ارکان بیمه مرکزی ایران

وظايف بیمه گذار
وظایف بیمه گذار
دی ۲۷, ۱۳۹۸
مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت
مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت
دی ۲۷, ۱۳۹۸

ارکان بیمه مرکزی ایران

اركان بيمه مركزی ايران

ارکان بیمه مرکزی ایران

 

بیمه مرکزی ایران دارای ارکان زیر است:

 

۱_ مجمع عمومی.

۲_ شورای عالی بیمه.

۳_ هیأت عامل.

۴_ بازرسان.

ارکان بیمه مرکزی ایران

مجمع عمومی

 • مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت،معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی .هیأت عامل و بازرسان بدون داشتن حق رأی در جلسه شرکت خواهند کرد.
 • مجمع عمومی عادی به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران سالی یک مرتبه حداکثر تا پایان شهریورماه تشکیل می شود .مجمع عمومی فوق العاده به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران و یا به پیشنهاد هر یک از اعضا مجمع عمومی تشکیل خواهد شد .رئیس کل بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه، مجمع عمومی را کتباً دعوت کند .در دعوت نامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد .هیچ موضوعی را نمی توان در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مطرح کرد مگر آن که قبلاً جزو دستور قرار داده شده باشد .
 • وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف – تعیین خط مشی کلی .

ب – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران .

ج – رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و ترتیب تقسیم سود .

د – تصویب سازمان و آیین نامه های مالی و اداری بیمه مرکزی ایران .

ه – تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری .

و – انتخاب بازرسان

ز – تعیین حقوق رئیس کل و اعضای هیأ تعامل و حق الزحمه بازرسان.

ح – تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف رئیس کل بیمه مرکزی ایران جزو دستور قرار داده شده باشد.

 

شورای عالی بیمه

 

شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل می شود:

۱_ رئیس کل بیمه مرکزی ایران.

۲_ معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی .

۳_ معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت .

۴_ معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .

۵_ معاون وزارت جهاد کشاورزی .

۶_ رئیس شرکت سهامی بیمه ایران .

۷_ مدیرعامل یکی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران .

۸_ یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی .

۹_ یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی .

۱۰_ یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .

تبصره: اعضای شورای عالی بیمه موضوع بندهای ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

 • ریاست شورای عالی بیمه بدون شرکت در اخذ رأی با رئیس کل بیمه مرکزی ایران و در غیاب او با قائم مقام او خواهد بود .
 • اعضای شورای عالی بیمه قبل از شروع به کار باید در مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای عالی بیمه نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را به صلاح کشور اتخاذ نمایند و اسرار شورای عالی بیمه را حفظ کنند .
 •  جلسات شورای عالی بیمه حداقل ماهی یک بار به دعوت رئیس شورای عالی بیمه تشکیل خواهد شد و در صورتی که حداقل چهار نفر از اعضای شورای عالی بیمه کتباً تقاضای تشکیل جلسه را بنمایند رئیس شورای عالی بیمه موظف است ظرف یک هفته اعضای شورای عالی را برای تشکیل جلسه دعوت کند .
 • جلسه شورای عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت پنج رأی حاضر در جلسه رسمی معتبر و قابل اجرا است .هنگام رسیدگی و اخذ رأی نسبت به مؤسسه بیم های که یکی از اعضای شورای عالی به نحوی در آن سهیم است آن عضو در رأی شرکت نخواهد کرد .
 • صورت جلسات مذاکرات شورای عالی بیمه در دفتری ثبت و به امضای رئیس شورای عالی بیمه رسیده و در بیمه مرکزی ایران نگاه داری می شود .
 • شورای عالی بیمه دارای دبیرخانه ای خواهد بود که سازمان آن را شورای عالی بیمه تصویب خواهد کرد .رئیس و کارکنان دبیرخانه از بین کارکنان بیمه مرکزی ایران انتخاب می شوند .
 • وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است:

۱_ رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی

۲_ تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد .

۳_ تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی .

۴_ تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم .

۵_ تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه .

۶_ رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران در باره عملیات و فعالیت های مؤسسات بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یک بار باید تسلیم شود .

۷_ اظهار نظر درباره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود .

۸_ انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است .

هیأت عامل

هیأت عامل بیمه مرکزی ایران مرکب از رئیس کل و قائم مقام رئیس کل و معاونان بیمه مرکزی ایران خواهد بود .

 • رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران ۴ و معاونان بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویب نامه هیأت وزیران منصوب می شوند .
 •  رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است .
 •  رئیس کل بیمه مرکزی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مرکزی ایران می باشد .
 • وظایف و اختیارات رئیس کل بیمه مرکزی ایران به شرح زیر است:

الف – نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به آن .

ب – نمایندگی بیمه مرکزی ایران در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی یا خصوصی و دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل و سازش و سایر اختیارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی .

ج – تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و یا معاونان و یا روسا یا کارمندان و تعیین وظایف آنان .

د – تقدیم گزارش وضع حساب ها و امور بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومی .

ه – تقدیم گزارش عملیات و فعالیت های مؤسسات بیمه در ایران به شورای عالی بیمه .

 • در غیاب رئیس کل بیمه مرکزی ایران، قائم مقام رئیس کل دارای کلیه اختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود

بازرسان

بیمه مرکزی ایران دارای دو نفر بازرس ۵ که اطلاعات و تجارب کافی در امور بیمه و حسابداری داشته باشند خواهد بود که یک نفر از آنان از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگری از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومی برای یک سال تعیین خواهند شد .انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

 • بازرسان حق دارند هر گونه اطلاعی را از بیمه مرکزی ایران بخواهند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه مرکزی ایران را ندارند .رسیدگی به ترازنامه سالانه وظیفه اصلی بازرسان می باشد .ترازنامه بیمه مرکزی ایران یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرسان خواهد شد تا گزارش در باره آن تهیه و ضمن اظهارنظر به مجمع عمومی تسلیم کنند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *