ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

اصول و مهارت هاي مورد نیاز حرفه کارشناسی خسارت
اصول و مهارت های مورد نیاز حرفه کارشناسی خسارت
فروردین ۲۴, ۱۳۹۹
معامالت بیمه
معاملات بیمه
فروردین ۲۴, ۱۳۹۹

ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۱) ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﯾﺎ زﯾﺎن دﯾﺪه (ﺷﺨﺺ ذﯾﻨﻔﻊ ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه) ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﯾﺎ زﯾﺎن دﯾﺪه ﯾﺎ ذﯾﻨﻔﻊ در ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ واﺣـﺪ ﺧـﺴﺎرت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم اﻋﻼم ﺧﺴﺎرت و اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻻزﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۲) ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوﻧﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزﯾﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺴﻤﺖ

در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺴﻤﺖ ارﺟﺎع و ﻧﺎﻣﺒﺮده ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﭘﺮوﻧـﺪه اﻗـﺪام ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزﯾﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﻟﯿـﺴﺘﯽ ارﺟـﺎع ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارزﯾﺎب را ﺛﺒﺖ و در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮﮔﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻧﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎس را ﺛﺒﺖ و ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ. در زﻣـﺎن ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﻓﺮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﻤـﺌﻦ و ﻣـﻮرخ ۱۸۷۶ ردﯾـﻒ ۱۳ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ. رﻋﺎﯾـﺖ ﻣﻔـﺎد ﺑﺨـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت و ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ زﯾﺎن دﯾﺪه ﻋﻨﺪاﻟﺰوم ﻣﻤﮑﻦ ۸۴/۱۱/۸ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺑـﻮدن وﺳـﯿﻠﻪ زﯾـﺎن دﯾـﺪه و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﯽ ﺣﻀﻮر در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آدرس و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ وﺳـﯿﻠﻪ را اﻋﻼم و ﺳﭙﺲ ﻃﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗـﺪام ﻣﯿﮕـﺮدد). ﺗﺮﺟﯿﺤـﺎ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺑﺎزدﯾﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۳) ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوﻧﺪه و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزﯾﺎب 

ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه ، ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزﯾﺎب ﺧﺴﺎرت اﻧﺠـﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻌﻤﯿﺮات و اﻗﻼم ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠـﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻟﻮازم ﻓﺮﺳﻮده و ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮم ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻗﻼم ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﻣﻘﺪار ﺧﺴﺎرت را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ. (ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزﯾﺎب ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ، ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﯽ، ﻣﻮﺗﻮر ، ﻣﺪل ۳-۱ و رﻧﮓ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و در ﺻﻮرت ﺗﻄﺎﺑﻖ در ﺑﺮگ ارزﯾﺎﺑﯽ درج و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺴﺎرت اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرت را ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ :

  • ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﻮد.
  • ﺧﺴﺎرت وارده ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ ﺷﻮد.
  • اﻣﻮال ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه ﻫﻤﺎن اﻣﻮاﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزﯾﺎب اﻧﻄﺒﺎق ﺧﺴﺎرت ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻤـﻪ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﺒﻠـﻎ ﺧـﺴﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزﯾﺎب ﻧﻘﺎط آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺑﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ اﻇﻬﺎرات ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺗﻄﺒﯿـﻖ و در ﺻـﻮرت وﺟﻮد ﺗﺮدﯾﺪ و ﯾﺎ اﺑﻬﺎم ﻣﻮارد را ﮐﺘﺒﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ و ﻃﯽ ﮔﺰارش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺤﻞ و وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎدﺛﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ و ﻣﻮارد ﺧﺎرج از ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

ﺗﺬﮐﺮ : در زﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت زﻣﺎن ﺻﺪور در ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻧﻪ و ﺧﺴﺎرت ﻗﺒﻠﯽ وﺳـﯿﻠﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﮔﺮدد.

