بيمه های مسئوليت

خرید بیمه تکمیلی
خرید آنلاین بیمه تکمیلی
سپتامبر 23, 2019
تعریف و انواع بیمه مسئولیت
تعریف و انواع بیمه مسئولیت
سپتامبر 26, 2019

بيمه های مسئوليت

بيمه های مسئوليت

بيمه های مسئوليت

بيمه های مسئوليت به عنوان يكي از سه رشته اصلي بيمه در كنار بيمه هاي اموال و اشخاص قراردارد، بر اساس موضوع ،اين نوع بيمه »زيان وارده به اشخاص ثالث كه ناشي از فعل يا ترك فعل غير عمد بيمه گذاران بوجود آمده باشد در دو بخش زيانهاي مالي و غرامت هاي بدني جبران ميشود.

جهت خرید بیمه مسئولیت و ثبت نام بیمه مسئولیت توسط کارگزار رسمی بیمه مرکزی کلیک کنید 

بيمه های مسئوليت

تعريف مسئوليت

در فرهنگ لغت ،مسئوليت به معني پرسيده شده وخواسته شده آمده است وغالباً به مفهوم تكليف و وظيفه و آنچه كه عهده دار و مسئول آن باشد تعريف شده است .براين اساس مسئول به كسي اطلاق مي گردد كه از وي به خاطر اعمالش سئوال و بازخواست نمايند ، در ارتباط با زندگي اجتماعي، مفهوم مسئول بودن يا مسئوليت به اين معني است كه هر شخص بايد پاسخگوي آثار و نتايج حاصل از اعمال خويش باشد.

انواع مسئوليت

مسئوليت گونه هاي مختلفي دارد كه مهمترين آنها مسئوليت قانوني و مسئوليت اخلاقي است .
مسئوليت قانوني : خود شامل مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني است كه در ذيل به آن اشاره مي كنيم : مسئوليت قانوني وجود خسارت را ايجاب مي كند اين خسارت ممكن است متوجه جامعه يا فرد باشد و برحسب اينكه خسارت متوجه فرد يا جامعه باشد نوع مسئوليت متفاوت خواهد بود.
مسئوليت كيفري هنگامي به وجود مي آيد كه فردي يا افرادي براثر كردار و رفتار خود نظم اجتماع را مختل وجامعه را متضرر كند. بديهي است جامعه براي دفاع از خود؛ شخص مخالف نظم عمومي و منافع جامعه را محكوم و عامل زيان را مجازات مي كند. بطور كلي بايد توجه داشت ، هدف مسئوليت كيفري، تنبيه متجاوز وحفظ امنيت است.

بيمه مسئوليت

بيمه مسئوليت ، دين ناشي از مسئوليت مدني رابيمه مي كند . در نتيجه ، بيمه ضمانت اجراهاي كيفري ، يعني مجازاتها ، ممكن نيست ، حتي اگر آن ضمانت اجراء ، جزاي نقدي باشد . تجاوز از اين قاعده ، اصل شخصي بودن مجازاتها را مخدوش مي كند وهدف بازدارنگي مجازاتها )نسبت به شخص مجرم وسايرين( را ازبين مي برد . در واقع ، در قلمرو كيفري هركس بايد مكافات تقصير خويش را تحميل كند و نمي تواند آن را بر دوش ديگري بگذارد ،هرچند اين جابجايي با رضاي او باشد

بيمه هاي مسئوليت

بيمه های مسئوليت به عنوان يكي از سه رشته اصلي بيمه در كنار بيمه هاي اموال و اشخاص قراردارد، بر اساس موضوع ،اين نوع بيمه »زيان وارده به اشخاص ثالث كه ناشي از فعل يا ترك فعل غير عمد بيمه گذاران بوجود آمده باشد در دو بخش زيانهاي مالي و غرامت هاي بدني جبران ميشود« ارزيابي ريسك در بيمه هاي مسئوليت گاهي بدليل مسائل حقوقي، اجتماعي و فني، حساستر و پيچيده تر از محاسبات ريسك در بيمه هاي اموال و اشخاص است و در قوانين مترقي و جوامع توسعه يافته، بيمه گران اين نوع رشته بيمه اي با افزايش ضريب خسارت مواجه اند. با توجه به سير توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح جوامع،حضور بيمه هاي مسئوليت يكي از ضروريات زندگي مدرن امروزي مي باشدو در اين رابطه فراهم شدن بسترهاي قانوني، تعيين حدود و ثغور مسئوليتهاي مدني افراد ، تهيه و تدوين انواع بيمهنامه هاي مسئوليت با استفاده از روشهاي فني و كاربردي و ارزيابي خطر از اولويت ويژهاي برخوردارند.لذا طي چند سال گذشته مجموع بيمه هاي مسئوليت در كشور از رشد فزاينده اي برخورداربوده است وتعداد استقبال عمومي وحتي صاحبان صنايع ،مراكز تجاري ،كشاورزي وحرف مختلف با رشد چشمگيري از اين نوع بيمه مواجه گرديده است .بنابراين در اين برهه حساس وسرنوشت ساز وظيفه شركت هاي بيمه اي به خصوص بيمه ايران بعنوان سردمدار صنعت بيمه بسيار مشهود وملموس مي باشد ،زيرا مي توان با ارائه خدمات كيفي جهت پوشش انواع مسئوليت هاي مدني انواع بيمه گذاران خانه اي را بنا نهاد تا ساليان سال منشاء بهترين خدمات وامنيت خاطر را به آنان فراهم نمود.

دیدگاهتان را بنویسید