تعریف بیمه مسئولیت مدني

فروش، پيشنهاد و صدور بيمه نامه
فروش، پيشنهاد و صدور بيمه نامه
ژوئن 29, 2020
بیمه گری
بیمه گری
جولای 11, 2020

تعریف بیمه مسئولیت مدني

تعریف بیمه مسئولیت مدني

تعریف بیمه مسئولیت مدني

بیمه مسولیت مدنی، به بیمه شده در مقابل اشخاص ثالث برای جبران خسارت های ناشی از فعل و فعالیت افراد، بنگاه ها و سازمان ها براثر خطا، غفلت، قصور یا اشتباه در حدود شرایط مندرج در بیمه نامه تأمین می دهد. در واقع، این نوع بیمه، بیمه شده صاحبان حرف پزشکی و وابسته را در مقابل مطالبه خسارت از طرف دیگران، بیمار او تحت پوشش قرار می دهد. از نظر حقوقی، بیمه مسئولیت مدنی، عقدی است که به موجب آن بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه گذار، متعهد است. در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران کند.

در واقع، بیمه مسئولیت مدنی، نوعی قرارداد به سود ثالث است که بر پایه آن بدهکاری ناشی از تحقق خطر مربوط به فعل و فعالیت بیمه گذاران، مورد تعهد و تضمین بیمه گران قرار می گیرد. این تعریف نشان گر رابطه حقوقی میان طرفین قرارداد بیمه، یعنی بیمه گر و بیمه گذار است، در حالی که بیمه به یک یا چند رابطه حقوقی خلاصه نمی شود. به عبارت دیگر، این تعریف جنبه حقوقی بیمه را نشان می دهد و ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی (ضوابط آماری) بیمه را منعکس نمی کند.

در واقع، فعالیت های بیمه گری، سازمان دادن به تعاون و همیاری اشخاص در معرض خطر به منظور جبران خسارت ها و تأمین سرمایه لازم است، به همین جهت، تعریف جامع تری مورد نیاز است. از نظر فنی، بیمه مسئولیت مدنی عبارت از عملی است که بر پایه آن، مؤسسه بیمه گر، اشخاصی را که در اثر خطرها و حوادث ناشی از فعل و فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران مسئول مدنی واقع شوند (بیمه گذاران)، در ازاء دریافت وجهی (حق بیمه)، به منظور جبران خسارت زیان دیدگان بیمه می کند و مجموعه خطرهائی را مطابق موازین آماری به عهده می گیرد. این تعریف هم مکانیسم فنی و ماهیت تعاونی بیمه را دربرمی گیرد و هم عناصر تشکیل دهنده بیمه مسئولیت مدنی را مشخص می کند.

تعریف بیمه مسئولیت مدني

به استناد قواعد اتلاف و تسبیب، هرکس خود یا افراد وابسته به او یا اموال و دارائی های او موجب ورود زیان به دیگری شود، ضامن جبران آن است. ممکن
است جبران این زیان برای مسئول مقدور نباشد یا در صورت اقدام به جبران، موجبات اعسار او فراهم شود. در حالت اول، زیان دیده به خسارت نمی رسد و در حالت دوم، مسئول، به خاطر مسئولیت اقدام غیرعمدی، دارائی هایش به طور جدی مورد تهدید قرار می گیرد. در هر دو حالت، عدالت اجتماعی حکم می کند که چاره ای اندیشیده شود. اینجاست که بیمه می تواند با ارائه شیوه های نوین، مانع بی عدالتی شود. بیمه مسؤولیت اجباری طوری طراحی می شود که هم از زیان دیده حمایت می کند و هم از مسئول، یعنی فرد با خرید بیمه نامه مسئولیت و در ازاء پرداخت حق بیمه، جبران خطر احتمالی  آینده را به بیمه گر منتقل و در هنگام بروز خسارت، بیمه گر، برابر مفاد بیمه نامه مسئولیت، در قبال زیان دیده، متعهد و نسبت به پرداخت خسارت اقدام می نماید. در این صورت، بیمه گر در کنار مسئول (عامل ورود زیان)، علاوه بر حمایت مالی، فشارهای روحی و روانی ناشی از بروز حادثه که بر مسئول وارد می شود را تقلیل می دهد.
بیمه های مسولیت مدنی، علی الخصوص اقسام اجباری آن باید فرهنگ سازی شوند تا عموم مردم از مزایا و محاسن آن مطلع شوند و عندالزوم از آن استفاده نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید