بیمه های درمانی

تاریخچه بیمه های مسؤولیت
تاریخچه بیمه های مسؤولیت
آوریل 24, 2020
بیمه های حوادث
بیمه های حوادث
می 6, 2020

بیمه های درمانی

بیمه های درمانی

بیمه های درمانی

هدف از بیمه های درمانی و بیمارستانی ، پرداخت هزینه های بیمارستانی در رابطه با معالجات مورد نیاز است . با توجه به اینکه هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی ناشی از جراحتها و صدمات بدنی ایام کار معمولاً تحت پوشش بیمه های اجتماعی قراردارد، لذا هزینه های درمانی گروهی صرفاً محدود به ناخوشیها و حوادث ایام غیر کار است .
بیمه های درمانی گروهی، بالاترین درصد تشکیل دهنده حق بیمه های شرکتهای بیمه را تشکیل میدهد . این بیمه نامه های گروهی معمولاً توسط کارفرمایان خریداری میگردد تا کارکنان و کارگران در یک رفاه و آسودگی نسبی از نظر درمان و بهداشت قرار داشته باشند . حق بیمه این قراردادها معمولاً توسط کارفرما و بصورت یکجا و در آغاز قرارداد به شرکت بیمه پرداخت میشود و اگر کارکنان سهمی در پرداخت آن داشته باشند کارفرما همه ماهه سهم آنان را کسر و به صندوق شرکت واریز مینماید . در قراردادهای بیمه درمانی، بیماری اینگونه تعریف شده است. بیماری یا مرض عبارت است از هرگونه عارضه جسمی و تغییر نامساعد و اختلال در اعمال عادی و طبیعی اعضاء و جهازهای مختلف بدن که از سوی مراجع پزشکی قابل تشخیص بوده و ارتباطی با اعمال ارادی بیمه شده نداشته باشد لذا تعهدات بیمه شدگان که بر اساس شرایط قرارداد با رعایت فرانشیر توافق شده قابل پرداخت است.
بیمه های گروهی درمانی، برخلاف بیمه های انفرادی، معمولاً خسارات ناشی از حوادث غیر محیط کار را میپردازد، زیر غرامت ناشی از حوادث محیط کار معمولاً تحت پوشش بیمه های اجتماعی کارگران قرا ر دارد .

بیمه های درمانی
شرایط بیمه نامه های درمانی گروهی قابل انطباق در مورد بیمه های گروهی نمی باشد، زیرا بیمه گران در مورد انعقاد قراردادهای گروهی از آزادی عمل بیشتری استفاده مینمایند . بیمه های درمانی دارای طرحهای متعدد و خاصی است که میتوان آنها را بشرح زیر و با نامهای متفاوت خلاصه نمود.

  • بیمه های درمانی دائمی
  • ادامه پوشش از کارافتادگی
  • پوشش بیمه بیماری
  • بیمه تأمین درآمد

علیرغم اسامی متفاوت و گوناگون که در بالا ذکر گردید، اکثر قراردادها مشابه یکدیگر بوده و اغلب آنها خطر حادثه و ناخوشی تحت پوشش قرار گرفته اند . تا چند سال قبل تعداد معدودی از بیمه گران در این رشته بیمه ای فعالیت مینمود ند، اما امروزه این رشته از بیمه جای ویژه ای را در صنعت بیمه کشورهای صنعتی و مترقی باز نموده و کلیه شرکتهای بیمه در این زمینه فعالیت می نماید. در اغلب بیمه نامه های درمانی پرداخت غرامت هم پیش بینی شده که نحوه پرداخت آن بصورت هفتگی و از زمان ا ز کارافتادگی ب یمه شده آغاز می گردد.

نکته بااهمیتی که در انعقاد اینگونه قراردادها باید مد نظر قرار گیرد، همان اصل غرامت و زیان است نه بهره وری از آن، به همین دلیل شرایط قراردادها بنحوی تنظیم میگردد که صرفا جایگزین درآمد قطع شده بیمه گذار / بیمه شده در زمان ازکارافتادگی گر دد، نه اینکه مبلغی بدون در نظر گرفتن و ضعیت مالی و میزان حقوق و دستمزد بیمه شده به او پرداخت گردد.

بیمه های درمانی

غرامت میتواند از روز آغاز از کارافتادگی پرداخت و یا مهلت زمان معینی در نظر گرفته شود و بعد از آن اولین پرداختها آغاز گردد . معمولاً پرداخت غرامتها تا زمان فوت بیمه شده ، انقضای قرارداد بیمه و یا بهبودی کامل ادامه خواهد یافت . قراردادهای تمامی بیمه نامه های عمر هزینه های درمانی و بیمارستانی را پوشش نمیدهد، اما بسیاری از بیمه نامه های انفرادی و تقریباً تمامی بیمه نامه های گروهی دارای شروط پرداخت غرامت از کارافتادگی میباشد.
در ایران بر خلاف سایر کشورهای مترقی، بیمه های درمانی بصورت انفرادی عرضه نمیشود و طرحهای گروهی به دو صورت خدمات سرپائی و بیمارستانی و آنهم بصورت خیلی محدود و برای گروههای شناخته شده عرضه میگردد. در این قراردادهای گروهی ، معمولاً جراحت و خسارات ناشی از حوادث تحت پوشش قرار می گیرد، اما هرگز بیمه نامه ها غرامات هفتگی و یا ازکارافتادگی را ارائه نمی دهند و معمولاً اینگونه پوشش بعنوان هزینه های پزشکی و غرامت روزانه و یا هفتگی در بیمه نامه های حوادث پوشش داده میشود . در قراردادهای درمانی گروهی، بیمه گر معمولا با توجه به تعهدات خود در مورد خدمات سرپائی، بیمارستانی و یا هزینه های اتاق عمل و دستمزد جراح و کمک جراح حداکثر تعهد را برای هر نفر با توجه به ترکیب گروه، تعداد آن و میزان حق بیمه معین مینماید.

دیدگاهتان را بنویسید