوه تميز داشته و خوب و بد خود را تشخيص دهد.

موضوع معين

موضوع قرارداد بيمه بايد مشخص و معلوم باشد، يعني طرفين دقيقا” بايد مشخص نمايند هركدام چه تعهدي را نسبت بطرف مقابل بعهده مي گيرند.

مشخص شدن موضوع بيمه از نظر حقوقی :

درهنگام انعقاد قرارداد، تعهد يك طرف يعني بيمه گزار معلوم است. يعني پرداخت مبلغي مشخص بعنوان حق بيمه. حال چنانچه تعهد طرف ديگر يعني بيمه گر را پرداخت خسارت بدانيم، باتوجه به اينكه ميزان تعهد بيمه گر حسب دامنه خطر موضوع بيمه متغير خواهد بود )ازصفرتا صد درصد سرمايه بيمه(موضوع عقد نامعلوم خواهد بود. لذا در ارتباط با بيمه گر موضوع عقد تامين )اطمينان خاطر( است كه بيمه گر به بيمه گزار مي دهد و به اين اعتبار هم خطروهم حداكثر تعهدي را كه بيمه گر بعهده خواهد گرفت معلوم و معين است.

مشخص شدن موضوع بيمه از منظر فني

دراين حالت چهار مشخصه زير براي روشن شدن موضوع بيمه يعني ايفاي تعهدات بيمه گر بدرستي،بايد مد نظر قرار گيرد.

چه چيزي بيمه مي شود؟ مال، شخص و يا مسئوليت ؟

درمورد مال، منقول و ياغير منقول است ؟ مشخصات فني آن چيست ؟

ارزش آن چقدر است؟

مقدار آن از نظر كمي و كيفي چه ميزان است ؟  

در مورد انسان، مشخصات فردي شخص بيمه شده چيست ؟ زن است يا مرد؟ سن وسال فرد؟ سرمايه مورد تعهد بيمه گر؟

و هم چنين است در مورد مسئوليت، نوع مسئوليت؟ سرمايه مورد تعهد بيمه گر؟


و بطور كلي هر عاملي كه به مشخص شدن وجه تمايز، مال،شخص بيمه شده و مسئوليت مورد تعهد كمك مي نمايد بايستي مدنظر قرار گيرد

مكان مورد بيمه در بيمه نامه مي بايستي دقيقا مشخص باشد

مكان مورد بيمه دربيمه هاي منقول مانند بيمه اتومبيل و اشخاص محدوده جغرافيايي است، در بيمه هاي آتش سوزي،مهندسي ومسئوليت موقعيت جغرافيايي و در بيمه هاي باربري، نوع وسيله حمل هواپيما، كشتي، قطارو يا كاميون و محل استقرار كالا روي عرشه و يا در انبار كشتي و مسير حمل را شامل مي شود.

مدت اعتبار بيمه ابتداي و انتهاي زمان بيمه مي بايست مشخص گردد

در كليه رشته هاي بيمه مي بايست دقيقا” زماني براي شروع و پايان بيمه نامه در نظر گرفته شود. بيمه گر تنها در مقابل حوادثي كه در فاصله زماني ابتداي و انتهاي بيمه تحت پوشش اتفاق مي افتد متعهد مي باشد. زمان شروع بيمه نامه به استثناي بيمه هاي باربري كه با شروع سفر، آغاز مي گردد، در تمـامي بيمه نامه ها باذكر ساعت و دقيقه مشخص مي گردد و زمان خاتمه بيمه نيز به غير از بيمه هاي باربري كه با خاتمه سفر و تعيين ضرب الاجلي براي بيمه كالاهاي وارداتي صورت مي پذيرد و در بيمه نامه هاي عمر بشرط فوت كه با فوت بيمه شده خاتمه مي پذيرد در ساير رشته هاي بيمه با ذكر ساعت و دقيقه مي بايست مشخص گردد.

در قرارداد بيمه مي بايست دقيقا خطرهاي تحت پوشش ذكر گردد

با توجه به اينكه خطريكي از اركان اساسي بيمه است كه از يك سو عامل اصلي نگراني بيمه گزار و از ديگر سو مبناي اصلي تعيين حق بيمه براي بيمه گر مي باشد، بايستي دقيقا”مشخص گردد. بعبارت ديگر مي بايست خطرهاي تحت پوشش و تعهدات بيمه گر در قبال آن بوضوح تعريف و مشخص گردد. اين امر درشرايط عمومي و خصوصي و سايرشرايط پيوست بيمه نامه ها تحقق مي پذيرد

مشروعيت جهت معامله

علت انعقاد عقد بيمه مانند ساير عقود مي بايست داراي مشروعيت قانوني باشد. بيمه گر هيچگاه متعهد جبران خسارت ناشي از عمد توام با سوء نيت بيمه گزار نمي باشد. مشروعيت و عدم مشروعيت نوع معامله همواره توسط قانون تعيين مي گردد.

بعنوان مثال : ممكن است در يك برهه زمان ورود كالائي خاص به كشور ممنوع اعلام گردد. لذا ورود كالاي مزبور حكم قاچاق داشته و بالطبع بيمه نمودن آن نيز مشروعيت قانوني ندارد. چنانچه ورود همين كالا در برهه زماني ديگر آزاد اعلام گردد و يا درزمان ممنوعيت آن بعضي از سازمانها و ارگانها داراي مجوز ورود باشند. انعقاد قرارداد بيمه پس از آزاد اعلام شدن آن و يا براي سازمانهاي داراي مجوز ورود، واجد مشروعيت بوده و صدور بيمه نامه بلامانع است

دیدگاهتان را بنویسید