مبلغ بيمه شده

مبلغ بيمه شده (سرمايه بيمه)
مبلغ بيمه شده (سرمايه بيمه)
آگوست 29, 2019
عوامل تشديد و تغيير خطر بیمه
عوامل تشديد و تغيير خطر بیمه
سپتامبر 1, 2019

مبلغ بيمه شده

مبلغ بيمه شده

مبلغ بيمه شده

مبلغ بيمه شده ( سرمايه بيمه )  Sum Inrsured منظور از مبلغ بيمه شده ارزش شئيي مورد بيمه و يا مبلغي است كه در بيمه هاي اشخاص بيمه گر تعهد مي كند در صورت وقوع حادثه به بيمه گزار يا ذينفع از قرارداد بيمه بپردازد.
لازم به ذكر است كه مبلغ بيمه شده يا سرمايه بيمه مبين حداكثر تعهد بيمه گر براي پرداخت خسارت وارد به مورد بيمه مي باشد. بنابراين در بيمه اشياء مبلغ بيمه شده بايد معادل ارزش واقعي و روز مورد بيمه باشد.
چنانچه اين مبلغ كمتر از ارزش واقعي مورد بيمه باشد، بيمه گر به تناسب مبلغي كه بيمه كرده ( سرمايه بيمه)  وارزش واقعي آن مال متعهد جبران خسارت خواهد بود؛ و بيمه گر تعهد مي نمايد در صورت بروز حادثه آنرا به بيمه شده يا ذينفع بپردازد.( ماده 10قانون بيمه)

خطر Risk Peril-Hazard

خطر ازعناصر اصلي وجوهر اساسي بيمه است، زيرا براي مقابله باخطر است كه بيمه گزار با بيمه گر قرارداد بيمه منعقد مي نمايد. براي انسانها همواره احتمال انحراف از نيل به هدف مطلوب در مدت زمان مشخص وجود دارد كه معمولا” با اصطلاحاتي از قبيل : نامعلومي، عدم اطمينان از آينده، نامشخص بودن وضعيت و امثال آن در زندگي اجتماعي، اقتصادي و بازرگاني تعريف مي شود.

خطر عامل و علت بوجود آمدن انحراف محتمل است مانند :

  1. خطرهاي قهري يا بلاياي طبيعي Act of God وقايعي كه ناشي از بروز يا وقوع فعل و انفعالاتي خارج ازكنترل درسه حوزه طبيعي، تكنولوژي واجتماعي مي باشد. مانند : زلزله، آتشفشان، سيل، طوفان و غيره.
  2. خطرهاي تجاري يا بازرگاني Merchantal or Commercial Risks اختلالات درعمليات بازرگاني كه حاصل آن خارج ازانتظار بوده و موجب ضرر و زيان مي گردد. مانند : نوسانات قيمت ها، ورشكستگي، عدم دريافت مطالبات، ضبط و توقيف اموال و غيره.
  3. خطرهاي تكنولوژي Technological Risksاصطلاحي است كه به كاربرد تكنيك وفن در انجام كارها بر مي گردد.به عبارتي ديگر خطرهاي متعددي را كه در مسير خط توليد وجود دارد و مي تواند موجب ضرر و زيان گردد، دربر مي گيرد.مانند: انفجار ديگ بخار،نشت موادشيميائي، آتش سوزي دراثر اتصال سيم برق، تصادف دو وسيله نقليه، سقوط هواپيما، غرق كشتي و غيره.
  4. خطرهاي اجتماعي  Social Risks متوجه آنگونكه از اختلالات در زندگي انسانها مي باشد كه حاصل زيان باري دارد. مانند: جنگ، شورش، بلوا، آشوب، قيام، كودتا، انقلاب، اعتصاب و غيره.

خطردر بيمه و ويژگي های آن Insurable Risks

خطر در بيمه به حادثه اي گفته مي شود كه در صورت وقوع آن بيمه گر موظف به انجام تعهد خود ميگردد. و از نظر بيمه چنين تعريف مي گردد : خطر احتمال پيش آمد نامسلمي است كه وقوع آن به اراده طرفين خاصه بيمه گزار بستگي ندارد.

بنابراين خطر بيمه شده بايد داراي ويژگيهاي زير باشد :

  • اتفاقي و غيرمنتظره باشد.
  • احتمال وقوع در زمان آينده را داشته باشد.
  • اصولا” وقوع آن نامسلم بوده و يا اگر مسلم است زمان وقوع آن نامعلوم باشد.
  • وقوع آن به اراده طرفين بستگي نداشته باشد.

بايد توجه داشت خطر مي تواند منشاء زيانهاي مالي و معنوي باشد لكن دررابطه با تعهدات بيمه گر لزوما” بايد زيان وارده قابل تبديل به پول باشد. در اصطلاح بيمه خطر هم بمعني حادثه اي كه در صورت بوقوع پيوستن زيانهاي جاني و مالي ببار مياورد بكار مي رود و گاهي هم به آنچه را كه بيمه مي كنند )مورد بيمه( خطر گفته مي شود. Couses of Increase and Changing of the Risk عوامل تشديد و تغيير خطر در غالب اوقات احتمال وقوع خطرحالت عادي خود را دارد، لكن گاهي بعضي عوامل موجب مي شود احتمال وقوع خطر افزايش يابد. در چنين حالتي مي گويند خطر تشديد شده است.

دیدگاهتان را بنویسید