حق بیمه کل

قرارداد بیمه اتكائی مازاد سرمايه
قرارداد بیمه اتکائی مازاد سرمایه
شهریور ۱۴, ۱۳۹۸
هزینه های بیمه گری
شهریور ۱۴, ۱۳۹۸

حق بیمه کل

حق بیمه کل

حق بیمه کل ( Gross Premium ) حق بیمه یابهای خطر. وجهی است که بیمه گزاربه بیمه گر می پردازد تا در مقابل، بیمه گر در صورت وقوع حادثه و ایجادخسارت زیان وارده راجبران کرده و یا درسر رسید معین شده دربیمه نامه های بشرط حیات و یا فوت مبلغی را به بیمه گزار و یا ذینفع از قرارداد بیمه حسب مورد پرداخت نماید.

در بیمه های بازرگانی سه عنصر اصلی تشکیل دهنده حق بیمه عبارتند از

  1. حق بیمه فنی Technical Premium که میزان ان بستگی به شدت و یا ضعف احتمالی وقوع خطر دارد. چرا که مبنای اصلی تعیین حق بیمه فنی اصل تساوی حق بیمه با میزان احتمالی وقوع خطر می باشد.
  2. مبنای اصلی محاسبه حق بیمه فنی آمار و احتمالات می باشد. بعنوان مثال: چنانچه براساس قواعد آماری و قانون احتمالات وقوع حریق در واحدهای مسکونی ۲ در هزار باشد، حق بیمه فنی برای پوشش واحد های مسکونی ۲ درهزار می باشد.

فرض کنیم اگر ۱۰۰۰ باب واحد مسکونی به ارزش هر باب ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱۰۰ ریال تحت پوشش در مقابل حریق قرار بگیرند.


حق بیمه کل

ازطرف دیگر براساس محاسبات آماری انجام شده درهرسال ۲ واحد مسکونی دچار حریق خواهد شد، لذا خسارت وارده برابر است با :

حق بیمه کل

و بعبارت دیگراحتمال ۲ درهزار یعنی براساس قواعد آماری و قانون احتمالات یک خانه ظرف ۵۰۰ سال دچار حریق خواهد شد لذا حق بیمه جمع شده ظرف پانصد سال

حق بیمه کل

معادل خسارت یک باب منزل مسکونی می گردد. اصل تساوی حق بیمه باتساوی خطر شایان ذکراست که بدانیم براساس قواعد آماری و قانون احتمالات، خطر برای بیمه گر احتمال حریق ۲ واحد مسکونی درسال صددرصد می باشد، لکن اینکه کدامیک از ۱۰۰۰ نفر بیمه گزار جزء خسارت دیدگان می باشند نامعلوم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *