تاریخچه بیمه های مسؤولیت

معامالت بیمه
معاملات بیمه
آوریل 18, 2020
بیمه های درمانی
بیمه های درمانی
آوریل 30, 2020

تاریخچه بیمه های مسؤولیت

تاریخچه بیمه های مسؤولیت

تاریخچه بیمه های مسؤولیت

بیمه هاى مسؤولیت در آغاز براى جبران خسارت هاى سنگین ناشى از پیشرفت صنایع و گستردگى حرفه و فن به وجود آمد. لذا این نوع بیمه ها بیش از هر چیز با نظریه خطر مرتبط هستند. در آغاز، از بیمه هاى مسؤولیت انتقاد مى شد و آن را موجب معاف شدن اشخاص از مسؤولیت مى دانستند و اعتقاد داشتند که این بیمه ها هدف اساسى مسؤولیت مدنى را که پیش گیرى از خسارت است از بین مى برد و اشخاص در روابط اجتماعى خود، رعایت احتیاط را نخواهند کرد.
مخالفان، این نوع بیمه را مخالف با نظم عمومى و اخلاق حسنه و مشوق افراد به سهل انگارى و بى مبالاتى مى دانستند.  قرارداد بیمه مسؤولیت، سرانجام به موجب رأى اصداری در اول ژانویه 1825 محکمة استیناف پاریس، رسماً معتبر شناخته شد، مشروط بر این که خسارات عمدى را تحت پوشش قرار ندهد.

تاریخچه بیمه های مسؤولیت

نقش مؤثر و مطلوب بیمه در جبران خسارات، بعضی از اندیشمندان حقوق را به نقش حقوق مسؤولیت مدنی که ابزار سنتی جبران خسارات به شمار می رود، مشکوک کرده بود. با این وجود، ملاحظات آن ها باعث نشد که جایگاه حقوق مسؤولیت مدنی در مورد جبران بخش عظیمی از خسارات مالی و هم چنین تعیین بار نهایی جبران خسارات بعد از پرداخت بیمه گر به زیان دیدگان نفی شود و به افول مسؤولیت فردی بینجامد.
با پیشرفت سریع جوامع و ایجاد حرفه ها و شغل هاى مرتبط با صنایع و فن آورى هاى نوین و نیز توجه فراوان به اصل جبران همه خسارات، امروزه
محدوده بیمه هاى مسؤولیت، گسترش بسیاری یافته است و تمامى خطرهایى که بیمه گذار به سبب مسؤولیتش متحمل مى شود، بیمه مى کنند. در این مورد تفاوتى نمى کند که مسؤولیت بیمه گذار به دلیل تخلف از مفاد یک قرارداد باشد یا ناشى از الزامات خارج از قرارداد.

بیمه نامه هاى مسؤولیت مدیران باشگاه هاى ورزشى، مسؤولان بیمارستآن ها، مهندسان معمارى و حمل ونقل نمونه اى از بیمه هاى مسؤولیت مبتنى بر قرارداد است و بیمه مسؤولیت سرپرست خانواده، نگه دارى حیوانات، اشیا و… نیز معمولاً مبتنى بر الزامات خارج از قرارداد هستند.

دیدگاهتان را بنویسید