تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها

شروط برقراری مجدد بیمه، قابلیت بیمه تضمین شده و مزایا و شرایط آن
شروط برقراری مجدد بیمه، قابلیت بیمه تضمین شده و مزایا و شرایط آن
مرداد ۲۰, ۱۳۹۹
نحوه ارزیابی و انتخاب ریسک در بیمه های درمان
نحوه ارزیابی و انتخاب ریسک در بیمه های درمان
مرداد ۲۰, ۱۳۹۹

تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها

تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها

تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها

انواع معاملات بیمه که مؤسسات بیمه کشور مجاز به صدور بیمه نامه برای آن هستند عبارتند از:

 • انواع بیمه های زندگی
 • انواع بیمه های حوادث شخصی
 • بیمه های درمانی
 • بیمه آتش سوزی و خطرات تابعه آن از قبیل انفجار، دزدی، زلزله و سیل و سقوط هواپیما
 • بیمه باربری
 • بیمه وسائط نقلیه آبی و مسئولیت مدنی مربوط به آن
 • بیمه هواپیما و مسئولیت مدنی مربوط به آن
 • بیمه اتومبیل و مسئولیت مدنی مربوط به آن
 • بیمه مسئولیت های مدنی عمومی
 • بیمه مسئولیت های حرفه ای
 • بیمه های تمام خطر مقاطع هکاری و نصب و مسؤولیت مدنی مربوط به آن
 • بیمه پول در صندوق و در حین حمل
 • بیمه صداقت و امانت کارمندان
 • بیمه های مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و صنایع وابسته

تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها

ماده ۲ و ماده ۳ در مصوبات بعدی شورای عالی بیمه لغو شده است.
ماده ۴- مؤسسات بیمه می توانند بیمه نامه های بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری را طبق شرایط عمومی بیمه نامه های متحدالشکل مورد عمل فعلی صادر نمایند.
ماده ۵- در مورد سایر انواع بیمه مؤسسات بیمه قبل از صدور بیمه نامه موافقت بیمه مرکزی ایران را در مورد شرایط عمومی بیمه نامه ها جلب خواهند کرد. مجاز بودن مؤسسات بیمه کشور به صدور بیمه نامه اعتبار مؤسسات بیمه کشور مجاز به صدور بیمه نامه برای بیمه اعتبار م یباشند .
ماده ۲- مؤسسات بیمه کشور موظفند قبل از صدور هر بیمه نامه اعتباری به طور جداگانه موافقت بیمه مرکزی ایران را با نرخ و شرایط بیمه تحصیل نمایند .
ماده ۳- شرایط عمومی بیمه نامه های بیمه اعتبار از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از شش ماه اجرای آزمایشی برای تصویب به شورای عالی بیمه پیشنهاد خواهد شد.
شورا ی عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و به استناد ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موارد مربوط در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در جلسه مورخ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۱ «مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته های بیمه ای » را مشتمل بر ۱۰ ماده و ۵ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده ۱- مؤسسات بیمه مکلفند حق بیمه انواع رشته های بیمه را با رعایت مقررات این آیین نامه و موازین فنی پیوست تعیین و اعمال نمایند .
تبصره: نحوه تعیین حق بیمه رشته های بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، بیمه حوادث راننده، بیمه نوسانات نرخ ارز، بیمه زندگی و مستمری و سایر رشته هایی که حق بیمه آنها توسط هیأت وزیران و یا بیمه مرکزی تعیین می شود تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۲- مؤسسات بیمه موظفند ضمن رعایت موازین فنی تعیین حق بیمه موضوع ماده ۱، نرخ حق بیمه انواع رشته های بیمه و میزان و شرایط انواع تخفیف و اضافه نرخ را در کمیته ای متشکل از اکچوئر، مدیر فنی رشته ذیربط، معاون فنی، مدیرعامل (یا قائم مقام وی) و یکی از اعضای هیأت مدیره مؤسسه بیمه تعیین و همزمان با ابلاغ آن یک نسخه را به بیمه مرکزی ارسال نمایند.
ماده ۳- در رشته هایی از قبیل بیمه های مهندسی که امکان تعیین تعرفه یکسان وجود ندارد مؤسسات بیمه موظفند بجای تعیین تعرفه، مبانی تعیین نرخ را با توجه به مقررات این آیین نامه تعیین و همزمان با ابلاغ آن یک نسخه را به بیمه مرکزی ارسال نمایند.
ماده ۴- در تعیین حق بیمه رشته های آتش سوزی، مهندسی و نفت، گاز و پتروشیمی، کشتی، هواپیما و باربری، رعایت ماده ۶ آیین نامه نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن  الزامی است.
ماده ۵- هر یک از مؤسسات بیمه موظفند تعرفه حق بیمه رشته های بیمه خود را به نحوی تعیین نمایند که در هر سال ضریب خسارت رشته درمان کمتر از ۵۰ درصد و بیشتر از ۸۵ درصد و ضریب خسارت هر یک از سایر رشته ها کمتر از ۴۰ درصد و بیشتر از ۷۵ درصد نباشد.
ماده ۶- مؤسسات بیمه موظفند مطابق دستورالعملی که بیمه مرکزی ابلاغ خواهد کرد آمار عملکرد هریک از رشته های بیمه ای را به صورت جداگانه نگهداری نمایند و هر سه ماه یکبار نحوه اجرای این آیین نامه و ضریب خسارت مؤسسه را به تفکیک رشته های بیمه ای به بیمه مرکزی گزارش نمایند.
ماده ۷- مؤسسات بیمه موظفند در رشته هایی که شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه دارد بیمه نامه های خود را با رعایت آن شرایط صادر نمایند و در رشته هایی که فاقد شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه است شرایط عمومی بیمه نامه های خود را بر اساس مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا کلوزهای متعارف بی نالمللی صادر نمایند.

تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها
ماده ۸- در صورت احراز تخلف مؤسسه بیمه از اجرای مفاد این آیین نامه بیمه مرکزی ج.ا.ا می تواند حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام دهد:

 • اخطار کتبی به اکچوئر، مدیران فنی، معاون فنی، مدیر عامل و یا هیأت مدیره مؤسسه بیمه
 • سلب صلاحیت اکچوئر، مدیران فنی، معاون فنی و یا مدیرعامل مؤسسه بیمه
 • الزام شرکت به استعلام نرخ از بیمه مرکزی قبل از صدور بیمه نامه در یک یا چند رشته بیمه
 • تعلیق پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تصویب شورا ی عالی بیمه
 • لغو پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ج.ا.ا

ماده ۹- بیمه مرکزی هر سال یکبار گزارشی از نحوه اجرای این آیین نامه توسط هریک از مؤسسات بیمه را تهیه و به شورای عالی بیمه ارایه خواهد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *