مبانی حقوقی بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص
علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص
می 30, 2020
اصول بیمه چیست؟
اصول بیمه چیست؟
ژوئن 11, 2020

مبانی حقوقی بیمه های اشخاص

مبانی حقوقی بیمه های اشخاص

مبانی حقوقی بیمه های اشخاص

در رابطه با بیمه های اشخاص، اصول حقوقی فراوانی وجود دارد، همانطور که میدانید، بیمه های اشخاص یک قرارداد حقوقی و قانونی است که تابع قوانین و مقررات قراردادهای منعقده می باشد، به همین، جهت عقد قرارداد و تعبیر و تفسیرهای آن هم مبتنی بر اصول حقوقی و قانونی است. قوانین قراردادها، تابع قوانین خاص یک کشور نیست، بلکه اینگونه قوانین با این دیدگاه تنظیم شده اند تا روابط افراد اعم از حقیقی یا حقوقی را با یکدیگر شکل
بخشند و حقوق حقه طرفین را محفوظ نگاه دارند. آنچه در زیر بطور کلی و خلاصه بیان خواهد گردید، بعضی از اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادهای بیمه های اشخاص می باشد.
1. قانون قراردادها

شرایط هر قرارداد، معمولا براساس قوانین و مقررات مدون و در بعضی از کشورها قوانین، مقررات و عرف تنظیم شده است.
2. اصول کلی یک قرارداد معتبر

شرایطی که یک قرارداد معتبر می گردد، بشرح ذیل می باشد.
الف- طرفین قرارداد قانونا باید صلاحیت عقد و ورود به قرارداد را داشته باشند.
ب- رضایت طرفین: یک قرارداد زمانی معتبر و نافذ شناخته می شود که طرفین قرارداد با شرایط و روح حاکم بر قرارداد موافقت داشته باشند. در موارد زیر یک قرارداد معتبر شناخته نمی شود:

  • اگر طرفین قرارداد در زمان عقد آن دارای اندیشه و طرز فکر یکسانی نباشند.
  • اگر رضایت واقعی طرفین موجود نباشد و یا اینکه از طریق اعمال نفوذ، تقلب و یا عدم ارائه صحیح اطلاعات، قرارداد منعقد شده باشد. در صورت انعقاد قرارداد با چنین شرایطی، قانونا آن قرارداد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

مبانی حقوقی بیمه های اشخاص

اصولا قرارداد بیمه های اشخاص، مانند بسیاری از قراردادهای بیمه ای با یک فرم پیشنهاد بیمه شروع می شود. بیمه گر با بررسی شرایط و ارزیابی اطلاعات مندرج در فرم پیشنهاد از قبیل سلامت جسمی و روحی، یا بیمه نامه مورد نظر را با شرایط و عرف متداول و به صورت استاندارد صادر نموده و یا شرایط جدید خود را برای صدور بیمه نامه به اطلاع بیمه گذار می رساند.

این شرایط ممکن است بصورت تعدیل نرخ، تعدیل سرمایه و درج شرایط خاص در بیمه نامه باشد و چنانچه بیمه گذار/ بیمه شده/ شرایط جدید بیمه گر را پذیرفت و حق بیمه را پرداخت کرد، قراردادی نافذ و معتبر بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد شده است. ارزیابی صحیح یک ریسک بوسیله شرکت، بستگی به ارائه اطلاعات صحیح و دقیق توسط بیمه گذار/ بیمه شده/ دارد، لذا معاینه پزشکی بیمه گذار توسط پزشک معتمد بیمه گر، همیشه نمی تواند بیمه گر را در ارزیابی دقیق خطر کمک و مساعدت نماید، لذا به همین دلیل بیمه گذار/ بیمه شده/ موظف است که اطلاعات کاملی در مورد وضعیت جسمانی و روحی خود بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید