شرايط عمومي بيمه نامه اعتبار صادرات كالا و حداقل نرخ حق بيمه آن

مبانی حقوقی بیمه های اشخاص
مبانی حقوقی بیمه های اشخاص
اکتبر 2, 2020

شرايط عمومي بيمه نامه اعتبار صادرات كالا و حداقل نرخ حق بيمه آن

شرايط عمومي بيمه نامه اعتبار صادرات كالا و حداقل نرخ حق بيمه آن

شرايط عمومي بيمه نامه اعتبار صادرات كالا و حداقل نرخ حق بيمه آن

الف – شرايط عمومي
ماده 1– اساس قرارداد:
اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال 1316 و براساس پيشنهاد كتبي بيمه گذار تنظيم گرديده و هر گونه تغييري در آن به موجب الحاقيه هاي صادره خواهد بود .آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر واقع نگرديده و كتباً به بيمه گذار هم زمان با صدور بيمه نامه اعلام شده جزو تعهدات بيمه گر محسوب نمي گردد .
ماده 2- تعاريف:
بيمه گر: بيمه گر شركت بيمه ايست كه مشخصات آن در اين بيمه نامه قيد گرديده و جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين بيمه نامه به عهده مي گيرد.
بيمه گذار: بيمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه نامه است كه بيمه را خريداري نموده و متعهد پرداخت حق بيمه آن مي باشد.
ذينفع: هر شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه نامه است كه در تمام يا قسمتي از موضوع بيمه نفع داشته باشد.
موضوع بيمه: تأمين مطالبات بيمه گذار/ ذينفع در رابطه با فروش كالاي مذكور در بيمه نامه مي باشد.
فرانشيز: مبلغ و يا درصد معيني از خسارت مي باشد كه تحمل آن به عهده بيمه گذار خواهد بود.

شرايط عمومي بيمه نامه اعتبار صادرات كالا و حداقل نرخ حق بيمه آن

ب) شرايط
ماده 3- اصل حسن نيت:
بيمه گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار دهد.
اگر بيمه گذار در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا عمداً بر خلاف واقع اظهاري بنمايد قرارداد بيمه باطل و بلا اثر خواهد بود ولو اين كه مطالب كتمان شده و يا اظهارات خلاف واقع هيچ تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد .در اين صورت نه فقط حق بيمه پرداختي بيمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمه گر مي تواند مانده حق بيمه را نيز مطالبه نمايد.
ماده 4- تعهدات بيم هگر:
بيمه گر متعهد است آن قسمت از خساراتي را كه به علت عدم وصول مطالبات بيمه گذار از خريدار متوجه وي شده است جبران نمايد مشروط بر اين كه ناشي از خطرات زير بوده باشد.

 • ورشكستگي يا اعسار خريدار
 • استنكاف خريدار از قبول كالاي صادرشده مشروط بر اينكه كالاي مذكور طبق استاندار دهاي مورد توافق صادر شده باشد.
 • خودداري خريدار از پرداخت برات در سر رسيد.
 • عدم پرداخت بهاي كالا در سررسيد مربوط.
 • تيره شدن يا قطع رابطه سياسي با كشور خريدار به نحوي كه صادركننده موفق به دريافت مطالبات خود در سر رسيد نشود.
 • اعمال سياس تهاي اقتصادي و محدودي تهاي وارداتي و يا ارزي در كشور خريدار كه موجب عدم دريافت مطالبات بيمه گذار گردد.
 • سلب مالكيت از خريدار كالا بر اثر ملي شدن و يا مصادره اموال به نحوي كه بيمه گذار موفق به دريافت مطالبات خود نشود.
 • خسارات ناشي از وقوع جنگ يا حالت جنگ و يا هرگونه عملياتي كه به جنگ شباهت دارد در كشور خريدار اعم از اين كه جنگ اعلام شده يا نشده باشد.
 • خسارات ناشي از اعتصاب ، شورش و بلوا در كشور خريدار.

شرايط عمومي بيمه نامه اعتبار صادرات كالا و حداقل نرخ حق بيمه آن

ماده 5- حداكثر ميزان تعهد بيمه گر:
حداكثر تعهد بيمه گر از مبلغ مذكور در بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.
ماده 6- زمان تحقق خسارت:

 • در مورد ورشكستگي و يا اعسار خريدار پس از احراز آن.
 • در مورد خودداري خريدار از پرداخت قيمت كالاي حمل شده شش ماه پس از تاريخ سررسيد پرداخت.
 • در مورد استنكاف غير موجه خريدار از قبول كالاي صادرشده يك ماه پس از تاريخي كه با موافقت بيمه گر كالا مجدداً فروش رفته يا ترتيبي براي برگشت يا انتقال آن به محل ديگر داده شده باشد.
 • در موردي كه خسارت وارده ناشي از ممانعت يا تأخير در انتقال قيمت كالا از كشور خريدار بوده و موجبات آن از حيطه اختيار خريدار و بيمه گذار خارج باشد، سه ماه پس از توديع قيمت كالاي مزبور به صورت سپرده غير قابل برگشت در يكي از بانك هاي مورد قبول بيمه گر.

دیدگاهتان را بنویسید