بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

بیمه مسئولیت مدیران
بیمه مسئولیت مدیران
اکتبر 22, 2019
بیمه مسئولیت تولید کننده کالا
بیمه مسئولیت تولید کننده کالا
اکتبر 25, 2019

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

خرید بیمه مسئولیت حمل و نقل

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

تعریف متصدی حمل و نقل:

متصدی حمل و نقل کسی است که مسئولیت حمل کالای دیگران را از مبدا تا مقصد بر اساس بارنامه صادره بر عهده دارد و مسئول هرگونه خسارت وارد به آن می باشد.

دو نوع بیمه نامه مسئولیت متصدیان وجود دارد: الف: بیمه متصدیان حمل و نقل داخلی و ب: بیمه متصدیان حمل و نقل بین المللی. که در این بخش به بررسی بیمه مسئولیت حرفه ای متصدیان حمل و نقل داخلی می پردازیم:

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از بیمه مسئولیت بیمه گذار درقبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا بهاستناد بارنامه های صادره،که ناشی از تحقق خطرات بیمه شده در این قرارداد بوده و بیمه گذار به عنوان متصدی حمل و نقل مسئول جبران آن ها شناخته شود.

شروع و خاتمه تعهدات بیمه گر

تعهدات بیمه گر تحت این قرارداد پس از تکمیل بارگیری کالا در مبدأ، آغاز و همزمان با شروع تخلیهدر مقصد مندرج در بارنامه خاتمه مییابد .

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

حدود و میزان تعهد بیمه گر

بیمه گر طبق شرایط این قرارداد و مشروط به انجام کلیه وظایف و تعهدات بیمه گذار متعهد جبران خسارتهایی است که درنتیجه وقوع حوادث زیر به محمولات مورد حمل وارد و مسئولیت جبران آن به عهده بیمه گذار باشد:

 1. تصادف و واژگونی وسیله نقلیه و یا برخورد کالا با شیی ثابت.
 2. خسارتهای وارد به کالا در اثر پرتاب شدن از روی وسیله نقلیه.
 3. آتش سوزی، صاعقه و انفجار وسیله نقلیه
 4. سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه.

بیمه گر درمجموع تا بیست درصد تعهدات خود متعهد جبران هزینه های زیر نیز خواهد بود:

 1.  هزینه های لازم و متعارف جهت نجات کالا و جلوگیری از توسعه خسارت پس از وقوعحوادثی که جبران زیان آن در تعهد بیمه گر باشد.
 2. هزینه دادرسی و دفاع از بیمه گذار که به صورت متعارف در ارتباط با خطرات بیمه شده درمراجع قضایی ثبت شده باشد .

استثنائات:

جبران خسارتهایی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در نتیجه عوامل زیر به کالای مورد حمل واردآمده باشد در تعهد بیمه گر نیست:

 1. جعل اسناد و خیانت در امانت و هرنوع عمل عمد یا مجرمانه بیمه گذار (شامل کارکنان ونمایندگان وی)، راننده و یا کمک راننده وسیله نقلیه.
 2. حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان، زلزله، آتشفشان.
 3. جنگ، شورش، اعتصاب، بلوا، ضبط و مصادره.
 4. تشعشعات رادیواکتیو و فعلوانفعالات هسته ای.
 5. عیب ذاتی و یا خودسوزی کالاها.
 6. هرگونه خسارت غیرمستقیم و عدمالنفع و کاهش ارزش کالا در بازار.
 7. حمل کالاهای قاچاق و غیرمجاز.
 8. خسارت هنگام تخلیه و بارگیری.
 9. عدم صلاحیت راننده برای رانندگی وسیله نقلیه باتوجه به نوع گواهینامه.
 10. ریزش، روندگی، آبدیدگی، مگر این که ناشی از تحقق خطرات مذکور در ماده (3) باشد.
 11. کاهش طبیعی وزن محموله.
 12. سرقت قسمتی از محموله و یا هرنوع سرقت ناشی از خیانت در امانت
 13. فقدان کالا .
 14. تغییر وسیله حمل جز با موافقت قبلی بیمه گر.
 15. خسارت وارده به علامت و بسته بندی کالا.

خسارت ناشی از تخلیه و بارگیری و آبدیدگی مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش خواهد بود .

مشارکت در منافع

درصورتی که در پایان هر دوره یکساله قرارداد مشخص شود که نسبت مجموع خسارت هایپرداختی و معوق به حق بیمه دریافتی هر قرار داد کمتر از پنجاه درصد است بیمه گر میتواند حداکثر معادل 10 درصد حق بیمه آن قرارداد را به عنوان مشارکت در منافع به بیمه گذار پرداخت نماید

خسارت سهم بیمه گذار

در خسارت ناشی از سرقت کلی محموله جبران بیست درصد خسارت به عهده بیمه گذار است وباید توسط وی به صاحب کالا پرداخت گردد

تعهدات بیمه گذار

بیمه گذار متعهد است:
 1. برای کلیه محمولات به صورت مسلسل (پشت نمره) بارنامه جادهای داخلی وزارت راه وترابری صادر نموده و مسئولیت خود را در قبال ارسال کننده و یا صاحبان محمولات مذکوررا تحت شرایط این قرارداد، بیمه نماید.
 2. یک نسخه از تصویر (کپی) حواله سازمان پایانه ها و حمل ونقل کشور را که برای دریافتبارنامه بنام وی (بیمه گذار) صادر میگردد همواره و حداکثر تا پنج روز بعد از تاریخ صدورحواله به بیمه گر تحویل نماید.
 3. فهرست کلیه بارنامه های صادره طی هر روز را با ذکر شماره سریال، مبدأ، مقصد، نوع وارزش محموله، میزان حق بیمه تا پایان وقت اداری همان روز و حداکثر در آغاز وقت اداریروز بعد به بیمه گر اعلام و حق بیمه مربوط به بارنامههای صادره را ظرف 3 روز پس از پایانهر هفته به بیمه گر پرداخت نمایند. چنانچه بیمه گذار تا پایان مهلت مقرر در این بند نسبت بهاعلام مشخصات بارنامه های صادره اقدام نکند و یا حق بیمه مربوط را ظرف مدت تعیینشده نپردازد بیمه گر متعهد جبران خسارت احتمالی نخواهد بود.
 4. ارزش محموله و میزان حق بیمه را در بارنامه درج کند.
 5. هم زمان با صدور بارنامه مدارک رانندگان و خودروها را کنترل نماید.
 6. در ذیل حواله بار، مشخصات راننده شامل نام و نام خانوادگی، شماره دفترچه کار، شمارهگواهینامه، نشانی محل سکونت و شماره تلفن وی را درج نماید.
 7. سوابق بارنامه های مورد نظر را حداقل تا یک سال نزد خود نگهداری نموده و هر زمان که بیمه گر درخواست نماید، اطلاعات مورد نیاز را دراختیار وی قرار دهد.
 8. مراقبت های لازم را که هر کس عرفا از منافع خود به عمل میآورد، نسبت به محموله و حفظ حقوق و منافع بیمه گر به عمل آورد و کالای مورد حمل را در مسیرهای مجاز و متعارف، بارعایت قوانین و مقررات حمل و نقل داخلی در مدت زمان متعارف حمل و به مقصدبرساند.
 9. درصورت وقوع حادثه موارد زیر را رعایت نماید :
 • مراتب را در اولین فرصت و حداکثر تا پنج روز بعد از تاریخ اطلاع به طور کتبی به اولین و نزدیک ترین شعبه بیمه گر اطلاع دهد .
 • هیچگونه مسئولیتی را نسبت به حادثه و خسارت ، بدون جلب موافقت بیمه گرقبول نکند بدون اطلاع و موافقت بیمه گر، تغییری در وضعیت خسارت به عمل نیاورد مگراقدامات و تغییراتی که برای نجات کالا و جلوگیری از توسعه خسارت ضروریاست و عرفا باید انجام شود.
 • در صورت دریافت هرگونه اظهارنامه و احضاریه از دادگاه درخصوص مسئولیت تحت پوشش این قرارداد سریعا اوراق مذکور را جهت اطلاع به بیمه گر ارائه نماید .
 1.  اصل اسناد و مدارک زیر را تهیه و دراسرع وقت به بیمه گر تسلیم نماید. گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه.

بارنامه و صورت مشخصات محموله.

 • فاکتور خرید محموله یا هرگونه مدارک قانونی دیگری که دال بر تعیین ارزشمحموله باشد. هرگونه ادعای خسارتی که ازطرف مدعی به وی اعلام شده باشد.
 • هرگونه مدرک دیگری که برای تشخیص مسئولیت بیمه گذار و یا میزان خسارتمؤثر بوده و یا به هر نحوی در رابطه با خسارت، مورد نیاز بیمه گر باشد.

حق جانشینی

بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت میکند جانشین بیمه گذار بوده و حق داردبه شخص یا اشخاصی که مسئولیت منفرد یا مشترک در بروز خسارت داشته باشند مراجعه و استیفای حق نماید. حق جانشینی در مورد خسارت های غیرعمدی ناشی از تقصیر رانندگان بیمه گذار اعمال نخواهد شد.

جهت خرید بیمه مسئولیت حمل و نقل کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید