نحوه تعیین انواع ذینفع در بیمه های عمر و حوادث

آثار اجتماعی اقتصادی بیمه های اشخاص
آثار اجتماعی اقتصادی بیمه های اشخاص
می 18, 2020
علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص
علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص
می 30, 2020

نحوه تعیین انواع ذینفع در بیمه های عمر و حوادث

نحوه تعیین انواع ذینفع در بیمه های عمر و حوادث

نحوه تعیین انواع ذینفع در بیمه های عمر و حوادث

1. ذینفع از بیمه را بیمه گذار معین میکند. ممکن است استفاده کننده یک یا چند نفر باشند سهم آنان ممکن است مساوی و یا متفاوت باشد.
2. ممکن است تعیین ذینفع با ذکر سمت (همسر، فرزند) باشد و یا بنام باشد.
3. اگر استفاده کننده معین نشده باشد و یا از قبول نفع بیمه ای خودداری کرده باشد و یا قبل از بیمه شده فوت کرده باشد سرمایه بیمه مانند ترکه متوفی به وارث تعلق میگیرد و طبق قواعد ارث تقسیم میشود با این تفاوت که سرمایه بیمه مشمول مالیات نمی باشد.
4. استفاده کننده از بیمه در صورت خودداری بیمه گذار از ادامه پرداخت حق بیمه میتواند حق بیمه های سالیانه را بپردازد تا مانع از لغو اعتبار بیمه شود.
5. اگر یکی از استفاده کنندگان موجب قتل بیمه شده شود حق خود را نسبت به سرمایه بیمه از دست میدهد.
6. بیمه گذار میتواند ذینفع از بیمه را عزل کند مگر در صورتیکه ذینفع طلبکار او باشد و این مطلب در بیمه نامه درج شده باشد.

نحوه تعیین انواع ذینفع در بیمه های عمر و حوادث

پس بطور خلاصه میتوان گفت:

  • نحوه تعیین ذینفع میتواند بصورت مشخص و بنام باشد.
  • می تواند بصورت غیر مستقیم و با به سمت باشد.
  • در صورتیکه تعیین نشده باشد و یا ذینفع نفع بیمه ای را قبول نکرده باشد و یا بهر صورت ذینفع مشخص نباشد.
  • در واقع استفاده کنندگان از سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده وارث قانونی بیمه شده خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید