حق بيمه كل

قرارداد بیمه اتكائی مازاد سرمايه
قرارداد بیمه اتكائی مازاد سرمايه
سپتامبر 4, 2019
هزينه های بيمه گری
سپتامبر 7, 2019

حق بيمه كل

حق بيمه كل

حق بیمه کل ( Gross Premium ) حق بيمه يابهاي خطر. وجهي است كه بيمه گزاربه بيمه گر مي پردازد تا در مقابل، بيمه گر در صورت وقوع حادثه و ايجادخسارت زيان وارده راجبران كرده و يا درسر رسيد معين شده دربيمه نامه هاي بشرط حيات و يا فوت مبلغي را به بيمه گزار و يا ذينفع از قرارداد بيمه حسب مورد پرداخت نمايد.

در بيمه هاي بازرگانی سه عنصر اصلي تشكيل دهنده حق بيمه عبارتند از

  1. حق بيمه فني Technical Premium كه ميزان ان بستگي به شدت و يا ضعف احتمالي وقوع خطر دارد. چرا كه مبناي اصلي تعيين حق بيمه فني اصل تساوي حق بيمه با ميزان احتمالي وقوع خطر مي باشد.
  2. مبناي اصلي محاسبه حق بيمه فني آمار و احتمالات مي باشد. بعنوان مثال: چنانچه براساس قواعد آماري و قانون احتمالات وقوع حريق در واحدهاي مسكوني 2 در هزار باشد، حق بيمه فني براي پوشش واحد هاي مسكوني 2 درهزار مي باشد.

فرض كنيم اگر 1000 باب واحد مسكوني به ارزش هر باب 000 ر 000 ر 100 ريال تحت پوشش در مقابل حريق قرار بگيرند.


حق بیمه کل

ازطرف ديگر براساس محاسبات آماری انجام شده درهرسال 2 واحد مسكوني دچار حريق خواهد شد، لذا خسارت وارده برابر است با :

حق بیمه کل

و بعبارت ديگراحتمال 2 درهزار يعني براساس قواعد آماري و قانون احتمالات يك خانه ظرف 500 سال دچار حريق خواهد شد لذا حق بيمه جمع شده ظرف پانصد سال

حق بیمه کل

معادل خسارت يك باب منزل مسكوني مي گردد. اصل تساوي حق بيمه باتساوي خطر شايان ذكراست كه بدانيم براساس قواعد آماري و قانون احتمالات، خطر براي بيمه گر احتمال حريق 2 واحد مسكوني درسال صددرصد مي باشد، لكن اينكه كداميك از 1000 نفر بيمه گزار جزء خسارت ديدگان مي باشند نامعلوم است.

دیدگاهتان را بنویسید