بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

بیمه مسئولیت برای شرکت های نصب تابلو تبلیغاتی
بیمه مسئولیت شرکتهای نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی
نوامبر 4, 2019
بیمه نامه
بیمه اعتبار
نوامبر 7, 2019

بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

موضوع بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان عبارت است از بیمه مسئولیت بیمهگذار درقبال مالکین، ساکنین و افراد ثالث که ناشی از تحقق خطرات بیمه شده در این قرارداد بوده و بیمهگذار به عنوان مدیر(هیئت مدیره) ساختمان مذکور مسئول جبران آن شناخته شود .

خطرات بیمه شده شامل:

  • آسیب بدنی ناشی از آسانسور.
  • آسیب بدنی یا مالی ناشی از ریزش نمای ساختمان مشروط براینکه عمر نمای ساختمان بیشتر از 15سال نباشد.
  • خسارت ناشی از آتشسوزی، سرقت کلی، برخورد و سقوط اجسام خارجی بر روی خودرو. مسئولیت ناشی از آتشسوزی پوشش مذکور منوط به داشتن بیمه نامه آتش سوزی معتبر برای ساختمان در زمان وقوع خسارت می باشد.
  • آسیب بدنی وارد به کارکنان.

جهت خرید بیمه مسئولیت کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید