بیمه گری

تعریف بیمه مسئولیت مدني
تعریف بیمه مسئولیت مدني
جولای 5, 2020
اطلاع رساني و تبليغ خدمات بيمه اي
اطلاع رساني و تبليغ خدمات بيمه اي
جولای 17, 2020

بیمه گری

بیمه گری

بیمه گری

صدور پروانه

براي انجام عمليات بيمه در تمام رشته ها يا رشته اي معين بايد قبلاً طبق مقرراتT از بيمه مركزي ايران پروانه تحصيل گردد. براي تحصيل پروانه مذكور متقاضي بايد مدارك و اطلاعات زير را به بيمه مركزي ايران تسليم كند :

  • اساسنامه مؤسسه .
  • ميزان سرمايه مؤسسه .
  • صورت كامل اسامي شركا و مديران و تابعيت و تعداد سهام هريك از آنها .
  • ميزان سهام نقدي و غيرنقدي و نحوه پرداخت آنها .
  • اسناد و مدارك و اطلاعات ديگري كه بيمه مركزي ايران براي احراز صلاحيت مالي و فني مؤسسه و حسن شهرت مديران لازم بداند .

بیمه گری

ماده 39 – تقاضاي صدور پروانه به بيمه مركزي ايران تسليم مي شود بيمه مركزي ايران مكلف است حداكثر ظرف مدت شصت روز از تاريخ تسليم آخرين مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعايت مفاد بند يك ماده 17 نظر مجمع عمومي را اعم از قبول يا رد تقاضا كتباً به متقاضي اعلام نمايد .هرگاه متقاضي نسبت به نظر اعلا مشده اعتراض داشته باشد مي تواند ظرف سي روز اعتراض خود را به هيأت وزيران تسليم نمايد .نظري كه هيأت وزيران اتخاذ نمايد قطعي خواهد بود .

ابطال پروانه

پروانه بيمه براي تمام رشته ها و يا رشته هاي معيني در موارد زير پس از موافقت شوراي عالي بيمه با تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران ابطال خواهد شد :

  • در صورت تقاضاي دارنده پروانه .
  • در صورتي كه مؤسسه بيمه تا يك سال پس از صدور پروانه عمليات خود را شروع نكرده باشد .
  • در مواردي كه به تشخيص بيمه مركزي ايران وضع مالي مؤسسه بيمه طوري باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مركزي ايران ثابت گردد كه ادامه فعاليت مؤسسه به زيان بيمه شدگان و بيمه گذاران و يا صاحبان حقوق آنها است .

ماده 41 – در مواردي كه مؤسسه برخلاف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار كند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه به طور موقت از قبول بيمه در رشته هاي معين ممنوع خواهد شد .
ماده 42 – در صورتي كه پروانه مؤسسه بيمه اي طبق ماده 40 باطل گردد مؤسسه مزبور مي تواند ظرف سي روز به هيأت وزيران مراجعه و لغو تصميم متخذه را درخواست كند .نظر هيأت وزيران قطعي است .

بیمه گری
ماده 43 – صدور يا لغو پروانه مؤسسه بيمه و اطلاعاتي كه از لحاظ حفظ منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزينه خود مؤسسه بيمه توسط بيمه مركزي ايران در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران و در صورتي كه مؤسسه بيمه در شهر يا شهرهاي ديگر شعبه يا نمايندگي داشته باشد در يكي از روز نامه هاي آن شهرها نيز در دو نوبت به فاصله يك ماه آگهي خواهد شد .
ماده 44 – در صورتي كه پروانه مؤسسه بيمه اي براي يك يا چند رشته به طور دائم لغو شود بيمه مركزي ايران با تصويب شوراي عالي بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات )پرتفوي Portefeuille ( مؤسسه مزبور را به شركت سهامي بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگري را كه متضمن منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد .

دیدگاهتان را بنویسید