تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها

شروط برقراری مجدد بیمه، قابلیت بیمه تضمین شده و مزایا و شرایط آن
شروط برقراری مجدد بیمه، قابلیت بیمه تضمین شده و مزایا و شرایط آن
آگوست 4, 2020
نحوه ارزیابی و انتخاب ریسک در بیمه های درمان
نحوه ارزیابی و انتخاب ریسک در بیمه های درمان
آگوست 16, 2020

تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها

تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها

تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها

انواع معاملات بيمه كه مؤسسات بيمه كشور مجاز به صدور بيمه نامه براي آن هستند عبارتند از:

 • انواع بيمه هاي زندگي
 • انواع بيمه هاي حوادث شخصي
 • بيمه هاي درماني
 • بيمه آتش سوزي و خطرات تابعه آن از قبيل انفجار، دزدي، زلزله و سيل و سقوط هواپيما
 • بيمه باربري
 • بيمه وسائط نقليه آبي و مسئوليت مدني مربوط به آن
 • بيمه هواپيما و مسئوليت مدني مربوط به آن
 • بيمه اتومبيل و مسئوليت مدني مربوط به آن
 • بيمه مسئوليت هاي مدني عمومي
 • بيمه مسئوليت هاي حرفه اي
 • بيمه هاي تمام خطر مقاطع هكاري و نصب و مسؤوليت مدني مربوط به آن
 • بيمه پول در صندوق و در حين حمل
 • بيمه صداقت و امانت كارمندان
 • بيمه هاي مربوط به اكتشاف و استخراج نفت و صنايع وابسته

تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها

ماده 2 و ماده 3 در مصوبات بعدي شوراي عالي بيمه لغو شده است.
ماده 4- مؤسسات بيمه مي توانند بيمه نامه هاي بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري را طبق شرايط عمومي بيمه نامه هاي متحدالشكل مورد عمل فعلي صادر نمايند.
ماده 5- در مورد ساير انواع بيمه مؤسسات بيمه قبل از صدور بيمه نامه موافقت بيمه مركزي ايران را در مورد شرايط عمومي بيمه نامه ها جلب خواهند كرد. مجاز بودن مؤسسات بيمه كشور به صدور بيمه نامه اعتبار مؤسسات بيمه كشور مجاز به صدور بيمه نامه براي بيمه اعتبار م يباشند .
ماده 2- مؤسسات بيمه كشور موظفند قبل از صدور هر بيمه نامه اعتباري به طور جداگانه موافقت بيمه مركزي ايران را با نرخ و شرايط بيمه تحصيل نمايند .
ماده 3- شرايط عمومي بيمه نامه هاي بيمه اعتبار از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از شش ماه اجراي آزمايشي براي تصويب به شوراي عالي بيمه پيشنهاد خواهد شد.
شورا ي عالي بيمه در اجراي ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و به استناد ماده 114 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و موارد مربوط در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در جلسه مورخ 15 / 12 / 1391 «مقررات تعيين حق بيمه كليه رشته هاي بيمه اي » را مشتمل بر 10 ماده و 5 تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده 1- مؤسسات بيمه مكلفند حق بيمه انواع رشته هاي بيمه را با رعايت مقررات اين آيين نامه و موازين فني پيوست تعيين و اعمال نمايند .
تبصره: نحوه تعيين حق بيمه رشته هاي بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، بيمه حوادث راننده، بيمه نوسانات نرخ ارز، بيمه زندگي و مستمري و ساير رشته هايي كه حق بيمه آنها توسط هيأت وزيران و يا بيمه مركزي تعيين مي شود تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 2- مؤسسات بيمه موظفند ضمن رعايت موازين فني تعيين حق بيمه موضوع ماده 1، نرخ حق بيمه انواع رشته هاي بيمه و ميزان و شرايط انواع تخفيف و اضافه نرخ را در كميته اي متشكل از اكچوئر، مدير فني رشته ذيربط، معاون فني، مديرعامل (يا قائم مقام وي) و يكي از اعضاي هيأت مديره مؤسسه بيمه تعيين و همزمان با ابلاغ آن يك نسخه را به بيمه مركزي ارسال نمايند.
ماده 3- در رشته هايي از قبيل بيمه هاي مهندسي كه امكان تعيين تعرفه يكسان وجود ندارد مؤسسات بيمه موظفند بجاي تعيين تعرفه، مباني تعيين نرخ را با توجه به مقررات اين آيين نامه تعيين و همزمان با ابلاغ آن يك نسخه را به بيمه مركزي ارسال نمايند.
ماده 4- در تعيين حق بيمه رشته هاي آتش سوزي، مهندسي و نفت، گاز و پتروشيمي، كشتي، هواپيما و باربري، رعايت ماده 6 آيين نامه نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن  الزامي است.
ماده 5- هر يك از مؤسسات بيمه موظفند تعرفه حق بيمه رشته هاي بيمه خود را به نحوي تعيين نمايند كه در هر سال ضريب خسارت رشته درمان كمتر از 50 درصد و بيشتر از 85 درصد و ضريب خسارت هر يك از ساير رشته ها كمتر از 40 درصد و بيشتر از 75 درصد نباشد.
ماده 6- مؤسسات بيمه موظفند مطابق دستورالعملي كه بيمه مركزي ابلاغ خواهد كرد آمار عملكرد هريك از رشته هاي بيمه اي را به صورت جداگانه نگهداري نمايند و هر سه ماه يكبار نحوه اجراي اين آيين نامه و ضريب خسارت مؤسسه را به تفكيك رشته هاي بيمه اي به بيمه مركزي گزارش نمايند.
ماده 7- مؤسسات بيمه موظفند در رشته هايي كه شرايط عمومي مصوب شوراي عالي بيمه دارد بيمه نامه هاي خود را با رعايت آن شرايط صادر نمايند و در رشته هايي كه فاقد شرايط عمومي مصوب شوراي عالي بيمه است شرايط عمومي بيمه نامه هاي خود را بر اساس مجوز بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران يا كلوزهاي متعارف بي نالمللي صادر نمايند.

تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها
ماده 8- در صورت احراز تخلف مؤسسه بيمه از اجراي مفاد اين آيين نامه بيمه مركزي ج.ا.ا مي تواند حسب مورد هر يك از اقدامات زير را انجام دهد:

 • اخطار كتبي به اكچوئر، مديران فني، معاون فني، مدير عامل و يا هيأت مديره مؤسسه بيمه
 • سلب صلاحيت اكچوئر، مديران فني، معاون فني و يا مديرعامل مؤسسه بيمه
 • الزام شركت به استعلام نرخ از بيمه مركزي قبل از صدور بيمه نامه در يك يا چند رشته بيمه
 • تعليق پروانه فعاليت مؤسسه بيمه در يك يا چند رشته بيمه با تصويب شورا ي عالي بيمه
 • لغو پروانه فعاليت مؤسسه بيمه در يك يا چند رشته بيمه با تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ج.ا.ا

ماده 9- بيمه مركزي هر سال يكبار گزارشي از نحوه اجراي اين آيين نامه توسط هريك از مؤسسات بيمه را تهيه و به شوراي عالي بيمه ارايه خواهد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید