عوامل تشديد و تغيير خطر بیمه

مبلغ بيمه شده
مبلغ بيمه شده
آگوست 31, 2019
شرايط بيمه كردن خطر
شرايط بيمه كردن خطر
سپتامبر 2, 2019

عوامل تشديد و تغيير خطر بیمه

عوامل تشديد و تغيير خطر بیمه

عوامل تشديد و تغيير خطر بیمه

  • فعاليت انساني Human Activities
  • عوامل داخلي و خارجي Internal and External Causes

فعاليت انسانی Human Activities

رفت و آمد بيش از حد افراد در يك محل و يا افزايش فعاليتهاي شخصي مثل رفتن به سفر و غيره احتمال وقوع حادثه را بيشتر مي نمايد.

عوامل داخلی و خارجی Internal and External Causes

گاهي اين عامل يك امرداخلي است. مثل ساختاريك ساختمان چنانچه چوب و مواد پلاستيكي در ساخت آن بكار رفته باشد. و گاهي هم عامل خارجي در تشديد خطر دخالت مي نمايد، مثل يك واحد مسكوني كه در مجاورت يك كارخانه توليد مواد شيميائي وياكارگاه رنگرزي ساخته شده باشد كه با تشديد خطر مواجه هست. گاهي نيز اين عوامل در طول مدت اعتبار بيمه نامه موجبات تشديد خطر را فراهم مي آورند. مانند ساخت يك پمپ بنزين در مجاورت واحدهاي مسكوني بعنوان عامل خارجي و يا تغيير كاربري مورد بيمه شده، مانند تبديل كارگاه نجاري به كارگاه نجاري و نقاشي كه توسط شخص بيمه گزار صورت مي پذيرد بعنوان يك عامل داخلي.

ماده 13 قانون بيمه اشعار مي دارد : هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، بيمه گر حق دارد با اضافه حق بيمه آنرا از بيمه گزار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقا نمايد يا قرارداد را فسخ نمايد ……. و در صورتيكه مطلب اظهار نشده و اظهار خلاف واقع بعد از حادثه معلوم شود، خسارت به نسبت حق بيمه پرداختي و حق بيمه اي كه بايستي در صورت بيان اطلاعات بطور كامل و واقعي پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.ماده قانوني ذكر شده با توجه به اصل حسن نيت طرفين و اينكه اظهارات خلاف واقع و عدم اطلاع به بيمه گر بدليل عدم آگاهي بيمه گزار صورت پذيرفته قابل اعمال و تسري به بحث تشديد خطر در طول مدت اعتبار بيمه نامه خواهد بود. در تكميل اين بحث ذكر اين نكته نيز ضروريست كه گاهي احتمال تشديد و يا حتي تخفيف خطر بدليل تغيير شرايط قابل پيش بيني و در محاسبات حق بيمه لحاظ مي گردد. مانند خطر فوت انسان كه از دوران كودكي تا سنين نوجواني به تدريج كاهش يافته و از سنين نوجواني به بعد مرتبا در حال افزايش است.

پيشگيري از بروز حادثه و جلوگيري ازتوسعه آن در صورت وقوع و كاهش ميزان خسارت

اولين موضوعي كه مطلوب انسان مي باشد، اين است كه خطر واقع نشود و براي اين منظور اقداماتي صورت مي دهد كه احتمال وقوع خطر از بين رفته و يا به حداقل كاهش يابد. مانند : واكسيناسيون افراد بمنظور پيشگيري از ابتلا به بيماري، نصب برقگير در ساختمانهاي مرتفع و غيره. دومين گام اين است كه اگر حادثه اتفاق افتاد و خسارت ايجاد كرد جلوي توسعه خطر گرفته شده و زيانها به حداقل ممكن كاهش يابد. مانند : نصب وسايل اطفاء حريق در ساختمانها.

نگهداري و يا ازبين رفتن مورد بيمه

در بحث بيمه، براي اينكه پس از انعقاد قرارداد بيمه، نگهداري و يا ازبين رفتن مورد بيمه، براي بيمه گزار يكسان نباشد، قانون گزار در ماده 4قانون بيمه امربيمه را مشروط به اينكه بيمه گزار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد ذينفع باشد مي نمايد و در ماده 15مقرر مي دارد بيمه گزار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتا” هركس از مال خود مي نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد ،و در ادامه نيز مقرر مي دارد: ))مخارجي كه بيمه گزار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد برفرض كه منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه گر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید