بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات عمرانی، صنعتی، ساختمانی و کشاورزی

بیمه مسئولیت جامع شهرداری (دهداری)
بیمه مسئولیت جامع شهرداری (دهداری)
اکتبر 31, 2019
بیمه مسئولیت برای شرکت های نصب تابلو تبلیغاتی
بیمه مسئولیت شرکتهای نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی
نوامبر 4, 2019

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات عمرانی، صنعتی، ساختمانی و کشاورزی

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات عمرانی، صنعتی، ساختمانی و کشاورزی

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات عمرانی، صنعتی، ساختمانی و کشاورزی

این بیمه نامه در چند مورد صادر می شود:

الف: مدیریت بیمه های اتومبیل به دلایلی همچون نداشتن شماره پلاک و … و با درنظر گرفتن محدودیتهای قانونی یا مقرراتی نمی تواند برای وسیله نقلیه بیمه نامه مسئولیت(همان بیمه نامه ثالث مصطلح) را صادر نماید یا ب: با اینکه وسیله نقلیه دارای بیمه نامه شخص ثالث می باشد ولی می دانیم که برخی از خسارتها در آن بیمه نامه پوشش ندارد مثل خسارت ناشی از عملیات تخلیه و باراندازی، به همین خاطر در کنار بیمه نامه شخص ثالث این بیمه نامه نیز تقاضا می شود. در حالت الف بیمه نامه ما جایگزین بیمه نامه شخص ثالث می شود ولی در حالت دوم تنها خسارتهایی از محل این بیمه نامه قابل جبران است که ماهیتاً در چهارچوب بیمه نامه شخص ثالث نباشد. دراین بیمه نامه بیمه گر خسارت های ناشی از آسیبجانی مالی وارد به اشخاص ثالث را صرفاً در محدوده مکانی مورد فعالیت و در زمان انجام فعالیت خدماتی ماشین آلات پوشش می دهد .

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات عمرانی، صنعتی، ساختمانی و کشاورزی

بدیهی است اگرچنانچه از ماشین آلات فوق خسارتی به :

  • کارکنان بیمه گذار یا
  • راننده ماشین

واردشود تحت این بیمه نامه پوشش بیمه ای نخواهند داشت بلکه بیمه گذار می تواند باخرید الحاقیه مربوطه پوشش خسارت وارده به افراد مذکور را درخواست نماید. همچنین نکته بسیار مهم دیگر آن است که خسارت درصورتی پرداخت می شود که :

  • مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع قضایی احراز شده باشد .
  • راننده وسیله نقلیه دارای گواهینامه ویژه رانندگی با ماشین آلات مذکور باشد .

پس بیمه گذاران توجه داشته باشند از رانندگانی استفاده نمایند که دارای گواهینامه ویژه آن وسیله باشند. همچنین ذکر محدوده فعالیت نیز الزامی است و در صورت عدم اعلام در زمان صدور بیمه نامه، بیمه گذار موظف است قبل از شروع به فعالیت در هر پروژه کتباً بیمه گر را در جریان محل و محدوده فعالیت قرار دهد .

نکته مهم دیگر این است که در هر حال خسارت وارد به کارفرما(پروژه در دست انجام) تحت پوشش بیمه نامه نمی باشد. به عنوان مثال اگر چرتقیلی دارای این بیمه نامه باشد و در حین جابجا کردن یک بسته از روی کفی تریلر بسته از قلاب آن رها شده و بر روی خودروی ثالثی که در آن نزدیکی است سقو کند و باعث آسیب خودرو سرنشینان آن شود در این حالت توجه داشته باشید که چند نوع خسارت رخ داده است:

  1. خودرو شخص ثالثی آسیب دیده است.
  2. خود شخص ثالث اسیب دیده است.
  3. محموله (بسته) آسیب دیده است.

با توجه به اینکه خسارتهای بند یک و دو از محل بیمه نامه شخص ثالث قابل جبران نیست از محل این بیمه نامه جبران می شود ولی خسارت مربوط به بند سوم از محل این بیمه نامه قابل جبران نیست و باید برای آن بیمه نامه مسئولیت متصدیان تخلیه و بارگیری خریداری شود.

دیدگاهتان را بنویسید