شرایط عمومی بیمه نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن

مبانی حقوقی بیمه های اشخاص
مبانی حقوقی بیمه های اشخاص
مهر ۱۷, ۱۳۹۹

شرایط عمومی بیمه نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن

شرايط عمومي بيمه نامه اعتبار صادرات كالا و حداقل نرخ حق بيمه آن

شرایط عمومی بیمه نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن

الف – شرایط عمومی
ماده ۱– اساس قرارداد:
این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار تنظیم گردیده و هر گونه تغییری در آن به موجب الحاقیه های صادره خواهد بود .آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و کتباً به بیمه گذار هم زمان با صدور بیمه نامه اعلام شده جزو تعهدات بیمه گر محسوب نمی گردد .
ماده ۲- تعاریف:
بیمه گر: بیمه گر شرکت بیمه ایست که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه به عهده می گیرد.
بیمه گذار: بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه است که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد.
ذینفع: هر شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه است که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد.
موضوع بیمه: تأمین مطالبات بیمه گذار/ ذینفع در رابطه با فروش کالای مذکور در بیمه نامه می باشد.
فرانشیز: مبلغ و یا درصد معینی از خسارت می باشد که تحمل آن به عهده بیمه گذار خواهد بود.

شرایط عمومی بیمه نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن

ب) شرایط
ماده ۳- اصل حسن نیت:
بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.
اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش های بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرارداد بیمه باطل و بلا اثر خواهد بود ولو این که مطالب کتمان شده و یا اظهارات خلاف واقع هیچ تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد .در این صورت نه فقط حق بیمه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.
ماده ۴- تعهدات بیم هگر:
بیمه گر متعهد است آن قسمت از خساراتی را که به علت عدم وصول مطالبات بیمه گذار از خریدار متوجه وی شده است جبران نماید مشروط بر این که ناشی از خطرات زیر بوده باشد.

 • ورشکستگی یا اعسار خریدار
 • استنکاف خریدار از قبول کالای صادرشده مشروط بر اینکه کالای مذکور طبق استاندار دهای مورد توافق صادر شده باشد.
 • خودداری خریدار از پرداخت برات در سر رسید.
 • عدم پرداخت بهای کالا در سررسید مربوط.
 • تیره شدن یا قطع رابطه سیاسی با کشور خریدار به نحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سر رسید نشود.
 • اعمال سیاس تهای اقتصادی و محدودی تهای وارداتی و یا ارزی در کشور خریدار که موجب عدم دریافت مطالبات بیمه گذار گردد.
 • سلب مالکیت از خریدار کالا بر اثر ملی شدن و یا مصادره اموال به نحوی که بیمه گذار موفق به دریافت مطالبات خود نشود.
 • خسارات ناشی از وقوع جنگ یا حالت جنگ و یا هرگونه عملیاتی که به جنگ شباهت دارد در کشور خریدار اعم از این که جنگ اعلام شده یا نشده باشد.
 • خسارات ناشی از اعتصاب ، شورش و بلوا در کشور خریدار.

شرایط عمومی بیمه نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن

ماده ۵- حداکثر میزان تعهد بیمه گر:
حداکثر تعهد بیمه گر از مبلغ مذکور در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۶- زمان تحقق خسارت:

 • در مورد ورشکستگی و یا اعسار خریدار پس از احراز آن.
 • در مورد خودداری خریدار از پرداخت قیمت کالای حمل شده شش ماه پس از تاریخ سررسید پرداخت.
 • در مورد استنکاف غیر موجه خریدار از قبول کالای صادرشده یک ماه پس از تاریخی که با موافقت بیمه گر کالا مجدداً فروش رفته یا ترتیبی برای برگشت یا انتقال آن به محل دیگر داده شده باشد.
 • در موردی که خسارت وارده ناشی از ممانعت یا تأخیر در انتقال قیمت کالا از کشور خریدار بوده و موجبات آن از حیطه اختیار خریدار و بیمه گذار خارج باشد، سه ماه پس از تودیع قیمت کالای مزبور به صورت سپرده غیر قابل برگشت در یکی از بانک های مورد قبول بیمه گر.

دیدگاهتان را بنویسید