بيمه های اشخاص

هزينه های بيمه گری
سپتامبر 7, 2019
عدول از قاعده نسبی سرمايه بیمه
عدول از قاعده نسبی سرمايه بیمه
سپتامبر 11, 2019

بيمه های اشخاص

بيمه های اشخاص

موضوع بيمه هاي اشخاص انجام تعهد بيمه گر صرفا” براساس قرارداد مي باشد. بعبارت ديگر بيمه هاي اشخاص فاقد طبيعت جبران خسارت است وصرف تحقق خطر و وقوع حادثه فوت، ازكارافتادگي دائم يا موقت، نقص عضو يا زنده بودن بيمه گزار موضوع بيمه ايجـاب مي كنـد، بيمه گر تعهد خود را بدون اينكه حق بحث درميزان خسارت داشته باشد انجام دهد.

انواع خسارت بیمه

خسارت گاهـي ازبين رفتـن كامل مورد بيمه است مانند غرق كشتي كه به آن خسارت كلي واقعي Actual Total Loss گفته مي شود و زماني خسارت تنزل ارزش موردبيمه راشامل مي شود، بخشي از كالا تلف شده و ياآسيب مي بيندكه به آن خسارت جزئي Partial loss گويند. درصورت بروز خسارت كلي بيمه گر متعهد است تمامي مبلغ بيمه شده رابه بيمه گزار بپردازد مشروط براينكه ارزش واقعي موردبيمه ارزش روزحادثه كمترازمبلغ بيمه شده نباشد.
گاهي ممكن است كه مورد بيمه بطور كلي از بين نرفته باشد لكن هزينه نجات ويا تعمير آن با توجه به ميزان بالاي خسارت كه معمولا” حدود 70درصد ببالا مي باشد. براي استفاده مجدد، اقتصادي نباشد.

خسارت كلي بیمه

خسارت را خسارت كلي فرضي Constructive Total Loss مي گويند. دراين حالت بيمه گر خسارت راكلي فرض كرده وبرهمان اساس تعهدات خود را انجام مي دهد. قاعده نسبي سرمايه همانگونه كه در بالا اشاره شد، مسئوليت بيمه گر درجبران خسارت در بيمه هاي زيان عبارت است از مابه التفاوت ارزش روز مورد بيمه بلافاصله قبل و بعدازحادثه. لذا چنانچه بيمه گزاري اموال خود را كمتر از ارزش واقعي آن بيمه نمايد، خسارت نيز به همان نسبت كاهش مي يابد دراين موردماده 10قانون بيمه مقرر مي دارد ”درصورتي كه مالي به كمتراز قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود”.

بعنوان مثال چنانچه مورد بيمه اي به ارزش 000ر000ر 80 ريال بيمه شده باشد و در زمان بروز حادثه ارزش آن 000ر000ر 100 ريال باشد و خسارت وارده بالغ بر 000ر000ر 30 ريال گردد، طبق فرمول زير محاسبه خواهد شد.

 

بيمه های اشخاص

بديهي است درمورد خسارت كلي دراين مثال حداكثر تعهد بيمه گر همان 000ر000ر 80 ريال باشد چرا كه خسارت وارده به قيمت روز حادثه عبارتست از:

ارزش روز موردبيمه بعدازحادثه ارزش روزموردبيمه قبل ازحادثه= خسارت به قيمت روز

بيمه های اشخاص

 

دیدگاهتان را بنویسید