بیمه های اشخاص

هزینه های بیمه گری
شهریور ۱۷, ۱۳۹۸
عدول از قاعده نسبی سرمايه بیمه
عدول از قاعده نسبی سرمایه بیمه
شهریور ۱۷, ۱۳۹۸

بیمه های اشخاص

بیمه های اشخاص

موضوع بیمه های اشخاص انجام تعهد بیمه گر صرفا” براساس قرارداد می باشد. بعبارت دیگر بیمه های اشخاص فاقد طبیعت جبران خسارت است وصرف تحقق خطر و وقوع حادثه فوت، ازکارافتادگی دائم یا موقت، نقص عضو یا زنده بودن بیمه گزار موضوع بیمه ایجـاب می کنـد، بیمه گر تعهد خود را بدون اینکه حق بحث درمیزان خسارت داشته باشد انجام دهد.

انواع خسارت بیمه

خسارت گاهـی ازبین رفتـن کامل مورد بیمه است مانند غرق کشتی که به آن خسارت کلی واقعی Actual Total Loss گفته می شود و زمانی خسارت تنزل ارزش موردبیمه راشامل می شود، بخشی از کالا تلف شده و یاآسیب می بیندکه به آن خسارت جزئی Partial loss گویند. درصورت بروز خسارت کلی بیمه گر متعهد است تمامی مبلغ بیمه شده رابه بیمه گزار بپردازد مشروط براینکه ارزش واقعی موردبیمه ارزش روزحادثه کمترازمبلغ بیمه شده نباشد.
گاهی ممکن است که مورد بیمه بطور کلی از بین نرفته باشد لکن هزینه نجات ویا تعمیر آن با توجه به میزان بالای خسارت که معمولا” حدود ۷۰درصد ببالا می باشد. برای استفاده مجدد، اقتصادی نباشد.

خسارت کلی بیمه

خسارت را خسارت کلی فرضی Constructive Total Loss می گویند. دراین حالت بیمه گر خسارت راکلی فرض کرده وبرهمان اساس تعهدات خود را انجام می دهد. قاعده نسبی سرمایه همانگونه که در بالا اشاره شد، مسئولیت بیمه گر درجبران خسارت در بیمه های زیان عبارت است از مابه التفاوت ارزش روز مورد بیمه بلافاصله قبل و بعدازحادثه. لذا چنانچه بیمه گزاری اموال خود را کمتر از ارزش واقعی آن بیمه نماید، خسارت نیز به همان نسبت کاهش می یابد دراین موردماده ۱۰قانون بیمه مقرر می دارد ”درصورتی که مالی به کمتراز قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود”.

بعنوان مثال چنانچه مورد بیمه ای به ارزش ۰۰۰ر۰۰۰ر ۸۰ ریال بیمه شده باشد و در زمان بروز حادثه ارزش آن ۰۰۰ر۰۰۰ر ۱۰۰ ریال باشد و خسارت وارده بالغ بر ۰۰۰ر۰۰۰ر ۳۰ ریال گردد، طبق فرمول زیر محاسبه خواهد شد.

 

بیمه های اشخاص

بدیهی است درمورد خسارت کلی دراین مثال حداکثر تعهد بیمه گر همان ۰۰۰ر۰۰۰ر ۸۰ ریال باشد چرا که خسارت وارده به قیمت روز حادثه عبارتست از:

ارزش روز موردبیمه بعدازحادثه ارزش روزموردبیمه قبل ازحادثه= خسارت به قیمت روز

بیمه های اشخاص

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *