بيمه های اجباری

مبنای مسئوليت مدنی
مبنای مسئوليت مدنی
آگوست 22, 2019
بيمه های اختياری
بيمه های اختياری
آگوست 25, 2019

بيمه های اجباری

بيمه های اجباری

بيمه های اجباری

درر بيمه های اجباری كه معمولا” باالزام قانوني همراه است، قانون گذار حقوق اجتماع را مدنظر قرار داده و براي حمايت از طبقات آسيب پذير اجتماع، افراد جامعه را اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي ملزم به انجام آن مي نمايد.
بعنوان مثال مي توان به بيمه تامين اجتماعي كه درمورد كارگران يا طبقاتي كاربرد دارد كه با درآمد متوسط زندگي مي كنند و از لحاظ مادي در هنگام وقوع بيماري، حوادث و خطرهائي كه منجر به خسارت و زيان مي شود، توان تحمل يا جبران آنرا ندارند، همچنين بيمه مسئوليت دارندگان وسايل نقليه درمقابل اشخاص ثالث اشاره نمود.
دربعد نظارتي نيـز دولتـها بمنظـور نظارت بيشتـر و از نزديـك،شـركتهاي بيمـه را وادار مي نمايند، سهمي از هريك از بيمه نامه هاي خود را به يك موسسه بيمه اتكائي كه مستقيما” تحت نظر دولت اداره مي شود، واگذار كنند.

قبل از تاسيس بيمه مركزي ايران

در ايران قبل از تاسيس بيمه مركزي ايران اين امـر توسط شركت سهامي بيمـه ايران صورت مي گرفت وبعدا”براساس ماده 71 قانوني تاسيس بيمه مركزي ايران مصوب 1350 موسسات بيمه موظف شدند 25 درصد عمليات بيمه غيرزندگي و 50 درصد عمليات بيمه زندگي خود را به بيمه مركزي ايران واگذار نمايند.

دیدگاهتان را بنویسید