بیمه مشترک و اتکائی

شرايط بيمه كردن خطر
شرايط بيمه كردن خطر
سپتامبر 2, 2019
قرارداد بیمه اتكائی مازاد سرمايه
قرارداد بیمه اتكائی مازاد سرمايه
سپتامبر 4, 2019

بیمه مشترک و اتکائی

بیمه مشترک و اتکائی

بیمه مشترک و اتکائی

در بحث بیمه مشترک و اتکائی بنابر آنچه كه گذشت، دريافتيم براي بيمه كردن خطرشرايطي وجوددارد كه درمجموع دامنه فعاليت بيمه گر را محدود مي كند. اما همانطوري كه ذكر گرديد، چنانچه شرايط ذكرشده براي بيمه نمودن خطرها وجود نداشته باشد، بيمه گران ياتعهدات خودرا نسبت به كل سرمايه بيمه تا حد توان خود كاهش مي دهند. بعبارتي بخشي از آن را بيمه مي نمايند و يا كل خطر را پذيرفته و سپس آنرا بين خود و ساير بيمه گران تقسيم مي نمايند. اين نحوه عمل تحت عنوان توزيع خطر به دو صورت انجام ميپذيرد :

    • بیمه مشترک
  • بیمه اتکائی

بيمه مشترک

اگر بيمه گر به تنهايي نتواند خطري را كه به او پيشنهاد شده بيمه و آثار آنرا تحمل نمايد، قسمتي ازآنرا كه متناسب باتوانائي او است پذيرفته ومابقي را به بيمه گران ديگر واگذار مي نمايد. فرض كنيد بيمه گر به تنهائي توانائـي براي بيمه نمـودن كارخانه اي به ارزش A را ندارد، لذا بيمه نامه اي براي كل كارخانه منتها براي درصدي از ارزش آن مثلا 20 درصد صادر مي نمايد. حق بيمه اي كه مطالبه مي نمايد معادل 20 درصد كل حق بيمه است و تعهد وي نيز در زمان بروز حادثه و پرداخت خسارت حداكثر معادل 20 درصد ارزش كارخانه مي باشد. لذا صاحب كارخانه مجبور است خود براي تكميل بيمه كارخانه به چند بيمه گر ديگر مراجعه نمايد تا آنها نيز هركدام سهمي را بپذيرند، بدين ترتيب بيمه اين حالت بيمه گزار ناگزير با تعدادي بيمه گر رابطه برقرار مي كند، به هريك از بيمه گران قسمتي از حق كارخانه انجام مي شود. در بيمه راپرداخت و از هر يك از آنان سهمي از خسارت احتمال خود را مطالبه مي نمايد.

بيمه اتكائی

از آنجائيكه معمولا” بيمه گزاران ترجيح مي دهند با يك بيمه گرمعتبر سر و كار داشته باشند، بيمه گران ابتدا به تنهائي كل مورد بيمه را بيمه و درمقابل بيمه گزار متعهد مي شوند، سپس سهمي ازخطر را كه مازاد برقدرت تحمل آنها است به بيمه گران ديگر واگذارويابعبارتي مجددا” آنرا بيمه مي نمايند. در اين حالت بيمه گر اول مسئول وصول حق بيمـه و تـوزيع آن بين ساير بيمه گران بوده و نيز مسئول وصول سهم آنان ازخسارت احتمالي و پرداخت آن به بيمه گزار مي باشد. بديهي است بيمه گر اول براي اينكه در فاصله زماني صدور بيمه نامه تا واگذاري بخشي از آن متعهد كل سرمايه بيمه نباشد، قبل از صدور بيمه ، تائيديه آنرا از بيمه گران اتكائي طرف قرارداد خود مي گيرد. بيمه اتكائي خود بصورت مختلف يعني واگذاري سهمي ازكل پرتفوي 1Portfolio دريك رشته و ياتمام رشته ها بطور يكجا Treatyو يا واگذاري بصورت موردي Facuttativeاز طريق انواع مختلف قراردادهاي اتكائي صورت مي پذيرد.

دیدگاهتان را بنویسید