پوشش های بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه های اموال
بیمه نامه عمومی در آتش سوزی
سپتامبر 30, 2019
مشخصات بيمه مسئوليت كارفرما
مشخصات بيمه مسئوليت كارفرما
اکتبر 2, 2019

پوشش های بیمه عمر و سرمایه گذاری

پوشش های بیمه عمر و سرمایه گذاری

پوشش های بیمه عمر و سرمایه گذاری

پوشش حادثه

این پوشش به افراد یک ساله به بالا تعلق می گیرد ودر صورت فوت بیمه شده( کسی که تعهدات بیمه ای در مورد او انجام می شود) در اثر حادثه غرامت فوت حادثه وی(براساس ریسک شغلی فرد بیمه شده) می تواند ،2،1یا 3برابر سرمایه فوت انتخاب شود که با سرمایه فوت عادی جمع می گردد.ضمناً کودکان زیر یک سال شامل پوشش فوق الذکر نمی گردند، همچنینی برای کودکان یک تا شش ساله حداکثر یک برابر سرمایه فوت قابل ارائه است.

پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه

این پوشش به افراد 1تا 70ساله تعلق گرفته و به میزان 0 تا20 درصد سرمایه فوت می باشد؛ که عبارت است از هزینه هایی که برای بیمه شده به علت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه(تصادف – غرق شدن- مسمومیت – تاثیر بخار، گاز یا مواد خورنده مانند اسید، ابتلا به سیاه کزاز- هاری-زخم مشروع بیمه شده- اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر) واقع می شود.پوشش مذکورمنوط به انتخاب پوشش فوت براثر حادثه می باشد.بهترین حالت این پوشش 20 درصد سرمایه فوت می باشد.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

درصورت از کارافتادگی دائم این پوشش به افراد 18تا 70ساله شاغل تعلق می گیرد.درصورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده(که حداقل تا 6ماه ادامه داشته باشد) تا پیش از سن 70سالگی شرکت بیمه ی ایران متعهد می شود. حق بیمه ی عمر و سرمایه گذای را با احتساب تعدیلات حق بیمه و سرمایه فوت تا پایان مدت قید شده پرداخت کند. پوشش مذکور منوط به انتخاب پوشش فوت بر اثر حادثه و یکسان بودن متقاضی و بیمه شده می باشد.

پوشش تکمیلی نقض عضو یا از کار افتادگی دائم کلی و جزئی ناشی از حادثه

این پوشش به افراد 1تا 70سال تعلق می گیرد و در صورت وقوع از 0 تا 100 درصد سرمایه فوت تا سقف 100/000/000 تومان غرامت بلاعوض داده می شود.پوشش مذکورمنوط به انتخاب پوشش فوت بر اثر حادثه می باشد.بهترین حالت اخذ پوشش فوق به میزان 100درصد سرمایه فوت می باشد.

پوشش تکمیلی دریافت مستمری

این پوشش در صورت وقوع از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده ناشی از حادثه به افراد 18تا 70سال تعلق می گیرد. درصورتی که متقاضی در صورت حادثه دچار کار افتادگی دائم و کامل گردد.به مدت 10سال و به یک تا سه میزان برابر آخرین حق بیمه پرداختی از بیمه گر مشمول دریافت مستمری می گردد.پوشش فوق منوط به انتخاب پوشش فوت بر اثر حادثه،پوشش معافیت پرداخت و یکسان بودن متقاضی و بیمه شده می باشد. در ضمن نحوه پرداخت حق بیمه(ماهانه سه ماه شش ماهه یا سالانه) بصورت سالانه می باشد. بهترین حالت پوشش فوق میزان سه برابر حق بیمه می باشد.

پوشش بیماری های خاص

این پوشش به افراد 1تا 60ساله تعلق می گیرد، در صورت وقوع به میزان 0تا 50درصد سرمایه فوت تا سقف 20/000/000تومان کمک هزینه ی درمانی دریافت می کند. پوشش فوق الذکر دوره انتظارسه ماهه دارد.بهترین حالت پوشش فوق به میزان 25درصد سرمایه فوت می باشد.

پوشش سرطان

این پوشش به افراد 1 تا 60ساله تعلق می گیرد. در صورت وقوع به میزان 0 تا 50 درصد سرمایه فوت تا سقف 30/000/000 تومان کمک هزینه بلا عوض داده می شود. پوشش مذکور دارای دوره انتظار شش ماهه و بهترین حالت پوشش فوق به میزان 50 درصد سرمایه فوت می باشد.

پوشش های رایگان

  1. پرداخت25 درصد سرمایه فوت(حداکثر به میزان اندوخته ریاضی) به بیمه شده هایی که در آخرین سال حیات خود قراردارند
  2. پوشش فوت بر اثر حادثه تا زمان صدور بیمه نامه به مدت 7روز تا سقف 5/000/000تومان

طرح پرداخت یکجا

در این طرح متقاضیمی تواند مبلغی را (از 5میلیون تا 200میلیون تومان) یکجا در صندوق خود ذخیره کندکه از سود حاصله از این سرمایه گذای مبالغ حق بیمه وی پرداخت می گردد.مبلغ غرامت فوت از 1تا 10برابر پرداخت یکجا می باشد.بدیهی است که پرداخت بیمه نامه به صورت یکجا بوده و تا آخر قرارداد هیچ مبلغی از متقاضی دریافت نمی شود. در این طرح از سال اول به او اندوخته سود تعلق می گیرد.

اندوخته

مبالغی که متقاضی تحت عنوان حق بیمه عمر و سرمایه گذاری به شرکت بیمه ایران می پردازد. در صنایع مادر سرمایه گذاری می شود و با توجه به این سرمایه گذاری و محاسبه ریسک عمر بیمه شده ها اختصاص می دهد و سود قطعی در آخر سال مالی به متقاضیان اعلام خواهد شد. منظوراز سود ماه شمار مرکب این است که سود حاصل از سرمایه ًگذاری ماهانه محاسبه شده و سود هر ماه به اصل سرمایه اضافه می شود و به این سود ها هم سود تعلق می گیرد. ضمنا می توان با تعدیل حق بیمه آثارمنفی تورم را کاهش داد و در انتهای قرارداد مبلغ اندوخته را می تواند یکجا بگیرد یا با حفظ اصل یا بخشی ازسرمایه به صورت انواع مستمری تبدیل نماید.

دیدگاهتان را بنویسید