اطلاع رساني و تبليغ خدمات بيمه اي

بیمه گری
بیمه گری
جولای 11, 2020
مسئوليت بيمه گر
مسئوليت بيمه گر
جولای 23, 2020

اطلاع رساني و تبليغ خدمات بيمه اي

اطلاع رساني و تبليغ خدمات بيمه اي

اطلاع رساني و تبليغ خدمات بيمه اي

منظور از تبليغ بيمه اي، هرگونه معرفي انواع خدمات بيمه اي است كه به منظور ايجاد تقاضا و تأثير در فروش بيمه به صورت متن، تصوير و صوت از طريق مطبوعات، رسانه هاي همگاني و يا سايت هاي اينترنتي يا هر ابزار ارتباطي ديگر انجام م يشود.

ماده 3- عرضه كنندگان بيمه بايد از تبليغات گمراه كننده خودداري نمايند. منظور از تبليغ گمراه كننده تبليغي است كه:

  • موجب ابهام در تشخيص محصولات بيمه اي شود.
  • وعده هايي خارج از پوشش هاي مقرر در بيمه نامه يا فراتر از عملكرد بيمه گر ارايه دهد.
  • با شرايط بيمه نامه منطبق نباشد.
  • با قوانين و مقررات بيمه اي و عرف بيمه منطبق نباشد.

اطلاع رساني و تبليغ خدمات بيمه اي
ماده 4- مؤسسات بيمه موظف اند از انطباق تبليغات بيمه اي شركت، نمايندگان خود و كاركنان آن با مقررات مربوط اطمينان حاصل نمايند و ضمن ايجاد سيستمي براي كنترل محتوي، فرم و روش انتشار تبليغات بيمه اي موارد زير را ثبت و در دفاتر مؤسسه نگهداري نمايد:

  • اختصاص كد براي هر تبليغ بيمه اي و نگهداري يك نمونه از هر تبليغ منتشر شده به مدت حداقل سه سال.
  • تهيه گزارش براي هر تبليغ بيمه اي به گونه اي كه اين گزارش شامل مشخصات تبليغ، روش، گستردگي و پوشش بيمه اي مورد تبليغ باشد.

تبصره: مؤسسات بيمه موظفند قبل از انجام تبليغات بيمه اي در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تأييد بيمه مركزي را اخذ نمايند. عدم اظهار نظر بيمه مركزي ظرف مدت يك هفته از تاريخ دريافت تقاضا به منزله تأييد است.
ماده 5- هرگونه تبليغ بيمه اي كه توسط نمايندگان بيمه انجام مي شود بايد با هماهنگي و تأييد مؤسسه بيمه ذيربط باشد. مؤسسه بيمه موظف است بر تبليغات نمايندگان خود نظارت نموده و با موارد تخلف برخورد نمايد.
ماده 6- عرضه كننده بيمه موظف است در وب سايت يا پرتال خود، نام ثبت شده، شماره مجوز، لوگو و شناسه ملي (اشخاص حقوقي) خود را درج نمايد.

اطلاع رساني و تبليغ خدمات بيمه اي
ماده 7- در مواردي كه بيمه مركزي تبليغ بيمه را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد اقدامات زير را انجام م يدهد:

  • دستور تغيير يا اصلاح تبليغ مطابق نظر بيمه مركزي و انتشار مجدد آن از طريق همان رسانه اي كه تبليغ اوليه از آن طريق منتشر شده است .
  • جلوگيري از ادامه انتشار تبليغ.
  • هرگونه اقدام ديگري كه توسط بيمه مركزي در جهت حفظ منافع عمومي مناسب تشخيص داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید