وظايف بیمه گذار

قوانین کلی بیمه
قوانین کلی بیمه
ژانویه 7, 2020
اركان بيمه مركزی ايران
اركان بيمه مركزی ايران
ژانویه 17, 2020

وظايف بیمه گذار

وظايف بیمه گذار

وظايف بیمه گذار

بيمه گذار موظف است:

وظايف بیمه گذار

1_در پاسخ به پرسش های مکتوب بیمه گر همه اطلاعات مربوط به موضوع بیمه را با رعایت دقت و صداقت در اختیار وی قرار دهد .اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش های مکتوب بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرارداد باطل خواهد بود ولو مطلبی كه كتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد .در این صورت نه فقط وجوه
پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلكه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید .حكم این بند حسب مورد برای هر حمل حاكم خواهد بود.
2_ برای ثبت و ارائه اطلاعات مورد نیاز بیمه گر از نرم افزارهای مورد تأیید وی استفاده نماید .هزینه تهیه، نصب و پشتیبانی نرم افزار به عهدۀ بیمه گر خواهد بود.
3_ برای همه كالاهایی كه در مدت اعتبار قرارداد حمل م یكند به صورت مسلسل(پشت نمره) بارنامه صادر و مسؤولیت خود را در قبال ارسال كنندگان و یا صاحبان آنها تحت این شرایط، بیمه نماید.
4_ یك نسخه از تصویر (كپی)حواله مبادی قانونی ذی ربط كه برای دریافت بارنامه بنام وی(بیمه گذار) صادر می گردد را حداكثر تا پنج روز بعد از تاریخ صدور حواله به بیمه گر تحویل نماید.
5_ ارزش محموله و میزان حق بیمه را در بارنامه درج كند.
6_ فهرست كلیه بارنامه های صادره طی هر روز را با ذكر شماره سریال، مبدأ، مقصد،نوع و ارزش محموله، میزان حق بیمه به صورت الكترونیكی برای بیمه گر ارسال و حق بیمه مربوط به بارنامه های صادره را حداکثر تا پنج روز کاری پس از تاریخ صدور بارنامه به بیمه گر پرداخت نماید .در صورت عدم امكان ارسال الكترونیكی اطلاعات،بیمه گذار موظف است به ترتیبی كه بیمه گر تعیین می كند مدارك فیزیكی فوق الذكر را ارسال نماید .چنانچه بیمه گذار به ترتیب مقرر در این بند مشخصات بارنامه های صادره را اعلام نكند یا حق بیمه مربوط را ظرف مدت تعیین شده نپردازد بیمه گر می تواند از پرداخت قسمتی و یا كل خسارت خودداری نماید.
7_ در ذیل حواله بار، مشخصات راننده شامل نام و نام خانوادگی، شماره دفترچه كار، شماره گواهی نامه و کارت وسیله حمل و بیمه نامه، نشانی محل سكونت و شماره تلفن وی را درج نماید .
8_ سوابق بارنامه های صادرشده در مدت اعتبار قرارداد را حداقل تا یك سال از تاریخ صدور نزد خود نگهداری نماید و هر زمان كه بیمه گر درخواست نماید اطلاعات مورد نیاز را دراختیار وی قرار دهد.
9_ مراقبت های لازم را كه هركس عرفاً از منافع خود به عمل می آورد نسبت به محموله و حفظ حقوق و منافع بیم هگر به عمل آورد و كالای مورد حمل را در مسیرهای مجاز و متعارف، بارعایت قوانین و مقررات حمل و نقل داخلی در مدت زمان متعارف حمل و به مقصد برساند.
10_ در صورت وقوع حادثه موارد زیر را رعایت نماید:
10_1 مراتب را در اولین فرصت و حداكثر تا پنج روز کاری بعد از تاریخ اطلاع
از وقوع حادثه به بیمه گر اطلاع دهد و همکاری لازم را برای بازدید و ارزیابی خسارت به عمل آورد.
10_2 بیمه گذار نباید بدون موافقت بیمه گر در مورد مسؤولیت هایی که تحت پوشش این قرارداد است تعهدی به عهده گیرد و یا وجهی بپردازد مگر اینکه انجام این اقدام مورد موافقت بیمه گر قرار گرفته باشد.
10_3 بدون اطلاع و موافقت کتبی بیمه گر، تغییری در وضعیت محموله خسارت دیده به عمل نیاورد مگر اقدامات و تغ ییراتی كه برای نجات كالا و جلوگیری از توسعه خسارت ضروری است و عرفاً باید انجام شود.

10_4 در صورت دریافت هرگونه اوراق قضایی در خصوص مسؤولیت تحت پوشش این قرارداد، در اسرع وقت به بیمه گر اطلاع دهد.
11_ اصل اسناد و مدارك زیر را در اسرع وقت به بیمه گر تسلیم نماید:
11_1 گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه(در صورت وجود).
11_2 بارنامه و صورت مشخصات محموله.‌

11_3 فاكتور خرید محموله یا هر گونه مدارك معتبر دیگری كه دال بر تعیین ارزش محموله باشد در صورت عدم ارایه مدارک فوق ارزش كالای مشابه در مبدأ و در زمان حمل ، مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.‌
11_4 هرگونه مدرکی که بیان گر ادعای خسارت از طرف ارسال كننده یا صاحب كالا باشد.

دیدگاهتان را بنویسید