پوشش های بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه های اموال
بیمه نامه عمومی در آتش سوزی
مهر ۹, ۱۳۹۸
مشخصات بيمه مسئوليت كارفرما
مشخصات بیمه مسئولیت کارفرما
مهر ۹, ۱۳۹۸

پوشش های بیمه عمر و سرمایه گذاری

پوشش های بیمه عمر و سرمایه گذاری

پوشش های بیمه عمر و سرمایه گذاری

پوشش حادثه

این پوشش به افراد یک ساله به بالا تعلق می گیرد ودر صورت فوت بیمه شده( کسی که تعهدات بیمه ای در مورد او انجام می شود) در اثر حادثه غرامت فوت حادثه وی(براساس ریسک شغلی فرد بیمه شده) می تواند ،۲،۱یا ۳برابر سرمایه فوت انتخاب شود که با سرمایه فوت عادی جمع می گردد.ضمناً کودکان زیر یک سال شامل پوشش فوق الذکر نمی گردند، همچنینی برای کودکان یک تا شش ساله حداکثر یک برابر سرمایه فوت قابل ارائه است.

پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه

این پوشش به افراد ۱تا ۷۰ساله تعلق گرفته و به میزان ۰ تا۲۰ درصد سرمایه فوت می باشد؛ که عبارت است از هزینه هایی که برای بیمه شده به علت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه(تصادف – غرق شدن- مسمومیت – تاثیر بخار، گاز یا مواد خورنده مانند اسید، ابتلا به سیاه کزاز- هاری-زخم مشروع بیمه شده- اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر) واقع می شود.پوشش مذکورمنوط به انتخاب پوشش فوت براثر حادثه می باشد.بهترین حالت این پوشش ۲۰ درصد سرمایه فوت می باشد.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

درصورت از کارافتادگی دائم این پوشش به افراد ۱۸تا ۷۰ساله شاغل تعلق می گیرد.درصورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده(که حداقل تا ۶ماه ادامه داشته باشد) تا پیش از سن ۷۰سالگی شرکت بیمه ی ایران متعهد می شود. حق بیمه ی عمر و سرمایه گذای را با احتساب تعدیلات حق بیمه و سرمایه فوت تا پایان مدت قید شده پرداخت کند. پوشش مذکور منوط به انتخاب پوشش فوت بر اثر حادثه و یکسان بودن متقاضی و بیمه شده می باشد.

پوشش تکمیلی نقض عضو یا از کار افتادگی دائم کلی و جزئی ناشی از حادثه

این پوشش به افراد ۱تا ۷۰سال تعلق می گیرد و در صورت وقوع از ۰ تا ۱۰۰ درصد سرمایه فوت تا سقف ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان غرامت بلاعوض داده می شود.پوشش مذکورمنوط به انتخاب پوشش فوت بر اثر حادثه می باشد.بهترین حالت اخذ پوشش فوق به میزان ۱۰۰درصد سرمایه فوت می باشد.

پوشش تکمیلی دریافت مستمری

این پوشش در صورت وقوع از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده ناشی از حادثه به افراد ۱۸تا ۷۰سال تعلق می گیرد. درصورتی که متقاضی در صورت حادثه دچار کار افتادگی دائم و کامل گردد.به مدت ۱۰سال و به یک تا سه میزان برابر آخرین حق بیمه پرداختی از بیمه گر مشمول دریافت مستمری می گردد.پوشش فوق منوط به انتخاب پوشش فوت بر اثر حادثه،پوشش معافیت پرداخت و یکسان بودن متقاضی و بیمه شده می باشد. در ضمن نحوه پرداخت حق بیمه(ماهانه سه ماه شش ماهه یا سالانه) بصورت سالانه می باشد. بهترین حالت پوشش فوق میزان سه برابر حق بیمه می باشد.

پوشش بیماری های خاص

این پوشش به افراد ۱تا ۶۰ساله تعلق می گیرد، در صورت وقوع به میزان ۰تا ۵۰درصد سرمایه فوت تا سقف ۲۰/۰۰۰/۰۰۰تومان کمک هزینه ی درمانی دریافت می کند. پوشش فوق الذکر دوره انتظارسه ماهه دارد.بهترین حالت پوشش فوق به میزان ۲۵درصد سرمایه فوت می باشد.

پوشش سرطان

این پوشش به افراد ۱ تا ۶۰ساله تعلق می گیرد. در صورت وقوع به میزان ۰ تا ۵۰ درصد سرمایه فوت تا سقف ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان کمک هزینه بلا عوض داده می شود. پوشش مذکور دارای دوره انتظار شش ماهه و بهترین حالت پوشش فوق به میزان ۵۰ درصد سرمایه فوت می باشد.

پوشش های رایگان

  1. پرداخت۲۵ درصد سرمایه فوت(حداکثر به میزان اندوخته ریاضی) به بیمه شده هایی که در آخرین سال حیات خود قراردارند
  2. پوشش فوت بر اثر حادثه تا زمان صدور بیمه نامه به مدت ۷روز تا سقف ۵/۰۰۰/۰۰۰تومان

طرح پرداخت یکجا

در این طرح متقاضیمی تواند مبلغی را (از ۵میلیون تا ۲۰۰میلیون تومان) یکجا در صندوق خود ذخیره کندکه از سود حاصله از این سرمایه گذای مبالغ حق بیمه وی پرداخت می گردد.مبلغ غرامت فوت از ۱تا ۱۰برابر پرداخت یکجا می باشد.بدیهی است که پرداخت بیمه نامه به صورت یکجا بوده و تا آخر قرارداد هیچ مبلغی از متقاضی دریافت نمی شود. در این طرح از سال اول به او اندوخته سود تعلق می گیرد.

اندوخته

مبالغی که متقاضی تحت عنوان حق بیمه عمر و سرمایه گذاری به شرکت بیمه ایران می پردازد. در صنایع مادر سرمایه گذاری می شود و با توجه به این سرمایه گذاری و محاسبه ریسک عمر بیمه شده ها اختصاص می دهد و سود قطعی در آخر سال مالی به متقاضیان اعلام خواهد شد. منظوراز سود ماه شمار مرکب این است که سود حاصل از سرمایه ًگذاری ماهانه محاسبه شده و سود هر ماه به اصل سرمایه اضافه می شود و به این سود ها هم سود تعلق می گیرد. ضمنا می توان با تعدیل حق بیمه آثارمنفی تورم را کاهش داد و در انتهای قرارداد مبلغ اندوخته را می تواند یکجا بگیرد یا با حفظ اصل یا بخشی ازسرمایه به صورت انواع مستمری تبدیل نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *