بیمه مسئولیت آتش سوزی

بیمه مسئولیت مدنی عمومی
بیمه مسئولیت مدنی عمومی
اکتبر 28, 2019
بیمه مسئولیت جامع شهرداری (دهداری)
بیمه مسئولیت جامع شهرداری (دهداری)
اکتبر 31, 2019

بیمه مسئولیت آتش سوزی

بیمه مسئولیت آتش سوزی

بیمه مسئولیت آتش سوزی

در بیمه نامه های آتش سوز ی در صورتیکه یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه نامه مثل حریق ، سیل ، طوفان ، شکست شیشه و ترکیدگی لوله آب به وجود آید و به بیمه گذار خسارتی وارد شود بیمه گر نسبت به جبران خسارت های مالی بیمه گذار خود اقدام می نماید. حال اگر دامنه خسارت آنقدر وسیع شود که بر ساختمان همسایگان یا قسمت های مشاع هم خسارتی وارد شود از بیمه نامه آتش سوزی پوشش نخواهد داشت. در این صورت چنانچه بیمه گذار به دنبال خرید بیمه نامه آتش سوزی اقدام به خرید بیمه نامه مسئولیت ناشی از آتش سوزی نماید، با این پوشش خسارت های جانی و مالی وارد به همسایگان و افراد ثالث نیز در صورتیکه یکی از خطرات تحت پوشش بیمه نامه های حریق علت آن باشد توسط بیمه گر تا سقف تعهدات بیمه نامه و به میزان قصور وی پرداخت می شود . البته ذکر این نکته ضروری است که اگر بیمهگذار علاوه برخطرات تحت پوشش در بیمه نامه حریق خود پوشش خسارت های ناشی از ترکیدگی لوله آب ساختمان خود به سایر ساختمان ها را نیز بخواهد، بیمه گر باید از محل بیمه نامه بازدید به عمل آورد.

جهت خرید بیمه مسئولیت کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید