معاملات بیمه

ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
فروردین ۳۰, ۱۳۹۹
تاریخچه بیمه های مسؤولیت
تاریخچه بیمه های مسؤولیت
فروردین ۳۰, ۱۳۹۹

معاملات بیمه

معامالت بیمه

معاملات بیمه

ماده ۱- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران
نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر میپردازد. حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند.
ماده ۲- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.
ماده ۳- در بیمه نامه باید امور ذیل به طور  صریح قید شود:

  • تاریخ انعقاد قرارداد.
  • اسم بیمه گر و بیمه گذار
  • موضوع بیمه
  • حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است.
  • ابتدا و انتهای بیمه
  • حق بیمه
  • میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه

ماده ۴- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسؤولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای
آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر میگردد.
ماده ۵- بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسؤولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

معامالت بیمه

ماده ۶- هر کس بیمه میدهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه دربیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل
ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم ( به نام حامل) تنظیم شود.
ماده ۷- طلبکار میتواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد. در این صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی
که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده ۸- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.

ماده ۹- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت، بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت میتوان آن را بیمه نمود. در این صورت هر یک ازبیمه گران به نسبت
مبلغی از مال که بیمه کرده است مسؤول خواهد بود.
ماده ۱۰- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشدبیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسؤول خسارت خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *