قرارداد بیمه اتكائی مازاد سرمايه

بیمه مشترک و اتکائی
بیمه مشترک و اتکائی
سپتامبر 3, 2019
حق بيمه كل
سپتامبر 5, 2019

قرارداد بیمه اتكائی مازاد سرمايه

قرارداد بیمه اتكائی مازاد سرمايه

قرارداد بیمه اتكائی مازاد سرمايه

در اين قرارداد بيمه گزار واگذارنده بخشي از سرمايه بيمه شده را به عنوان سهم نگهداري Retention خود برعهده گرفته و براي سرمايه هاي مازاد برسهم نگهداري پوشش اتكائي تهيه مي نمايد. در اين قرارداد بيمه گر واگذارنده درصد معيني از هر ريسك را به بيمه گر اتكائي واگذار مي كند.

نکته

مجموع حق بيمه صادره يك رشته از بيمه. ياكل حق بيمه يك شركت و يا كل حق بيمه صنعت بيمه رادركشور به ترتيب پرتفوي آن رشته، پرتفوي آن شركت و يا كل پرتفوي صنعت بيمه مي نامند.

مثلا” اگر مشاركت به ميزان 50 درصد باشد، از هربيمه نامه 50 درصد سهم نگهداري و 50 درصد سهم بيمه گر اتكائي خواهد بود.

 قرارداد اتكائی مازاد خسارت Excess of loss

دراين نوع قرارداد تاحد معيني از خسارات كلا” به عهده بيمه گر واگذارنده است و درصورتي كه خسارت وارده ازآن حد تجاوز نمايد مبلغ مازاد به عهده بيمه گر اتكائي مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید