اصول و مهارت های مورد نیاز حرفه کارشناسی خسارت

مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت
مفاهیم اساسی کارشناسی خسارت
فروردین ۱۸, ۱۳۹۹
ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
فروردین ۱۸, ۱۳۹۹

اصول و مهارت های مورد نیاز حرفه کارشناسی خسارت

اصول و مهارت هاي مورد نیاز حرفه کارشناسی خسارت

اصول و مهارت های مورد نیاز حرفه کارشناسی خسارت

بطور کلی کارشناس خسارت از هر نوع که باشد همیشه بایستی سه اصل عمده زیر را مد نظر داشته باشد .

 • شناخت و قبول مسئولیتی که در قبال حرفه کاری خود به عهده دارد و تلاش در جهت ارتقاء مداوم دانش فنی خود و حفظ آن در سطح کیفی بسیار بالا
 • تکیه صرف بر توانایی های تخصصی خود و حفظ اخلاق حرفه ای
 • بی طرفی همیشگی بین بیمه گر و بیمه گذار

کارشناسی که سه اصل بالا را در نظر داشته باشد برای موفقیت در کار حرفه ای خود نیاز به مهارتهای مختلفی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :
روابط عمومی
کارشناسی خسارت فنی و پیچیده و کارشناس خسارت بایستی نسبت به پوشش های مختلف بیمه ای و شرایط عمومی و خصوصی انواع بیمه نامه ها در مورد وقوع خسارت اطلاع کامل داشته باشد . کارشناس خسارت از دیدگاه بیمه گر مفسر بیمه نامه و از دیدگاه بیمه گذار قائم مقام صنعت بیمه است و از این رو در این حرفه نقش روابط عمومی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که اعتبار یک شرکت بیمه به بیمه نامه های صادره و تعهدات پذیرفته شده نبوده بلکه این اعتبار عمدتا بستگی به عملکردی دارد که کارشناس خسارت پس از وقوع خسارت انجام می دهد .

اصول و مهارت های مورد نیاز حرفه کارشناسی خسارت
فرآیند انتقال اطلاعات از جانب کارشناس بایستی بر اساس دیدگاههای زیر صورت پذیرد :

 • سیستم بیمه بر پایه اعتماد به مردم استوار است .
 • شرکتهای بیمه مسئول پول هایی هستند که از طرف جامعه بیمه گذاران برای جبران خسارت های احتمالی آنان پرداخت  شده است .
 • رسیدگی و تسویه خسارت منصفانه و رضایت بخش برای صنعت بیمه نه تنها امری مطلوب بلکه حیاتی است.

مسئولیت کارشناس خسارت آن است که با استفاده از مهارتهای اثر بخش مباحثه ای خود با بیمه گذار به وی بفهماند که :

 • هر چه سریعتر به خسارت وی رسیدگی خواهد گردید .
 • بطور شایسته با وی رفتار خواهد شد .
 • مطابق شرایط بیمه نامه و به طرز منصفانه ای خسارت واقعی وی پرداخت خواهد شد .

بنابر این می توان ادعا کرد که اطمینان و اعتمادی که عموم مردم نسبت به سیستم بیمه خواهند داشت به میزان بسیار زیادی بستگی به عملکرد کارشناس خسارت دارد .

داﻧﺶ ﻓﻨﯽ

ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻗﺮار دادﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ و ﺣﻮادث اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺧﺴﺎرت اﻋﻼم ﺷﺪه و ادﻋﺎی ﺧﺴﺎرت در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻓﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ را درک ﻧﻤﺎﯾﺪ . داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد ﻟﺰوم دﯾﮕﺮ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ از اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری و وﯾﮋﮔﯿ ﻬﺎی آﻧﺎن اﺳـﺖ. آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻧـﻮع وﺳﯿﻠﻪ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ اﻋﻢ از ﻓﺎﺑﺮﯾﮏ و ﻏﯿﺮ ﻓﺎﺑﺮﯾﮏ، آﮔﺎﻫﯽ از ارزش روز ﻗﻄﻌـﺎت و ﻟـﻮازم ، اﻃـﻼع از ﻣﯿﺰان اﺟﺮت ها در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ….

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺴﺎرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮات و ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎدات ﻓـﺮد ﺧﺒـﺮه ای ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﺎص داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﻣﻬﺎرت های ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮدی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎب ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻈﺮ از اﻇﻬﺎرات ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷـﺮﮐﺖ و ﯾـﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ، در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ. ﮐﺎرﺷـﻨﺎس ﺑﺎﯾـﺪ در ﮐـﺎر ﺑـﺮآورد ﺧـﺴﺎرت ﻧﻘـﺶ ﯾـﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ و درﺳﺘﯽ و اﻧﺼﺎف را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺗﺪﺑﯿﺮ و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻮام ﮔﺮدد . از دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎرت های ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺴﺎرت ﻣﻬﺎرت ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ اﺳـﺖ. در ﮐـﺎر ﺑـﺮآورد و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺧـﺴﺎرت ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺬاﮐﺮه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار واﻗﻌﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ و ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ در ﻃﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻓﺘﺎر ﺷﺪه و ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣـﺴﻦ ﺑـﻪ ﺗﻌﻬـﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ . ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺸﺎﺋﯽ روان و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻮارد زﯾـﺮ در آن ﺑﻪ دﻗﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد :

 • اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺴﺎرت در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ
 • اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار
 • ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ
 • ﻧﻮع و وﺳﻌﺖ ﺧﺴﺎرت

اصول و مهارت های مورد نیاز حرفه کارشناسی خسارت

رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻨﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺴﺎرت ، ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ و درک ﻋﻤﯿﻖ از ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎدات دﯾﮕﺮان اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ وی را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ و رﻓﺘﺎر ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽ ﺳـﺎزد ﺗـﺎ آن اﻧﺘﻘـﺎدات را ﺑـﻪ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺳـﺎزﻧﺪه ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﮔﺮداﻧﺪ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ وابستگی ها و ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻮل ﺑﯿﻤﻪ ای ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ درک ﻧﻤـﻮده و آﻧﻬـﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش دﻟﺴﻮزاﻧﻪ و ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران، و ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﮔـﺬاران و ﺿﺮورت ﻧﮕﺮش ﻓﻮرﯾﺖ در ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎ و ﻟﺰوم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد .

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارزﯾﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وی ﺑﺮآورد و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺴﺎرت ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و رﺿـﺎﯾﺖ ﺑﺨـﺶ ﺑـﻮده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻫﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ و ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺶ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺴﺎرت ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﻮﻓﻖ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ رواﺑـﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و درک ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺮدم اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *