مشخصات بيمه مسئوليت كارفرما

پوشش های بیمه عمر و سرمایه گذاری
پوشش های بیمه عمر و سرمایه گذاری
اکتبر 1, 2019
مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر حادثه ديده چيست
مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر حادثه ديده چيست
اکتبر 3, 2019

مشخصات بيمه مسئوليت كارفرما

مشخصات بيمه مسئوليت كارفرما

مشخصات بيمه مسئوليت كارفرما

براساس اين بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرمايان ناشي از حوادثي است كه به موجب قصور و اهمال آنان به كاركنان ياكارگران تحت امر وارد مي آيد و در آن حادثه ،كارفرما مسئول جبران آن شناخته مي شود .بنابراين چنانچه در جريان انجام كار و در محل كار در اثر حادثه ،خسارت بدني به كاركنان شاغل بيمه گذار وارد آيد و مسئوليت بيمه گذار در اين ارتباط توسط بيمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد.

مشخصات بيمه مسئوليت كارفرما

منظور از جبران خسارت بدنی شامل

  • الف- پرداخت هزينه هاي پزشكي
  • ب- غرامت نقص عضو و فوت كاركنان مبناي تعيين مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان در جمهوري اسلامي ايران،قانون كار است كه حدودو ثغور مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان در آن مشخص شده است اين قانون شامل 203 ماده و 121 تبصره مي باشد.قانون مذكور ،كارفرما را در مقابل خسارت جاني كاركنان كه ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و همچنين خدمات بهداشت كار مي باشد مسئول مي شناسد وكارفرما راملزم به جبران خسارات حاصله مينمايد.بنابراين مواردي كه قانون ،كارفرما را مسئول مي شناسد در فصولي از قانون كار به آن اشاراتي شده است كه به شرح زير مطرح مي گردد :
  1. طبق ماده 87 قانون كار فصل چهارم اشاره مي نمايد كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به لحاظ پيش بيني حفاظت فني و بهداشت كار مكلفند در ابتداي شروع كار و فعاليت خود ، برنامه كار ونقشه هاي ساختماني و طرح هاي مورد نظر خود را براي اظهار نظر و تاييد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايند . و وزارت كار هم ظرف مدت يكماه نظر خود را در اين خصوص اعلام مي نمايد .همچنين در ماده 88آمده است :اشخاص حقيقي وحقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي باشند وحتي در ماده 90اين قانون وارد كنندگان و توليد كنندگان ماشين آلات را از اين امر مستثني ننموده است.
  2. در ماده 91 اين قانون وظايف كارفرمايان و مسئولان واحدها دقيقا تشريح شده وآنان را مكلف نموده تا براي تامين وحفاظت ،سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار ، وسايل و امكانات لازم را تهيه ودر اختيار كارگران قراردهند و حتي چگونگي كاربرد آن وسايل را به آنان بياموزند وهمچنين در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند.
  3. در ماده 92 قانون حتي به بروز بيماري هاي ناشي از كار اشاره مي نمايد وكارفرمايان را موظف مي نمايد تا براي هريك از كاركنان خود پرونده پزشكي تشكيل داده وحداقل سالي يكبار از طريق مراكز درماني وپزشكي از آنان معاينه و آزمايش هاي لازم را به عمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوط ضبط نمايندودر صورتيكه كارگري بر اثر كار دچار بيماري شده اورا بر اساس نظريه پزشكي در قسمت مناسب ديگري بكار گمارد. بنابراين ماده 95قانون كار مسئوليت اجراي مقررات وضوابط فني و بهداشت كار را برعهده كارفرما يا مسئولين واحدها مي داند و هرگاه براثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد ، حادثه اي رخ دهد ، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري وحقوقي ونيز مجازات هاي مندرج در اين قانون مسئول است.ولي در مواقعي در حين كار امكان دارد كارگر با توجه به آموزش هاي لازم و تذكرات قبلي كه توسط كارفرما به او داده شده تمرد نموده وموجب حادثه اي گردد كه در اين حالت كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت .تبصره 2ماده 99 مرجع نظارتي براي اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني ،اداره كل بازرسي كار و امور اجتماعي است و همچنين مسئوليت برنامه ريزي كنترل ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بر عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي است.

دیدگاهتان را بنویسید