اركان بيمه مركزي ايران

مسئوليت بيمه گر
مسئوليت بيمه گر
جولای 23, 2020
شروط برقراری مجدد بیمه، قابلیت بیمه تضمین شده و مزایا و شرایط آن
شروط برقراری مجدد بیمه، قابلیت بیمه تضمین شده و مزایا و شرایط آن
آگوست 4, 2020

اركان بيمه مركزي ايران

اركان بيمه مركزي ايران

اركان بيمه مركزي ايران

بيمه مركزي ايران داراي اركان زير است:

مجمع عمومي

ماده 7- مجمع عمومي بيمه مركزي ايران مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنعت،معدن و تجارت، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي .هيأت عامل و بازرسان بدون داشتن حق رأي در جلسه شركت خواهند كرد.
ماده 8- مجمع عمومي عادي به دعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران سالي يك مرتبه حداكثر تا پايان شهريورماه تشكيل مي شود. مجمع عمومي فوق العاده به دعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران و يا به پيشنهاد هر يك از اعضا مجمع عمومي تشكيل خواهد شد . رئيس كل بيمه مركزي ايران موظف است ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه، مجمع عمومي را كتباً دعوت كند. در دعوت نامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد. هيچ موضوعي را نمي توان در مجمع عمومي عادي يا فوق العاده مطرح كرد مگر آن كه قبلاً جزو دستور قرار داده شده باشد .
ماده 9- وظايف مجمع عمومي به شرح زير است:

 • تعيين خط مشي كلي
 • رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئيس كل بيمه مركزي ايران
 • رسيدگي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سودوزيان و ترتيب تقسيم سود
 • تصويب سازمان و آيين نامه هاي مالي و اداري بيمه مركزي ايران
 • تصويب مقررات استخدامي با رعايت بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري
 • انتخاب بازرسان
 • تعيين حقوق رئيس كل و اعضاي هيأ ت عامل و حق الزحمه بازرسان
 • تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بيمه مركزي ايران جزو دستور قرار داده شده باشد.

اركان بيمه مركزي ايران

شوراي عالي بيمه

ماده 10 – شوراي عالي بيمه از اشخاص زير تشكيل مي شود:

 • رئيس كل بيمه مركزي ايران
 • معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي
 • معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • معاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
 • معاون وزارت جهاد کشاورزی
 • رئيس شركت سهامي بيمه ايران
 • مديرعامل يكي از مؤسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه گران ايران
 • يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي
 • يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي
 • يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

تبصره: اعضاي شوراي عالي بيمه موضوع بندهاي 7 و 8 و 9 و 10 براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده 11 – رياست شوراي عالي بيمه بدون شركت در اخذ رأي با رئيس كل بيمه مركزي ايران و در غياب او با قائم مقام او خواهد بود .
ماده 12 – اعضاي شوراي عالي بيمه قبل از شروع به كار بايد در مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي عالي بيمه نهايت دقت و مراقبت را مبذول دارند و كليه تصميمات خود را به صلاح كشور اتخاذ نمايند و اسرار شوراي عالي بيمه را حفظ كنند .
ماده 13 – جلسات شوراي عالي بيمه حداقل ماهي يك بار به دعوت رئيس شوراي عالي بيمه تشكيل خواهد شد و در صورتي كه حداقل چهار نفر از اعضاي شوراي عالي بيمه كتباً تقاضاي تشكيل جلسه را بنمايند رئيس شوراي عالي بيمه موظف است ظرف يك هفته اعضاي شوراي عالي را براي تشكيل جلسه دعوت كند .
ماده 14 – جلسه شوراي عالي بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت پنج رأي حاضر در جلسه رسمي معتبر و قابل اجرا است .هنگام رسيدگي و اخذ رأي نسبت به مؤسسه بيمه اي كه يكي از اعضاي شوراي عالي به نحوي در آن سهيم است آن عضو در رأي شركت نخواهد كرد .
ماده 15 – صورت جلسات مذاكرات شوراي عالي بيمه در دفتري ثبت و به امضاي رئيس شوراي عالي بيمه رسيده و در بيمه مركزي ايران نگاه داري مي شود .
ماده 16 – شوراي عالي بيمه داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه سازمان آن را شوراي عالي بيمه تصويب خواهد كرد. رئيس و كاركنان دبيرخانه از بين كاركنان بيمه مركزي ايران انتخاب مي شوند .
ماده 17 – وظايف شوراي عالي بيمه به شرح زير است:

 • رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسيس يا لغو پروانه مؤسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي
 • تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده مؤسسات بيمه قرار گيرد.
 • تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه هاي اتكايي
 • تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم
 • تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت مؤسسات بيمه
 • رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي ايران در باره عمليات و فعاليت هاي مؤسسات بيمه در ايران كه حداقل هر شش ماه يك بار بايد تسليم شود.
 • اظهار نظر درباره هرگونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي شود .
 • انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است.

هيأت عامل

ماده 18 – هيأت عامل بيمه مركزي ايران مركب از رئيس كل و قائم مقام رئيس كل و معاونان بيمه مركزي ايران خواهد بود .
ماده 19 – رئيس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران 4 و معاونان بيمه مركزي ايران به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به موجب تصويب نامه هيأت وزيران منصوب مي شوند .
ماده 20 – رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده 21 – رئيس كل بيمه مركزي ايران بالاترين مقام اجرايي و اداري بيمه مركزي ايران مي باشد .
ماده 22 – وظايف و اختيارات رئيس كل بيمه مركزي ايران به شرح زير است:

 • نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن .
 • نمايندگي بيمه مركزي ايران در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتي يا خصوصي و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و غيرقضايي با حق توكيل و سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده 62 قانون آئين دادرسي مدني .
 • تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضا به قائم مقام و يا معاونان و يا روسا يا كارمندان و تعيين وظايف آنان .
 • تقديم گزارش وضع حساب ها و امور بيمه مركزي ايران به مجمع عمومي .
 • تقديم گزارش عمليات و فعاليتهاي مؤسسات بيمه در ايران به شوراي عالي بيمه .

ماده 23 – در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران، قائم مقام رئيس كل داراي كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود .

اركان بيمه مركزي ايران

بازرسان

ماده 24 – بيمه مركزي ايران داراي دو نفر بازرس 5 كه اطلاعات و تجارب كافي در امور بيمه و حسابداري داشته باشند خواهد بود كه يك نفر از آنان از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي و ديگري از طرف وزير صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد و با تصويب مجمع عمومي براي يك سال تعيين خواهند شد .انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .
ماده 25 – بازرسان حق دارند هر گونه اطلاعي را از بيمه مركزي ايران بخواهند ولي حق دخالت مستقيم در امور بيمه مركزي ايران را ندارند .رسيدگي به ترازنامه سالانه وظيفه اصلي بازرسان مي باشد. ترازنامه بيمه مركزي ايران يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم بازرسان خواهد شد تا گزارش در باره آن تهيه و ضمن اظهارنظر به مجمع عمومي تسليم كنند.

دیدگاهتان را بنویسید