خسارتهای خارج از تعهد بیمه گر

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای
اکتبر 8, 2019
بیمه نامه مسئولیت
بیمه نامه مسئولیت
اکتبر 10, 2019

خسارتهای خارج از تعهد بیمه گر

خسارتهای خارج از تعهد بیمه گر

خسارتهای خارج از تعهد بیمه گر

جبران خسارتهای ناشی از موارد زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

  1.  انجام معالجه، مداوا و یا عمل جراحی که به تشخیص مراجع ذی صلاح خارج از تخصص بیمه گذار باشد مگر آنکه زیاندیده نیاز به فوریت های پزشکی داشته باشد و متخصص مربوط در دسترس نباشد.
  2. بیمه گذار به دلیل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خوابآور، تمرکز و هوشیاری لازم را برای مداوای زیاندیده نداشته باشد و باعث صدمه جسمی و یا روانی او شود.
  3. انجام امور پزشکی و درمانی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خلاف قوانین و مقررات جاری باشد.
  4. هر نوع خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیو اکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر آنکه استفاده از آنها برای معالجه بیمار ضروری باشد.
  5. عدمالنفع
  6. عمد بیمه گذار
  7. جرایم و جزای نقدی.

خسارتهای خارج از تعهد بیمه گر

محدوده جغرافیایی بیمه نامه

این بیمه نامه فقط در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران معتبر است و در خصوص مسئولیت حرفهای بیمه گذار در خارج از محدوده مذکور بیمه گر هیچگونه تعهدی ندارد.

پیراپزشکان

پیراپزشکان افرادی هستند که در بخشهای مختلف درمانی و بر اساس شرح وظایف سازمانی خود در حال انجام خدمت می باشند. مانند: ماماها، پرستاران، دندانپزشکان تجربی، فیزیوتراپیستها، رادیولوژیستها، کارشناسان و تکنسینهای پزشکی و دارویی و… این افراد نیز بسته به نوع کار خود در یک خسارت پزشکی و بنا به نظر کمیسیون و رأی دادگاه می توانند مقصر باشند که این قصور را به شرط غیرعمد بودن، بیمه گران تا میزان قصور تعیین شده و تا سقف تعهدات بیمه نامه خریداری شده پوشش می دهند.

ملاک محاسبه حق بیمه این افراد نیز تخصص و تخفیفات مربوطه می باشد بدین صورت که بر اساس تخصص و جدول مربوط به آن به حق بیمه پایه و با محاسبه تخفیفات گروهی و عدم خسارت که این دو نیز مانند پزشکان محاسبه می شود می توان به حق بیمه نهایی رسید .

مدت اعتبار بیمه نامه نیز یکسال است و پیراپزشکان نیز می توانند تبعات کار خود را به شرط آنکه مربوط به یکسال پوشش بیمه ای بوده تا 4 سال از تاریخ انقضاء بیمه پوشش بگیرند . محدودیت پوشش مکانی بیمه ای نیز مانند پزشکان وجود ندارد و پیراپزشکان در تمام کشور به شرط فعالیت در مراکز قانونی و مجاز پوشش می توانند انجام وظیفه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید