بيمه های دريایی و غير دريایی

بيمه های اختياری
بيمه های اختياری
آگوست 25, 2019
بيمه گر و بیمه گزار
بيمه گر و بیمه گزار
آگوست 27, 2019

بيمه های دريایی و غير دريایی

بيمه های دريایی و غير دريایی

بيمه های دريایی و غير دريایی

چنانچه مبناي تقسيم بندي بيمه را طبيعت خطر و تعهد بيمه گربدانيم،براساس قديميترين نـوع تقسيم بندي بيمه ها را به دودسته بيمه هاي دريایي و بيمه هاي غير دريایي يا بيمه هاي زميني تقسيم كرده اند.

هدف بيمه هاي دريائي پوشش دادن به خطرهاي دريا است، يعني مخاطراتي را كه طي مسافرت دريایي براي كالاها و كشتي ها ممكن است رخ دهد تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد ، دربيمه دريائي تنها خسارت واردبه اموال خواه كشتي وخواه كالا موردتامين قرارمي گيرد و خسارت واردبه اشخاص اعم ازخدمه و مسافران كشتي از شمول بيمه دريائي خارج است و درنتيجه ساير انواع بيمه دربخش بيمه هاي زميني قرار مي گيرند. چنانچه دريا را به مفهوم وسيع آن بكارببريم،بيمه دريائي به حمل و نقل در دريا به معني اخص محدود نمي شود بلكه حمل ونقل در دريا، رودخانه ها و كانالها را نيز دربر مي گيرد. بعلاوه بيمه حمل و نقل هوائي نيز بعلت اينكه طبيعت آن با طبيعت بيمه دريائي مشابهت دارد، در زمره بيمه دريائي مورد بررسي قرار مي گيرد.
بيمه های دريایی و غير دريایی
شايان ذكر است كه امروزه بيمه هاي باربـری حمل و نقل هرچند نام بيمه هاي دريائي Marine Insurance را يدك مي كشد، لكن دامنه آن كليه راه هاي حمل و نقل اعم از دريائي، هوائي و زميني را دربر مي گيرد.
درادامه اين تقسيم بندي بيمه هاي غير دريایي خود به دو دسته بيمه هاي اجتماعي و بيمه هاي خصوصي يا بازرگاني تقسيم شده است.

دیدگاهتان را بنویسید