بیمه اعتبار

بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان
بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان
نوامبر 5, 2019
بیمه مسئولیت
بیمه مسئولیت
نوامبر 9, 2019

بیمه اعتبار

بیمه نامه

بیمه اعتبار

تعریف اعتبار:

منظور از »اعتبار« ظرفیت بدهی یک مشتری است که از طرف بنگاههای اقتصادی در قبال ارائه کالا و خدمات یا بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی را دارند به صورت تسهیلات مالی در اختیار مشتریان قرار گرفته ومطالبات ناشی از این فعالیتها در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار میگیرند.

اشخاصی که می توان برای آنها بیمه اعتبار صادر نمود

شرکتهای بیمه موظفند قراردادهای بیمه اعتبار را به صورت گروهی و فقط با اشخاص زیر منعقد نمایند:

 1.  بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات مالی و عملیات شبه بانکی (مانند عرضه و تقاضای وجوه و اعتبار، دریافت سپرده و ودیعه و موارد مشابه، اعطای وام و تسهیلات و صدور کارت اعتباری) مشروط بر آن که برای فعالیت خود از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز این فعالیتها را گرفته باشند.
 2. بنگاه های اقتصادی که کالا را به صورت غیر نقدی میفروشند.
 3. مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای عمومی غیر دولتی که بر اساس ضوابط مربوط مجاز به اعطای وام و تسهیلات به سایر اشخاص هستند.

بیمه اعتبار

شرایط بیمه اعتبار

 • بیمه گزار باید برای مجموع اعتبار اعطایی در بخش خاصی از فعالیت و تمام اعتبار گیرندگان آن بخش تقاضای بیمه نماید، تقاضای بیمهگزار در صورتی پذیرفته میشود که تعداد اعتبار گیرندگان وی در طول یک سال بیش از بیست و پنج شخص حقیقی و یا حقوقی باشد
 • اعتباراتی مشمول این آیین نامه قرار میگیرد که دوره بازپرداخت آنها بیش ازپنج سال نباشد.
 • شرکت بیمه پس از قبول یا پرداخت خسارت میتواند جهت بازیافت خسارت پرداخت شده به اعتبار گیرنده یا ضامن وی مراجعه نماید. بیمهگذار موظف است تمام تضمینهای اخذ شده و یا وثایق مربوط را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد و حقوق خود نسبت به استفاده از آنها را به شرکت بیمه منتقل نماید. شرکت بیمه موظف است پس از تامین مطالبات خود مابه التفاوت را به بیمه گذار مسترد کند.
 • بیمه اعتبار فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک برای مواردی مجاز است که موضوع فروش یا اجاره به اندازه ارزش روز آن و برای طول دوره بازپرداخت اقساط یا اجاره، تحت پوشش بیمه های رایج برای حوادثی که آن را تهدید میکند قرار گیرد.
 • بیمه مرکزی ایران هر سال سقف پوشش بیمه ای را برای اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب با شاخص قیمت خرده فروشی تعیین می نماید.

وظایف بیمه گر

شرکتهای بیمه باید در قراردادهای بیمه اعتبار بیمه گذار را مکلف به انجام موارد زیر نمایند:

 1. قبل از اعطای اعتبار، سابقه و وضعیت مالی اعتبارگیرنده را ارزیابی و از توانایی مالی و حسن سابقه وی در بازپرداخت اعتبار اعطایی اطمینان حاصل نمایند.
 2. از هر اعتبارگیرنده حداقل معادل صد و بیست درصد مجموع اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه تضمین معتبر یا وثیقه اخذ نموده و یا حسب مورد، موضوع مورد معامله را در رهن یا مالکیت خود نگه دارند.
 3. برای مجموع اعتبار اعطایی در بخش خاصی از فعالیت و تمام اعتبار گیرندگان آن بخش، تقاضای بیمه نماید . تقاضای بیمه گذار در صورتی پذیرفته میشود که تعداد اعتبارات اعطایی در طول یک سال بیش از بیست و پنج مورد باشد.
 4. در مورد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، حداقل بیست درصد ارزش موضوع مورد معامله را به صورت نقدی از اعتبار گیرنده دریافت نماید.
 5. در قراردادهای گروهی فروش اقساطی تعداد دفعات فروش در هر سال نباید کمتر از بیست و پنج مورد باشد

دیدگاهتان را بنویسید