اركان بيمه مركزی ايران

وظايف بیمه گذار
وظايف بیمه گذار
ژانویه 12, 2020
مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت
مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت
مارس 31, 2020

اركان بيمه مركزی ايران

اركان بيمه مركزی ايران

اركان بیمه مركزی ایران

 

بیمه مركزی ایران دارای اركان زیر است:

 

1_ مجمع عمومی.

2_ شورای عالی بیمه.

3_ هیأت عامل.

4_ بازرسان.

اركان بيمه مركزي ايران

مجمع عمومی

 • مجمع عمومی بیمه مركزی ایران مركب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت،معدن و تجارت، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی .هیأت عامل و بازرسان بدون داشتن حق رأی در جلسه شركت خواهند كرد.
 • مجمع عمومی عادی به دعوت رئیس كل بیمه مركزی ایران سالی یك مرتبه حداكثر تا پایان شهریورماه تشكیل می شود .مجمع عمومی فوق العاده به دعوت رئیس كل بیمه مركزی ایران و یا به پیشنهاد هر یك از اعضا مجمع عمومی تشكیل خواهد شد .رئیس كل بیمه مركزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشكیل جلسه، مجمع عمومی را كتباً دعوت كند .در دعوت نامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد .هیچ موضوعی را نمی توان در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مطرح كرد مگر آن كه قبلاً جزو دستور قرار داده شده باشد .
 • وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف – تعیین خط مشی كلی .

ب – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئیس كل بیمه مركزی ایران .

ج – رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و ترتیب تقسیم سود .

د – تصویب سازمان و آیین نامه های مالی و اداری بیمه مركزی ایران .

ه – تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوری .

و – انتخاب بازرسان

ز – تعیین حقوق رئیس كل و اعضای هیأ تعامل و حق الزحمه بازرسان.

ح – تصمیم نسبت به هر موضوعی كه از طرف رئیس كل بیمه مركزی ایران جزو دستور قرار داده شده باشد.

 

شورای عالی بیمه

 

شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشكیل می شود:

1_ رئیس كل بیمه مركزی ایران.

2_ معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی .

3_ معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت .

4_ معاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی .

5_ معاون وزارت جهاد کشاورزی .

6_ رئیس شركت سهامی بیمه ایران .

7_ مدیرعامل یكی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیكای بیمه گران ایران .

8_ یك نفر كارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی .

9_ یك نفر كارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی .

10_ یك نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .

تبصره: اعضای شورای عالی بیمه موضوع بندهای 7 و 8 و 9 و 10 برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

 • ریاست شورای عالی بیمه بدون شركت در اخذ رأی با رئیس كل بیمه مركزی ایران و در غیاب او با قائم مقام او خواهد بود .
 • اعضای شورای عالی بیمه قبل از شروع به كار باید در مجمع عمومی سوگند یاد كنند كه در انجام وظایف شورای عالی بیمه نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و كلیه تصمیمات خود را به صلاح كشور اتخاذ نمایند و اسرار شورای عالی بیمه را حفظ كنند .
 •  جلسات شورای عالی بیمه حداقل ماهی یك بار به دعوت رئیس شورای عالی بیمه تشكیل خواهد شد و در صورتی كه حداقل چهار نفر از اعضای شورای عالی بیمه كتباً تقاضای تشكیل جلسه را بنمایند رئیس شورای عالی بیمه موظف است ظرف یك هفته اعضای شورای عالی را برای تشكیل جلسه دعوت كند .
 • جلسه شورای عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اكثریت پنج رأی حاضر در جلسه رسمی معتبر و قابل اجرا است .هنگام رسیدگی و اخذ رأی نسبت به مؤسسه بیم های كه یكی از اعضای شورای عالی به نحوی در آن سهیم است آن عضو در رأی شركت نخواهد كرد .
 • صورت جلسات مذاكرات شورای عالی بیمه در دفتری ثبت و به امضای رئیس شورای عالی بیمه رسیده و در بیمه مركزی ایران نگاه داری می شود .
 • شورای عالی بیمه دارای دبیرخانه ای خواهد بود كه سازمان آن را شورای عالی بیمه تصویب خواهد كرد .رئیس و كاركنان دبیرخانه از بین كاركنان بیمه مركزی ایران انتخاب می شوند .
 • وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است:

1_ رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی

2_ تصویب نمونه ترازنامه كه باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد .

3_ تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتكایی .

4_ تعیین میزان كارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم .

5_ تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه .

6_ رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مركزی ایران در باره عملیات و فعالیت های مؤسسات بیمه در ایران كه حداقل هر شش ماه یك بار باید تسلیم شود .

7_ اظهار نظر درباره هرگونه پیشنهاد كه از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود .

8_ انجام سایر وظایفی كه این قانون برای آن تعیین نموده است .

هیأت عامل

هیأت عامل بیمه مركزی ایران مركب از رئیس كل و قائم مقام رئیس كل و معاونان بیمه مركزی ایران خواهد بود .

 • رئیس كل بیمه مركزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران 4 و معاونان بیمه مركزی ایران به پیشنهاد رئیس كل بیمه مركزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویب نامه هیأت وزیران منصوب می شوند .
 •  رئیس كل و قائم مقام رئیس كل بیمه مركزی ایران برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است .
 •  رئیس كل بیمه مركزی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مركزی ایران می باشد .
 • وظایف و اختیارات رئیس كل بیمه مركزی ایران به شرح زیر است:

الف – نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به آن .

ب – نمایندگی بیمه مركزی ایران در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی یا خصوصی و دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توكیل و سازش و سایر اختیارات مندرج در ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی .

ج – تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و یا معاونان و یا روسا یا كارمندان و تعیین وظایف آنان .

د – تقدیم گزارش وضع حساب ها و امور بیمه مركزی ایران به مجمع عمومی .

ه – تقدیم گزارش عملیات و فعالیت های مؤسسات بیمه در ایران به شورای عالی بیمه .

 • در غیاب رئیس كل بیمه مركزی ایران، قائم مقام رئیس كل دارای كلیه اختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود

بازرسان

بیمه مركزی ایران دارای دو نفر بازرس 5 كه اطلاعات و تجارب كافی در امور بیمه و حسابداری داشته باشند خواهد بود كه یك نفر از آنان از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگری از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومی برای یك سال تعیین خواهند شد .انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

 • بازرسان حق دارند هر گونه اطلاعی را از بیمه مركزی ایران بخواهند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه مركزی ایران را ندارند .رسیدگی به ترازنامه سالانه وظیفه اصلی بازرسان می باشد .ترازنامه بیمه مركزی ایران یك ماه قبل از تشكیل مجمع عمومی تسلیم بازرسان خواهد شد تا گزارش در باره آن تهیه و ضمن اظهارنظر به مجمع عمومی تسلیم كنند .

دیدگاهتان را بنویسید