ﻗﯿﻤﺖ روز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﻤﻪ در روز ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺸﺨﺺ و در ﺑﺮﮔﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. درﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ ارزش روز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻋﺒﺎرت از ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در روز ﺣﺎدﺛﻪ و ﯾﺎ ارزش اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در روز وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻟﻮازم ﻓﺮﺳﻮده و ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺬﮐﺮ ﻻزم را ﺑﺪﻫﺪ. زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻗﻒ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺎب ذﻫﺎب ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮات را ﻣﺸﺨﺺ و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ ، ﺗﻌﻤﯿﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﮐﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﺧـﺴﺎرت دﯾـﺪه ، ارزش اﻗﺘـﺼﺎدی داﺷـﺘﻪ و در ﺑـﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮد. ارزش ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارز ﯾﺎب ﺧﺴﺎرت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺑﯿﻤـﻪ ﮔـﺬار اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد آن را دارد. اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺨﺎرج ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻬﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﻗﯿﻤﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در روز ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

۴) ﻋﮑﺴﺒﺮداری از وﺳﯿﻠﻪ زﯾﺎن دﯾﺪه

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ واﺣﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ارﺟﺎع و ﻃﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪ زﯾﺎن دﯾﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ از وﺳﯿﻠﻪ زﯾﺎن دﯾﺪه و ﻧﻘﺎط آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻋﮑﺴﺒﺮداری و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺳـﭙﺲ ﻣﺠـﺪدا ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ واﺣـﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.

ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۵) ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه، ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺧﺼﻮص ﺧﺴﺎرت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان اﺟﺮت و ﻟﻮازم ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ و ﻟﻮازم ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﻣﻮارد ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه وﺳﯿﻠﻪ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ در ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻫﺎی ﻃـﺮف ﻗـﺮار داد ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤـﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑـﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل و در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد و ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﺮﻗﺖ ﻟﻮازم ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮﮔﻪ اﺟﺎزه ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳـﺖ ﺗﮑﻤﯿـﻞ و ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار، زﯾﺎن دﯾﺪه و ﯾﺎ ذﯾﻨﻔﻊ در ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ در آن ﻗﯿﺪ و از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻀﺎء ﺑـﺎ ذﮐـﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺧﺬ ﮔﺮدد در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮔﺎه ﻫﺎی ﻃﺮف ﻗﺮار داد، ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﭘﺮوﻧـﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﭘﺬﯾﺮش در ذﯾﻞ ﺑﺮﮔﻪ اﺟﺎزه ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺻﺪور ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ و ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﭙﯽ ﺑﺮﮔـﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﻮدت داده ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪور ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ راﯾﺎﻧﻪ اﻗﺪام و اﻃﻼﻋﺎت آن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد .

۶) روﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ داﻏﯽ

روﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از روﯾﺖ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮر و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣـﻪ و ﺑـﺮگ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺻـﻮرت ﮔﯿﺮد. در ﺧﺼﻮص روﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع و ﻣﺎرک ﺷﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ روﯾﺖ ﺳـﻼﻣﺖ ذﮐـﺮ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ زﯾﺎن دﯾﺪه ﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﺪون رﻧﮓ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ روﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ذﮐﺮ ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ اﺧﺬ داﻏﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﻋﮑﺲ ﭘﯿﻮﺳﺖ دﻗﺖ ﻻزﻣﻪ ﻣﺒﺬول و ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾـﺴﺖ ﺑـﻪ ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزﯾﺎب رﺳﯿﺪه و ﻗﻄﻌﺎت ﻓﺮﺳﻮده ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه در ﺑﺮگ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد روﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎ و ﺑﺎرﮐﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ و اﺗﻮﺑﻮس و ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮی ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدد. ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐـﻪ ﺟﻬـﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات اﻃﺎق ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از روﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ و اﺧﺬ داﻏﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻟﻮازم ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ، ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎرت ﻣﺸﺨﺺ و اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *