ارزیابی خسارت وسایل نقلبه سبک (سواری)

ساعت ٢٤ در بيمه چيست ؟
ساعت ٢٤ در بيمه چيست ؟
سپتامبر 20, 2020
مبانی حقوقی بیمه های اشخاص
مبانی حقوقی بیمه های اشخاص
اکتبر 2, 2020

ارزیابی خسارت وسایل نقلبه سبک (سواری)

ارزیابی خسارت وسایل نقلبه سبک (سواری)

ارزیابی خسارت وسایل نقلبه سبک (سواری)

کلاس بندي خودروها

تقسیم بندي خودروهاي سواري  براساس فرم ظاهري

سدان: سدان یا سالون به خودروهاي سواري معمولی میگوینـد کـه داراي 4 صـندلی و صـندوق عقب مجزا هستند. بیشتر خودروهاي شخصی تولیدي در دنیا از اینگونه اند و در اصطلاح به انهـا صـندوق دار مـیگویند .

هاچ بک: به خودروهایی می گویند که صندوق عقب آنها حذف شده و شیشه عقـب تقریبـاً حالتی عمودي پیدا کرده است. در اینگونه خودروها معمولاً با بازکردن در قسمت بار، به داخل خودرو دسترسـی وجود دارد ، مانند پراید هاچ بک.

لیفت بک: این فرم خودرو حالتی بین سدان و هاچ بک است ، یعنی صـندوق از نظـر ظـاهري مجزا است ولی نحوه بازشدن در صندوق شبیه هاچ بک بوده و شیشه عقـب بـا در صـندوق پیوسـته اسـت ، ماننـد سواري سیتروئن زانتیا .

فست بک: به حالتی از سدان می گویند که خط سقف به صندوق عقب وانت هاي خـودرو خـتم می شود ، مانند مرسدس بنز CLS .

خودرو شاسی بلند: این خودروها معمولاً ( 4WD )  داراي دو دیفرانسیل در جلو و عقب جهت کارکرد همزمان چهار چرخ هستند و فاصله محور آنها تا سطح زمین بیشتر از خودروهاي عادي است و براي کارکرد شهري و بیابانی مناسبند. مانند:نیسان پـاترول.

6MPV یا ون: به خودروهایی گفته می شود کـه بـا هـدف حـداکثر فضاي داخلی براي حمل مسافر طراحی شده اند. این خودروها معمولاً 3 ردیف صندلی دارند. نوع شخصی ایـن خودروها اکثرا دماغه دار و نوع تجاري آنها بدون دماغه است،مانند خودروي کیا کارنیوال .

وانت: به خودروهایی گفته می شود که فضاي بار سـرباز و جـدا از کـابین دارنـد و معمـولاً نـوع شخصی آن 2 کابین است .

رودستر: به گونه اي از خودروها گفته می شـود کـه عمومـاً دو در هـستند و قابلیـت حمـل دو سرنشین را دارند. این خودروها عموماً سقف باز یا داراي سقف جمع شونده هستند. به عنوان نمونه مرسـدس بنـزکلاس SLK و آئودي  TTدراین کلاس جاي می گیرند .

اسپورت: خودروهاي اسپورت در معناي خاص به خودروهایی گفتـه مـی شـود کـه داراي شـتاب و قدرت مانور بالا ، قابلیت ترمز منحصر بفرد و فرمان خوش دست می باشند و می توانند بـه فـرم دو در و کوپـه باشـد. ایـن خودروها اکثراً تند و تیز و به نسبت وزن، موتور قدرتمندي دارند.

ارزیابی خسارت وسایل نقلبه سبک (سواری)

سیستم انتقال قدرت (گیربکس)

در زیربصورت کلی به چند نوع از سیستم هاي انتقال قدرت اشاره شده است.

گیربکس هاي دستی (Manual Transmission) : ساده ترین نوع گیربکس که بر اساس نسبت بین چرخ دنده هـا کـار می کند . در این نوع گیربکس ها تعویض نسبت دنده توسط شخص راننده انجام می شود .

مزایا: هزینه ساخت نسبتاً ارزان ، وزن سبک تر نسبت به دیگر انواع ، بـازدهی بـالا حـدود 97 در صـد و در نتیجـه مـصرفسوخت کم .

معایب : عدم راحتی در استفاده به خصوص در تردد شهري (به دلیل نیاز به تعویض دستی دنده و گرفتن کلاچ).

گیربکس هاي اتوماتیک (Automatic Transmission) : اساس کار این نوع گیربکس ها هم ارتباط بـین چـرخ دنـده ها است ، اما از جهت ساختار کاملاً متفاوت با گیربکس هاي دستی هستند. در این نوع گیربکس ها تعویض نسبت به دنده هـا با کمک یک مدار هیدرولیکی یا الکترونیکی و به صورت کاملاً اتوماتیک انجام می شود . این گیـربکس هـا نـسبت بـه نـوع دستی ، ساختمان بسیار پیچیده تري دارند. امروزه سیستم هاي جدیدي براي راحتی کارکرد بـا گیـربکس اتوماتیـک رويخودروها نصب می شوند .

مزایا : استفاده آسان و ارگونومیک به دلیل عدم وجود کلاچ .

معایب : وزن سنگین ، هزینه ساخت زیاد ، بازدهی کمتر نسبت به گیربکس هاي دستی و در نتیجه مصرف سوخت بیشتر .

تعداد و آرایش سیلندرها(Cylinder): هر موتور بسته به حجم و ساختارش از تعدادي سیلندر تشکیل شده اسـت. مخلـوط هوا و بنزین داخل سیلندرها آمده و با فرآیند احتراق انرژي تولید می کند. معمولاً آرایش قرارگیري سـیلندرها کنـار هـم برحسب فضا ي داخل موتور تعیین می شود.

سوپاپ ها: سوپاپ ها درهر سیلندر وظیفه کنترل ورود و خروج مخلـوط هـوا و بنـزین را دارنـد. موتورهـاي معمولی به ازاي هر سیلندر 2 سوپاپ دارند که یکی براي کنترل گازهاي ورودي و دیگري براي گازهاي خروجـی اسـت.

نسل پیشرفته تر موتورها به ازاي هر سیلندر 3 یا 4 سوپاپ دارند که این تکنولوژي باعث افزایش بازدهی ، تـوان و عملکـردموتور شده است. امروزه به مدد رشد علم الکترونیک ، سیستم هاي پیشرفته متعددي براي کنترل سوپاپ ها وجود دارد کهباعث بازدهی بیشتر موتورها شده است .

حجم موتور: به فضایی که پیستون در هر سیلندر بالا و پـایین مـی رود ، حجـم هـر سـیلندر و بـه مجموع حجم همه سیلندرها حجم موتور می گویند . هر چه حجم یک موتور بیشتر باشد،در هر بار می تواند مخلوط بیشتري از هوا و بنزین را در خود جاي دهد و انرژي بیشتري تولید می کند .

قدرت: قدرت یا توان هر موتور به حداکثر انرژي قابل تولید درزمان مشخص گفته مـی شـود. تـوان موتـورخودروي شما، نمادي از توانایی موتور آن براي تولید انرژي است . البته توان تولید شده در هر دور موتور متفاوت است .  واحد قدرت (توان) در جدول اسب بخار(HP) است که هر اسب بخار حدود 36/1 کیلووات (KW) است .

گشتاور(Torque): قابلیت تولید گشتاور نیز یکی از ویژگی هاي مهم موتور خودرو است ، زیرا گشتاور تولیـدي درموتـور،توسط سیستم انتقال قدرت به چرخ هاي خودرو انتقال می یابد و به نیروي پیش راننده تبدیل می شـود. بنـابراین گـشتاورنمادي از نیروي پیش برنده خودرو است.

ارزیابی خسارت وسایل نقلبه سبک (سواری)

ابعاد و وزن

  • فاصله دو  محور(جلو و عقب) و فاصله بین دو چرخ(جلو) : دو ویژگی اصلی اندازه یک خودرو هـستند. تغییـر دراین دو اندازه ، مستلزم طراحی دوباره بدنه خودرو است. فاصله بین دو چرخ جلو تقریباً فضایی است که سرنشینان جلو در آن می نشینند . فاصله دو محور هم نمادي از جاداري طولی یک خودرو است.
  • وزن خالص: وزن خالص عبارتست از کل وزن یک خودرو شـامل تجهیـزات اسـتاندارد، مواد مصرفی مورد نیاز، مخزن سوخت پر و فاقد سرنشین .
  • حجم مخزن سوخت: حجم مخزن سوخت به حداکثرظرفیت باك خودرو بر حسب لیتر می گویند. در ب رخی خودروها علاوه بر مخزن اصلی ، یک مخزن ذخیره هم وجود دارد کـه در خانـه هاي جدول حجم مخزن ذخیره با علامت + آورده شده است .

دیدگاهتان را بنویسید