بیمه نامه

عدول از قاعده نسبی سرمايه بیمه
عدول از قاعده نسبی سرمایه بیمه
شهریور ۲۱, ۱۳۹۸
درخواست بیمه مسئولیت
ثبت نام بیمه مسئولیت
شهریور ۲۱, ۱۳۹۸

بیمه نامه

بیمه نامه

بیمه نامه

بیمه نامه سندی است که براساس قانون و مقررات بیمه کشوری که بیمه گر مقیم آنست و باتوجه به پیشنهاد بیمه گزار و موافقت بیمه گر تنظیم می شود و پس از امضاء دراختیار بیمه گزار قرار می گیرد. ماده ۲ قانون بیمه مقرر میدارد عقد بیمه وشرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود. دربیمه نامه باید مشخصات کامل عواملی که قرارداد براساس آن منعقد می گردد به وضوح قید شود هرقدر به این موضوع بیشتر توجه شده، وحقوق و تعهدات طرفین بنحو آشکارتری دربیمه نامه منعکس شود، از بروز اختلافاتی که ممکن است در موقع وقوع حادثه و ایجاد خسارت بروز نماید جلوگیری بعمل آمده و از نارضایتهای خواهد کاست.

درکشور ما طبق ماده ۳ قانون بیمه ایران امور زیر باید بطور صریح در بیمه نامه قید شود

  •  تاریخ انعقاد قرارداد
  • اسم بیمه گر و بیمه گزار
  • موضوع بیمه
  • حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است
  • ابتدا و انتهای بیمه
  • حق بیمه
  • میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه

بیمه نامه
در بیمه نامه حدود وظایف و اختیارات طرفین قرارداد، تحت عناوین شرایط عمومی و شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین می گردد.

شرایط عمومی بیمه نامه General Conditions

مقررات و دستـورالعمل های بیمه نامه کلی و عمومی است که جداگانه برای هریک ازانواع بیمه مانند بیمه آتش سوزی، بیمه حمل ونقل، بیمه حوادث و غیره وضع گردیده و درظهر بیمه نامه چاپ می شود، درواقع شرایط عمومی بیمه نامه براساس قانون و مقررات بیمه هرکشوری که بیمه گر مقیم آنست تدوین می گردد و متضمن حقوق و وظایف و مسئولیت های طرفین قرارداد در هریک از رشته های بیمه میباشد که بطور یکنواخت درمورد کلیه بیمه نامه های صادره در آن رشته اعمال می گردد.

شرایط خصوصی بیمه نامه Special Conditions

به آن دسته از مقرراتی اطلاق می گردد که جنبه عمومی نداشته و ناظر به توافق های خاصی است که بین بیمه گر و هریک از بیمه گزاران بطور جداگانه صورت می پذیرد 

پیشنهاد بیمه Propsal Form

برگه ای است که توسط بیمه گردراختیار بیمه گزارقرار می گیرد تا وی یا نماینده وی کلیه اطلاعات مربوط به موضوع بیمه وپوشش های موردنیازخود را درآن درج نماید. بیمه گر براساس اطلاعات مندرج در این برگه نسبت به تجزیه و تحلیل خطر اقدام وحق بیمه واقعی را محاسبه و به بیمه گزار اعلام می نماید از نظر حقوقی شرایط خصوصی مقدم بر شرایط عمومی بیمه نامه میباشد. باین معنی که اگر بین مندرجات شرایط عمومی و شرایط خصوصی تعارض وجود داشته باشد شرایط خصوصی حاکم بر قضیه بوده و طبق آن عمل می شود.

الحاقی ( بیمه )

الحاقی ( بیمه ) نوشته ای است که متعاقب صدور بیمه نامه بوسیله بیمه گر تنظیم میشود و درآن تغییراتی که لازم است دربیمه نامه بعمل آیدمنعکس می گردد. معمولا” تغییرات بیمه نامه بوسیله بیمه گزار تقاضا میشود لکن بیمه گر نیز ممکن است با توجه به حقوق قانونی خود طالب آن باشد در بیمه نامه تغییراتی داده شود. دراینصورت مراتب باید باطلاع بیمه گزار برسد و بدیهی است چنانچه بیمه گزار با تغییرات مورد نظر بیمه گر موافق نباشد میتواند قرارداد بیمه را فسخ نماید.

تغییر بیمه نامه

باید توجه داشت بیمه گر حق ندارد به دلخواه خود تصمیم به تغییر بیمه نامه بگیرد و درصورت عدم موافقت بیمه گزار بیمه نامه را فسخ کند زیرا درچنین حالتی بیمه گر میتواند هر وقت منافعش اقتضا نماید موضوعی را بعنوان تغییر بیمه نامه مطرح کرده و متعاقب آن مبادرت به فسخ بیمه نامه کند و به این ترتیب خود را از بار تعهدات برهاند.

مجاز به تغییر بیمه نامه

درحقیقت بیمه گر تنها درمواردی مجاز به تغییر بیمه نامه می باشد که طبق قانون این حق به او تفویض شده باشد. مثلا” در مواردی که موضوع بیمه مواجه با تشدید خطر شده و بیمه گزار حاضر به پرداخت حق بیمه اضافی نباشد ماده ۱۶قانون بیمه ایران لازم بذکر است گاهی بیمه گر ارائه بعضی پوشش های بسیار مخاطره آمیز را که در زمان کوتاهی با تغییر شرایط بشدت تشدید می گردد مانند شرط خطر جنگ، شورش، اعتصاب، آشوب و بلوا را باحق فسخ یک جانبه مشروط به اعلام اخطاریه ای که معمولا ۴۸ ساعته می باشد، ارائه می دهد، این حق در شرایط خصوصی بیمه نامه درج می گردد. به هر حال الحاقی پس از اینکه با رضایت طرفین قرارداد صادر گردید جزء لاینفک بیمه نامه تلقی شده و معتبر خواهد بود.
الحاقی علاوه برشماره و تاریخ صدوردارای دو شماره می باشد یکی شماره بیمه نامه و دیگری شماره خود الحاقی، زیرا در یک بیمه نامه ممکن است چند الحاقی صادر شود و تغییراتی را دربرگیرد، دراینصورت باید شماره هرالحاقی معلوم باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *