پايان قرارداد بيمه

شرايط اساسی عقد بيمه
شرايط اساسی عقد بيمه
آگوست 14, 2019
بيمه های اجتماعی
آگوست 17, 2019

پايان قرارداد بيمه

پايان قرارداد بيمه

پايان قرارداد بيمه

در پایان قرار داد بیمه درقراردادهاي بيمه چهار حالت مي توانند موجب ختم اعتبار بيمه نامه شوند :

  1. پايان مدت اعتبار بيمه نامه
  2. فسخ
  3. انفساخ
  4. بطلان

فسخ بیمه

قرارداد بيمه مي تواند طبق موارد معينه در قانون و يا رضايت طرفين فسخ و پايان پذيرد. لازم بذكراست كه طبق اصول حقوقي حاكم برقراردادها، چنانچه قراردادي درطول مدت اعتبار فسخ گردد،تعهدطرفين تازمان فسخ بقوت خود باقي بوده ولي اززمان فسخ به بعد ديگرآثاري برآن مترتب نخواهد بود. بدين ترتيب كه در صورت فسخ قرارداد بيمه، بيمه گر ملزم به برگشت حق بيمه از زمان فسخ تا پايان قرارداد خواهد بود و درمقابل هيچگونه تعهدي نسبت به جبران خسارت بعداز تاريخ فسخ بعهده وي نمي باشد.
بيمه گزار نيز چنانچه وجهي بابت حق بيمه تاقبل از تاريخ فسخ بدهكار باشد مديون پرداخت آن خواهد بود و چنانچه حادثه اي قبل از تاريخ فسخ اتفاق افتاده باشد بيمه گر نيز مكلف به پرداخت آن مي باشد ولو پرداخت آن بعداز تاريخ فسخ باشد.

انفساخ بیمه

قرارداد بيمه ممكن است درمواردي بدون ميل و اختيار طرفين به خودي خود فسخ گردد اين موارد عبارتند از:

  • مورد بيمه دراثر وقوع حادثه كلا” ازبين برود.
  • اجازه عمليات بيمه اي از بيمه گر سلب گردد

بطلان

چنانچه درقرارداد بيمه همانند ساير قراردادها شرايط صحت معامله رعايت نشده باشد و يا بموجب مواد 11 و 12 قانون بيمه،قصد تقلب بيمه گزار احرازگردد،قرارداد باطل وبي اثرخواهد بود. درصورت بطلان قرارداد، هيچ آثاري از ابتدا برآن مترتب نيست. در اين حالـت چنانچه بيمه گر خسارتي را پرداخت نموده باشد قابل استرداد است و بـهمين طريق حق بيمـه پـرداختي توسط بيمه گزار، چنانچه عمل وي بقصد تقلب نبوده باشد. ماده 11 قانون بيمه مقرر مي دارد:” چنانچه بيمه گزار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه برقيمت عادله درموقع عقد قرارداد بيمه داده باشد، عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست .

نکته :
همچنين ماده 12 قانون بيمه اشعار مي دارد: ” هرگاه بيمه گزار عمدا” از اظهار مطالبي خودداري كند و يا عمدا” اظهارات كاذبه بنمايد و مطلب اظهارنشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن درنظر بيمه گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري دروقوع حادثه نداشته باشد. دراينصورت نه فقط وجوهي كه بيمه گزار پرداخته است قابل استردادنيست بلكه بيمه گرحق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده نيز از بيمه گزار مطالبه كند.

براي آگاهي بيشتر از موارد فسخ و بطلان قرارداد بيمه رجوع شود به مواد 11 الي 18و ماده 23 قانون بيمه

دیدگاهتان را بنویسید