معاملات بیمه

ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
آوریل 12, 2020
تاریخچه بیمه های مسؤولیت
تاریخچه بیمه های مسؤولیت
آوریل 24, 2020

معاملات بیمه

معامالت بیمه

معاملات بیمه

ماده 1- بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف تعهد میكند در ازای پرداخت وجه از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران
نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را كه بیمه گذار به بیمه گر میپردازد. حق بیمه و آنچه را كه بیمه میشود موضوع بیمه نامند.
ماده 2- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند كتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.
ماده 3- در بیمه نامه باید امور ذیل به طور  صریح قید شود:

  • تاریخ انعقاد قرارداد.
  • اسم بیمه گر و بیمه گذار
  • موضوع بیمه
  • حادثه یا خطری كه عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است.
  • ابتدا و انتهای بیمه
  • حق بیمه
  • میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه

ماده 4- موضوع بیمه ممكن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسؤولیت حقوقی مشروط بر اینكه بیمه گذار نسبت به بقای
آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و همچنین ممكن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد كه از وقوع آن بیمه گذار متضرر میگردد.
ماده 5- بیمه گذار ممكن است اصیل باشد یا به یكی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسؤولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

معامالت بیمه

ماده 6- هر كس بیمه میدهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنكه دربیمه نامه تصریح شده باشد كه مربوط به دیگری است لیكن در بیمه حمل و نقل
ممكن است بیمه نامه بدون ذكر اسم ( به نام حامل) تنظیم شود.
ماده 7- طلبكار میتواند مالی را كه در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد. در این صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی
كه بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را كه بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده 8- در صورتی كه مالی بیمه شده باشد در مدتی كه بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.

ماده 9- در صورتی كه مالی به كمتر از قیمت، بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت میتوان آن را بیمه نمود. در این صورت هر یك ازبیمه گران به نسبت
مبلغی از مال كه بیمه كرده است مسؤول خواهد بود.
ماده 10- در صورتی كه مالی به كمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشدبیمه گر فقط به تناسب مبلغی كه بیمه كرده است با قیمت واقعی مال، مسؤول خسارت خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید