مشخصات بیمه مسئولیت کارفرما

پوشش های بیمه عمر و سرمایه گذاری
پوشش های بیمه عمر و سرمایه گذاری
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر حادثه ديده چيست
مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر حادثه دیده چیست
مهر ۱۰, ۱۳۹۸

مشخصات بیمه مسئولیت کارفرما

مشخصات بيمه مسئوليت كارفرما

مشخصات بیمه مسئولیت کارفرما

براساس این بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان ناشی از حوادثی است که به موجب قصور و اهمال آنان به کارکنان یاکارگران تحت امر وارد می آید و در آن حادثه ،کارفرما مسئول جبران آن شناخته می شود .بنابراین چنانچه در جریان انجام کار و در محل کار در اثر حادثه ،خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گذار در این ارتباط توسط بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد.

مشخصات بیمه مسئولیت کارفرما

منظور از جبران خسارت بدنی شامل

  • الف- پرداخت هزینه های پزشکی
  • ب- غرامت نقص عضو و فوت کارکنان مبنای تعیین مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در جمهوری اسلامی ایران،قانون کار است که حدودو ثغور مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در آن مشخص شده است این قانون شامل ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره می باشد.قانون مذکور ،کارفرما را در مقابل خسارت جانی کارکنان که ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و همچنین خدمات بهداشت کار می باشد مسئول می شناسد وکارفرما راملزم به جبران خسارات حاصله مینماید.بنابراین مواردی که قانون ،کارفرما را مسئول می شناسد در فصولی از قانون کار به آن اشاراتی شده است که به شرح زیر مطرح می گردد :
  1. طبق ماده ۸۷ قانون کار فصل چهارم اشاره می نماید کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به لحاظ پیش بینی حفاظت فنی و بهداشت کار مکلفند در ابتدای شروع کار و فعالیت خود ، برنامه کار ونقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر خود را برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند . و وزارت کار هم ظرف مدت یکماه نظر خود را در این خصوص اعلام می نماید .همچنین در ماده ۸۸آمده است :اشخاص حقیقی وحقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند وحتی در ماده ۹۰این قانون وارد کنندگان و تولید کنندگان ماشین آلات را از این امر مستثنی ننموده است.
  2. در ماده ۹۱ این قانون وظایف کارفرمایان و مسئولان واحدها دقیقا تشریح شده وآنان را مکلف نموده تا برای تامین وحفاظت ،سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه ودر اختیار کارگران قراردهند و حتی چگونگی کاربرد آن وسایل را به آنان بیاموزند وهمچنین در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.
  3. در ماده ۹۲ قانون حتی به بروز بیماری های ناشی از کار اشاره می نماید وکارفرمایان را موظف می نماید تا برای هریک از کارکنان خود پرونده پزشکی تشکیل داده وحداقل سالی یکبار از طریق مراکز درمانی وپزشکی از آنان معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایندودر صورتیکه کارگری بر اثر کار دچار بیماری شده اورا بر اساس نظریه پزشکی در قسمت مناسب دیگری بکار گمارد. بنابراین ماده ۹۵قانون کار مسئولیت اجرای مقررات وضوابط فنی و بهداشت کار را برعهده کارفرما یا مسئولین واحدها می داند و هرگاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری وحقوقی ونیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.ولی در مواقعی در حین کار امکان دارد کارگر با توجه به آموزش های لازم و تذکرات قبلی که توسط کارفرما به او داده شده تمرد نموده وموجب حادثه ای گردد که در این حالت کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت .تبصره ۲ماده ۹۹ مرجع نظارتی برای اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی ،اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی است و همچنین مسئولیت برنامه ریزی کنترل ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بر عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *