بیمه گری

تعریف بیمه مسئولیت مدني
تعریف بیمه مسئولیت مدنی
تیر ۲۱, ۱۳۹۹
اطلاع رساني و تبليغ خدمات بيمه اي
اطلاع رسانی و تبلیغ خدمات بیمه ای
تیر ۲۱, ۱۳۹۹

بیمه گری

بیمه گری

بیمه گری

صدور پروانه

برای انجام عملیات بیمه در تمام رشته ها یا رشته ای معین باید قبلاً طبق مقرراتT از بیمه مرکزی ایران پروانه تحصیل گردد. برای تحصیل پروانه مذکور متقاضی باید مدارک و اطلاعات زیر را به بیمه مرکزی ایران تسلیم کند :

  • اساسنامه مؤسسه .
  • میزان سرمایه مؤسسه .
  • صورت کامل اسامی شرکا و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هریک از آنها .
  • میزان سهام نقدی و غیرنقدی و نحوه پرداخت آنها .
  • اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که بیمه مرکزی ایران برای احراز صلاحیت مالی و فنی مؤسسه و حسن شهرت مدیران لازم بداند .

بیمه گری

ماده ۳۹ – تقاضای صدور پروانه به بیمه مرکزی ایران تسلیم می شود بیمه مرکزی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت مفاد بند یک ماده ۱۷ نظر مجمع عمومی را اعم از قبول یا رد تقاضا کتباً به متقاضی اعلام نماید .هرگاه متقاضی نسبت به نظر اعلا مشده اعتراض داشته باشد می تواند ظرف سی روز اعتراض خود را به هیأت وزیران تسلیم نماید .نظری که هیأت وزیران اتخاذ نماید قطعی خواهد بود .

ابطال پروانه

پروانه بیمه برای تمام رشته ها و یا رشته های معینی در موارد زیر پس از موافقت شورای عالی بیمه با تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران ابطال خواهد شد :

  • در صورت تقاضای دارنده پروانه .
  • در صورتی که مؤسسه بیمه تا یک سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد .
  • در مواردی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران وضع مالی مؤسسه بیمه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزی ایران ثابت گردد که ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه شدگان و بیمه گذاران و یا صاحبان حقوق آنها است .

ماده ۴۱ – در مواردی که مؤسسه برخلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه به طور موقت از قبول بیمه در رشته های معین ممنوع خواهد شد .
ماده ۴۲ – در صورتی که پروانه مؤسسه بیمه ای طبق ماده ۴۰ باطل گردد مؤسسه مزبور می تواند ظرف سی روز به هیأت وزیران مراجعه و لغو تصمیم متخذه را درخواست کند .نظر هیأت وزیران قطعی است .

بیمه گری
ماده ۴۳ – صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه خود مؤسسه بیمه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران و در صورتی که مؤسسه بیمه در شهر یا شهرهای دیگر شعبه یا نمایندگی داشته باشد در یکی از روز نامه های آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهد شد .
ماده ۴۴ – در صورتی که پروانه مؤسسه بیمه ای برای یک یا چند رشته به طور دائم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات )پرتفوی Portefeuille ( مؤسسه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *