هزینه های بیمه گری

حق بیمه کل
شهریور ۱۶, ۱۳۹۸
بیمه های اشخاص
شهریور ۱۶, ۱۳۹۸

هزینه های بیمه گری

هزینه های بیمه گری

هزینه های بیمه گری Insurance Expenses شامل هزینه های بیمه گر برای اداره صندوق تعاون بیمه می گردد، قابل ذکر است هرچندکه خسارات پرداختی توسط بیمه گران درسرفصلهای حسابداری جزء هزینه های بیمه گری محسوب می شود ولی دراینجا تامین خسارت ازمحل حق بیمه فنی)توزیع حق بیمه های فنی جمع آوری شده بین زیان دیدگان صورت می پذیرد و منظوراز هزینه های بیمه گری، هزینه اداره صندوق تعاون بیمه ازقبیل حقوق پرسنل،ملزومات وغیره میباشد.

سود قابل انتظار بیمه گر Anticipated profit

هدف شرکتهای بیمه دربخش بیمه های بازرگانی تحصیل سود است. لذا شرکتهای بیمه بعنوان بازرگان همواره مبالغی دیگرجهت تامین هزینه ها وسود قابل انتظار به حق بیمه فنی اضافه و از بیمه گزاران دریافت می نمایند.

هزینه های بیمه گری

 

حق بیمه ممکن است بصورت مبلغ ثابت بوده و یا نسبتی از مبلغ بیمه شدهسرمایه بیمه( مثلا”چند درصد و یا چند درهزار مبلغ بیمه شده و یا ترکیبی ازمبلغ ثابت و نسبتی ازمبلغ بیمه شده باشد. حق بیمه معمولا” بصورت یکجا می بایست قبل از زمان شروع تعهدات بیمه گر توسط بیمه گزار پرداخت گردد مگر اینکه بین بیمه گر و بیمه گزار دراین مورد توافق خاصی صورت پذیرد.

 مدت بیمه Duration of Risk

مدت بیمه عبارتست از فاصله زمانی بین ابتدا و انتهای بیمه، بیمه گر فقط متعهدجبران خسارتهائی می باشد که درطول این مدت به مورد بیمه واردشود. مدت بیمه ازموضوعاتی است که بایدبوضوح در بیمه نامه قیدگردد.معمولا”تاریخ شروع بیمه باتاریخ صدوربیمه نامه یکی بوده ویاموخربرآن می باشد.

خسارت یا غرامت Damage-loss – Indemnity 

باتوجه به بحث انواع بیمه ها وتقسیم بندی آنها به بیمه های زیان)خسارتی( و بیمه های اشخاص بایدگفت که انجام تعهد بیمه گر بنابراینکه به بیمه های خسارتی )زیان( و یا بیمه های اشخاص مربوط باشد از قواعد خاصی پیروی می نماید .

بیمه های زیان یا خسارتی

هدف بیمه های خسارتی که بیمه های اشیاء و مسئولیت را شامل می شود، جبران نتایج زیان باری است که دراثر خطر بیمه شده متوجه دارائی بیمه گزار بطورمستقیم یاغیرمستقیم می شود و بیمه گزار باخرید بیمه نامه انتظار دارد کاهشی که در دارائی او بدنبال حادثه موضوع بیمه وارد می آید ترمیم گردد. دراین حالت میزان خسارت عبارتست از مابه التفاوت ارزش روز مورد بیمه بلافاصله قبل و بلافاصله بعداز حادثهماده ۱۹ قانون بیمه در بیمه های اشیاء از قبیل بیمه های آتش سوزی، باربری، دزدی و غیره خسارت مستقیما” به اموال و دارائی بیمه گزار وارد می شود. لکن هدف بیمه های مسئولیت جبران خسارتی است که بدنبال ادعای شخص ثالث زیان دیده علیه بیمه گزار مسئول، بطور غیرمستقیم به دارائی بیمه گزار وارد می شود.

بیمه های اشخاص

موضوع بیمه های اشخاص انجام تعهد بیمه گر صرفا” براساس قرارداد می باشد. بعبارت دیگر بیمه های اشخاص فاقد طبیعت جبران خسارت است وصرف تحقق خطر و وقوع حادثه فوت، ازکارافتادگی دائم یا موقت، نقص عضو یا زنده بودن بیمه گزار موضوع بیمه ایجـاب می کنـد، بیمه گر تعهد خودرابدون اینکه حق بحث درمیزان خسارت داشته باشدانجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *