مبلغ بيمه شده (سرمايه بيمه)

موضوع بيمه
موضوع بيمه
آگوست 28, 2019
مبلغ بيمه شده
مبلغ بيمه شده
آگوست 31, 2019

مبلغ بيمه شده (سرمايه بيمه)

مبلغ بيمه شده (سرمايه بيمه)

مبلغ بيمه شده (سرمايه بيمه)

مبلغ بيمه شده سرمايه بيمه ( Sum Inrsured ) منظور از مبلغ بيمه شده ارزش شئيي مورد بيمه و يا مبلغي است كه در بيمه هاي اشخاص بيمه گر تعهد مي كند در صورت وقوع حادثه به بيمه گزار يا ذينفع از قرارداد بيمه بپردازد.
لازم به ذكر است كه مبلغ بيمه شده يا سرمايه بيمه مبين حداكثر تعهد بيمه گر براي پرداخت خسارت وارد به مورد بيمه مي باشد. بنابراين در بيمه اشياء مبلغ بيمه شده بايد معادل ارزش واقعي و روز مورد بيمه باشد.
چنانچه اين مبلغ كمتر از ارزش واقعي مورد بيمه باشد، بيمه گر به تناسب مبلغي كه بيمه كرده سرمايه بيمه وارزش واقعي آن مال متعهد جبران خسارت خواهد بود؛ و بيمه گر تعهد مي نمايد در صورت بروز حادثه آنرا به بيمه شده يا ذينفع بپردازد. ماده 10قانون بيمه

خطر Risk Peril-Hazard

خطر ازعناصر اصلي وجوهر اساسي بيمه است، زيرا براي مقابله باخطر است كه بيمه گزار با بيمه گر قرارداد بيمه منعقد مي نمايد. براي انسانها همواره احتمال انحراف از نيل به هدف مطلوب در مدت زمان مشخص وجود دارد كه معمولا” با اصطلاحاتي از قبيل : نامعلومي، عدم اطمينان از آينده، نامشخص بودن وضعيت و امثال آن در زندگي اجتماعي، اقتصادي و بازرگاني تعريف مي شود.

خطر عامل و علت بوجود آمدن انحراف محتمل است مانند :

  1. خطرهاي قهري يا بلاياي طبيعي Act of God وقايعي كه ناشي از بروز يا وقوع فعل و انفعالاتي خارج ازكنترل درسه حوزه طبيعي، تكنولوژي واجتماعي مي باشد. مانند : زلزله، آتشفشان، سيل، طوفان و غيره.
  2. خطرهاي تجاري يا بازرگاني Merchantal or Commercial Risks اختلالات درعمليات بازرگاني كه حاصل آن خارج ازانتظار بوده و موجب ضرر و زيان مي گردد. مانند : نوسانات قيمت ها، ورشكستگي، عدم دريافت مطالبات، ضبط و توقيف اموال و غيره.
  3. خطرهاي تكنولوژي Technological Risksاصطلاحي است كه به كاربرد تكنيك وفن در انجام كارها بر مي گردد.
  4. به عبارتي ديگر خطرهاي متعددي را كه در مسير خط توليد وجود دارد و مي تواند موجب ضرر و زيان گردد، دربر مي گيرد.مانند: انفجار ديگ بخار،نشت موادشيميائي، آتش سوزي دراثر اتصال سيم برق، تصادف دو وسيله نقليه، سقوط هواپيما، غرق كشتي و غيره.
  5. خطرهاي اجتماعي Social Risks متوجه آنگونكه از اختلالات در زندگي انسانها مي باشد كه حاصل زيان باري دارد. مانند: جنگ، شورش، بلوا، آشوب، قيام، كودتا، انقلاب، اعتصاب و غيره.

دیدگاهتان را بنویسید