عدول از قاعده نسبی سرمايه بیمه

بيمه های اشخاص
سپتامبر 8, 2019
بیمه نامه
بیمه نامه
سپتامبر 12, 2019

عدول از قاعده نسبی سرمايه بیمه

عدول از قاعده نسبی سرمايه بیمه

عدول از قاعده نسبی سرمايه بیمه

عدول از قاعده نسبی سرمايه بیمه گاهي موارد بيمه از ارزش نسبتا بالائي برخوردار مي باشد و در نتيجه حق بيمه متعلقه نيز مبالغ قابل توجهي خواهد شد كه در شرايط خاصي مانند كمبود نقدينگي صنايع بزرگ تامين آن براي بيمه گزاران بزرگ نيز بسيار مشكل خواهد بود. يا بيمه گزار ميداند اولين حادثه هر اندازه هم شديد باشد قادر نيست تمامي مورد بيمه را يكجا از بين ببرد. لاجرم بيمه كردن به قيمت واقعي غير ضرور مي نمايد. بنابراين بجاي اينكه مورد بيمه را به قيمت واقعي بيمه نمايد آنرا بميزان حداكثر خسارتيـكه متوجه وي خـواهدشد تـحت عنوان First loss بيمه مي كند.درمقابل بيمه گر درعين حاليكه با قبول حق بيمه كمتري موافقت مينمايد از اعمال قاعده نسبي سرمايه با همه اهميتي كه دارد با شرايطي عدول مي نمايد. گاهي هم در بيمه هاي اموال،ارزش شئي بيمه شده بصورت توافقي بين بيمه گر و بيمه گزار تعيين مي شود. دراين حالت، درصورت بروز حادثه صرفنظر از ارزش موردبيمه در بازار بيمه گر متعهد پرداخت سرمايه توافق شده Agreed Value مي باشد. اين امر بيشتر در بيمه هاي بدنه هواپيما، كشتي و بيمه آثار هنري، اشياء عتيقه و منحصر بفرد رايج مي باشد.

عدول از قاعده نسبی سرمايه بیمهلازم بذكر است كه بيمه گران مي توانندبا استناد به ماده 35 قانون بيمه از اعمال ماده 10 قانون صرف نظر نمايند. لكن در مورد قاعده نسبي حق بيمه كه از قواعد امره است نمي توان عدول نمود.

بيمه نامه با سرمايه متغيرنوسان قيمت Inflation

در مورد بيمه نامه هائي كه بموجب شرط خاص و صريح سرمايه بيمه شده با نوسان قيمت تغيير مينمايد نيز قاعده نسبي سرمايه اعمال نمي شود. منتهي عدول از قاعده نسبي در اينجا مشروط و موكول به اين خواهد بود كه تفاوت سرمايه اعلام شده با قيمت واقعي صرفا” معلول بالا رفتن ارزش مورد بيمه در فاصله زماني بين صدور بيمه نامه و تاريخ وقوع حادثه باشد. بعبارت ديگر بيمه گزار مي بايست در ابتدا قيمت واقعي مورد بيمه را بطور صحيح اعلام كرده باشد.

فرانشيز Franchise و علت وجودی آن

فرانشيز عبارتست ازسهمي از خسارت كه خارج از تعهد بيمه گر بوده و بعهده بيمه گزار قرار مي گيرد.
معمولا بيمه گران بدلايل زير :

  1. جلوگيري از پرداخت خسارات جزئي كه هزينه هاي زيادي را به بيمه گران و نهايتا به ساير بيمه گزاران از طريق افزايش حق بيمه تحميل مي نمايد.
  2. ايجاد نفع بيمه اي دربقـاي مال موردبيمه ماده 4قانون بيمه و مراقبت از مال بيمه شده توسط بيمه گزاران ماده 15قانون بيمه
  3. تعديل نرخ حق بيمه هر چقدر سهم بيمه گزار از خسارت بيشتر باشد بهمان نسبت حق بيمه كاهش مي يابد و اين امر كمك مي كند تا بيمه گزاراني كه توان مالي بالاتري نسبت به ساير اقشار دارند سهم بيشتري از خسارت را خود بعهده گرفته و در نتيجه حق بيمه كمتري پرداخت نمايند.

سرمايه بيمه

فرانشيز گاهي بصورت درصدي از سرمايه بيمه محاسبه مي شود. مانند بيمه هاي حمل و نقل كالا كه فرانشيز درصـدي از قيمت هر بسته يا كل محموله مي باشد. لكن معمولا در ساير رشته هاي بيمه، بصورت درصدي از خسارت، رقمي ثابت و با تركيبي از هردو را شامل مي شود.
لازم بذكر است كه در تعريف فني فرانشيز و عرف بين الملل چنانچه از كلمه فرانشيز استفاده گردد بدين مفهوم است كه اگر خسارت كمتر يا معادل فرانشيز باشد بيمه گر تعهدي ندارد ولي اگر خسارت بيش از فرانشيز باشد، كل خسارت مي بايست پرداخت گردد. و چنانچه مراد بيمه گر اين باشد كه در هر صورت سهمي از خسارت بعهده بيمه گزار باشد. از لفظ Deductible يا Excess استفاده مي نمايد. در ايران با توجه به عرف رايج، بيمه گران با تعريفي واحد ازهرسه واژه بصورت يكسان عمل مي نمايند. مگر در مورد بيمه نامه هائي كه در سطح بين المللي مطرح مي باشد. مانند بيمه هاي باربري كه در آنها از كلمه Excess استفاده مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید