بیمه نامه

عدول از قاعده نسبی سرمايه بیمه
عدول از قاعده نسبی سرمايه بیمه
سپتامبر 11, 2019
درخواست بیمه مسئولیت
ثبت نام بیمه مسئولیت
سپتامبر 14, 2019

بیمه نامه

بیمه نامه

بیمه نامه

بیمه نامه سندي است كه براساس قانون و مقررات بيمه كشوري كه بيمه گر مقيم آنست و باتوجه به پيشنهاد بيمه گزار و موافقت بيمه گر تنظيم مي شود و پس از امضاء دراختيار بيمه گزار قرار مي گيرد. ماده 2 قانون بيمه مقرر ميدارد عقد بيمه وشرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود. دربيمه نامه بايد مشخصات كامل عواملي كه قرارداد براساس آن منعقد مي گردد به وضوح قيد شود هرقدر به اين موضوع بيشتر توجه شده، وحقوق و تعهدات طرفين بنحو آشكارتري دربيمه نامه منعكس شود، از بروز اختلافاتي كه ممكن است در موقع وقوع حادثه و ايجاد خسارت بروز نمايد جلوگيري بعمل آمده و از نارضايتهاي خواهد كاست.

دركشور ما طبق ماده 3 قانون بيمه ايران امور زير بايد بطور صريح در بيمه نامه قيد شود

  •  تاريخ انعقاد قرارداد
  • اسم بيمه گر و بيمه گزار
  • موضوع بيمه
  • حادثه يا خطري كه عقد بيمه به مناسبت آن بعمل آمده است
  • ابتدا و انتهاي بيمه
  • حق بيمه
  • ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه

بیمه نامه
در بيمه نامه حدود وظايف و اختيارات طرفين قرارداد، تحت عناوين شرايط عمومي و شرايط خصوصي بيمه نامه تعيين مي گردد.

شرايط عمومي بيمه نامه General Conditions

مقررات و دستـورالعمل هاي بیمه نامه كلي و عمومي است كه جداگانه براي هريك ازانواع بيمه مانند بيمه آتش سوزي، بيمه حمل ونقل، بيمه حوادث و غيره وضع گرديده و درظهر بيمه نامه چاپ مي شود، درواقع شرايط عمومي بيمه نامه براساس قانون و مقررات بيمه هركشوري كه بيمه گر مقيم آنست تدوين مي گردد و متضمن حقوق و وظايف و مسئوليت هاي طرفين قرارداد در هريك از رشته هاي بيمه ميباشد كه بطور يكنواخت درمورد كليه بيمه نامه هاي صادره در آن رشته اعمال مي گردد.

شرايط خصوصي بيمه نامه Special Conditions

به آن دسته از مقرراتي اطلاق مي گردد كه جنبه عمومي نداشته و ناظر به توافق هاي خاصي است كه بين بيمه گر و هريك از بيمه گزاران بطور جداگانه صورت مي پذيرد 

پيشنهاد بيمه Propsal Form

برگه اي است كه توسط بيمه گردراختيار بيمه گزارقرار مي گيرد تا وي يا نماينده وي كليه اطلاعات مربوط به موضوع بيمه وپوشش هاي موردنيازخود را درآن درج نمايد. بيمه گر براساس اطلاعات مندرج در اين برگه نسبت به تجزيه و تحليل خطر اقدام وحق بيمه واقعي را محاسبه و به بيمه گزار اعلام مي نمايد از نظر حقوقي شرايط خصوصي مقدم بر شرايط عمومي بيمه نامه ميباشد. باين معني كه اگر بين مندرجات شرايط عمومي و شرايط خصوصي تعارض وجود داشته باشد شرايط خصوصي حاكم بر قضيه بوده و طبق آن عمل مي شود.

الحاقي ( بیمه )

الحاقي ( بیمه ) نوشته اي است كه متعاقب صدور بيمه نامه بوسيله بيمه گر تنظيم ميشود و درآن تغييراتي كه لازم است دربيمه نامه بعمل آيدمنعكس مي گردد. معمولا” تغييرات بيمه نامه بوسيله بيمه گزار تقاضا ميشود لكن بيمه گر نيز ممكن است با توجه به حقوق قانوني خود طالب آن باشد در بيمه نامه تغييراتي داده شود. دراينصورت مراتب بايد باطلاع بيمه گزار برسد و بديهي است چنانچه بيمه گزار با تغييرات مورد نظر بيمه گر موافق نباشد ميتواند قرارداد بيمه را فسخ نمايد.

تغيير بيمه نامه

بايد توجه داشت بيمه گر حق ندارد به دلخواه خود تصميم به تغيير بيمه نامه بگيرد و درصورت عدم موافقت بيمه گزار بيمه نامه را فسخ كند زيرا درچنين حالتي بيمه گر ميتواند هر وقت منافعش اقتضا نمايد موضوعي را بعنوان تغيير بيمه نامه مطرح كرده و متعاقب آن مبادرت به فسخ بيمه نامه كند و به اين ترتيب خود را از بار تعهدات برهاند.

مجاز به تغيير بيمه نامه

درحقيقت بيمه گر تنها درمواردي مجاز به تغيير بيمه نامه مي باشد كه طبق قانون اين حق به او تفويض شده باشد. مثلا” در مواردي كه موضوع بيمه مواجه با تشديد خطر شده و بيمه گزار حاضر به پرداخت حق بيمه اضافي نباشد ماده 16قانون بيمه ايران لازم بذكر است گاهي بيمه گر ارائه بعضي پوشش هاي بسيار مخاطره آميز را كه در زمان كوتاهي با تغيير شرايط بشدت تشديد مي گردد مانند شرط خطر جنگ، شورش، اعتصاب، آشوب و بلوا را باحق فسخ يك جانبه مشروط به اعلام اخطاريه اي كه معمولا 48 ساعته مي باشد، ارائه مي دهد، اين حق در شرايط خصوصي بيمه نامه درج مي گردد. به هر حال الحاقي پس از اينكه با رضايت طرفين قرارداد صادر گرديد جزء لاينفك بيمه نامه تلقي شده و معتبر خواهد بود.
الحاقي علاوه برشماره و تاريخ صدورداراي دو شماره مي باشد يكي شماره بيمه نامه و ديگري شماره خود الحاقي، زيرا در يك بيمه نامه ممكن است چند الحاقي صادر شود و تغييراتي را دربرگيرد، دراينصورت بايد شماره هرالحاقي معلوم باشد.

دیدگاهتان را بنویسید