هزينه های بيمه گری

حق بيمه كل
سپتامبر 5, 2019
بيمه های اشخاص
سپتامبر 8, 2019

هزينه های بيمه گری

هزينه های بيمه گری

هزينه های بيمه گری Insurance Expenses شامل هزينه هاي بيمه گر براي اداره صندوق تعاون بيمه مي گردد، قابل ذكر است هرچندكه خسارات پرداختي توسط بيمه گران درسرفصلهاي حسابداري جزء هزينه هاي بيمه گري محسوب مي شود ولي دراينجا تامين خسارت ازمحل حق بيمه فني)توزيع حق بيمه هاي فني جمع آوري شده بين زيان ديدگان صورت مي پذيرد و منظوراز هزينه هاي بيمه گري، هزينه اداره صندوق تعاون بيمه ازقبيل حقوق پرسنل،ملزومات وغيره ميباشد.

سود قابل انتظار بيمه گر Anticipated profit

هدف شركتهاي بيمه دربخش بيمه هاي بازرگاني تحصيل سود است. لذا شركتهاي بيمه بعنوان بازرگان همواره مبالغي ديگرجهت تامين هزينه ها وسود قابل انتظار به حق بيمه فني اضافه و از بيمه گزاران دريافت مي نمايند.

هزينه های بيمه گری

 

حق بيمه ممكن است بصورت مبلغ ثابت بوده و يا نسبتي از مبلغ بيمه شدهسرمايه بيمه( مثلا”چند درصد و يا چند درهزار مبلغ بيمه شده و يا تركيبي ازمبلغ ثابت و نسبتي ازمبلغ بيمه شده باشد. حق بيمه معمولا” بصورت يكجا مي بايست قبل از زمان شروع تعهدات بيمه گر توسط بيمه گزار پرداخت گردد مگر اينكه بين بيمه گر و بيمه گزار دراين مورد توافق خاصي صورت پذيرد.

 مدت بيمه Duration of Risk

مدت بيمه عبارتست از فاصله زماني بين ابتدا و انتهاي بيمه، بيمه گر فقط متعهدجبران خسارتهائي مي باشد كه درطول اين مدت به مورد بيمه واردشود. مدت بيمه ازموضوعاتي است كه بايدبوضوح در بيمه نامه قيدگردد.معمولا”تاريخ شروع بيمه باتاريخ صدوربيمه نامه يكي بوده وياموخربرآن مي باشد.

خسارت یا غرامت Damage-loss – Indemnity 

باتوجه به بحث انواع بيمه ها وتقسيم بندي آنها به بيمه هاي زيان)خسارتي( و بيمه هاي اشخاص بايدگفت كه انجام تعهد بيمه گر بنابراينكه به بيمه هاي خسارتي )زيان( و يا بيمه هاي اشخاص مربوط باشد از قواعد خاصي پيروي مي نمايد .

بيمه هاي زيان يا خسارتي

هدف بيمه هاي خسارتي كه بيمه هاي اشياء و مسئوليت را شامل مي شود، جبران نتايج زيان باري است كه دراثر خطر بيمه شده متوجه دارائي بيمه گزار بطورمستقيم ياغيرمستقيم مي شود و بيمه گزار باخريد بيمه نامه انتظار دارد كاهشي كه در دارائي او بدنبال حادثه موضوع بيمه وارد مي آيد ترميم گردد. دراين حالت ميزان خسارت عبارتست از مابه التفاوت ارزش روز مورد بيمه بلافاصله قبل و بلافاصله بعداز حادثهماده 19 قانون بيمه در بيمه هاي اشياء از قبيل بيمه هاي آتش سوزي، باربري، دزدي و غيره خسارت مستقيما” به اموال و دارائي بيمه گزار وارد مي شود. لكن هدف بيمه هاي مسئوليت جبران خسارتي است كه بدنبال ادعاي شخص ثالث زيان ديده عليه بيمه گزار مسئول، بطور غيرمستقيم به دارائي بيمه گزار وارد مي شود.

بيمه هاي اشخاص

موضوع بيمه هاي اشخاص انجام تعهد بيمه گر صرفا” براساس قرارداد مي باشد. بعبارت ديگر بيمه هاي اشخاص فاقد طبيعت جبران خسارت است وصرف تحقق خطر و وقوع حادثه فوت، ازكارافتادگي دائم يا موقت، نقص عضو يا زنده بودن بيمه گزار موضوع بيمه ايجـاب مي كنـد، بيمه گر تعهد خودرابدون اينكه حق بحث درميزان خسارت داشته باشدانجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید