شرايط بيمه كردن خطر

عوامل تشديد و تغيير خطر بیمه
عوامل تشديد و تغيير خطر بیمه
سپتامبر 1, 2019
بیمه مشترک و اتکائی
بیمه مشترک و اتکائی
سپتامبر 3, 2019

شرايط بيمه كردن خطر

شرايط بيمه كردن خطر

شرايط بيمه كردن خطر

باتـوجه به اينكـه حـرفه بيمه گري اينست كه خطرها را بيمه نمايد، لكن بيمه گرابتدا به ساكن نمي تواند هر خطري را تحت پوشش قرار دهد مگر اينكه شرايط لازم براي بيمه نمودن آنها وجود داشته يا بيمه گر اين شرايط را بوجود آورد. اين شرايط عبارتند از:

  1. پراكنده بودن خطرها Dispersion
  2. تناوب و تواتر خطرها Frequency
  3. تشابه و يكنواختي خطرهاي بيمه شده Similarity
  4. Grands numbers – كثرت يا تعدد خطر

پراكنده بودن خطرها Dispersion

همانگونه در تعريف ماهوي بيمه بيان گرديد. بيمه گزارن بدليل توانائي محدودشان در جبران زيانهاي وارده،دست تعاون بسوي يكديگر درازكرده وبا تشكيل صندوقي تحت مديريت بيمه گر، زيانهاي وارده رابا پرداخت مبالغ جزئي بين خود سرشكن مي نمايند. همين امر براي شركتهاي بيمـه نيـز صـادق مي باشد. زيرا خسارات احتمالي بايد از محل جمع آوري حق بيمه ها تامين شود و بدون شك اگر همه موارد بيمه يا تعداد زيادي از آنها در اثر وقوع يك حادثه از بين رفته يا خسارت ببيند قطعا” ميزان تعهدبيمه گر از مجموع حق بيمه ها تجاوز نموده و جبران همه خسارات از عهده بيمه گر خارج خواهد بود. لذا خطرهاي بيمه شده بايد طوري پراكنده و متفرق باشد كه احتمال وقوع حادثه به موارد چندي محدود گردد. اين اصل پراكنده بودن خطرها شرط لازم براي تعاون بيمه گزاران مي باشد و براي حفظ تعادل صندوق مشترك آنها كه بيمه گر عهده دار اداره آن است ضروري است. اين موضوع بقدري حائز اهميت است كه حتي بعضي از خطرها كه فاقد خصلت پراكندگي است غير قابل بيمه تلقي شده مگر اينكه بيمه گر خود ما بازاء توان خود را از طريق بيمه هاي مجدد اتكائي بيمه نمايد و يا به اندازه توان خود در هر حادثه تعهد پذيرفته و بيمه گزار را وادار نمايد بقيه آنرا نزد ديگر شركتها بصورت اشتراكي بيمه نمايد.

تناوب و تواتر خطرها Frequency

براي اينكه خطرهاي مورد بيمه از لحاظ فني قابل ارزيابي باشد، بايد احتمال وقوع داشته باشد. والا اگر وقوع حادثه غيرممكن و يا حتي نادر باشد از يكسو بيمه گزار حاضر به انجام چنين بيمه اي نيست و از ديگر سو بيمه گر نمي تواند با اتكاء به آمار و حساب احتمالات حق بيمه متناسب با خطر را تعيين نمايد. بنابراين تناوب وتواترخطر و يابعبارت ديگر بوقوع پيوستن آن در فواصل زماني از بابت اينكه بيمه گر بتواند خطر را ارزيابي و حق بيمه اي براي آن محاسبه نمايد از شرايط حتمي خطرهاي بيمه شده مي باشد.

تشابه و يكنواختي خطرهاي بيمه شده Similarity

تشابه خطرها از دو نظر براي بيمه گر حائز اهميت است. از يك طرف شرط لازم براي اطلاعات آماري است، زير براي محاسبه تواتر وقوع خطر بايد خطرهاي مشابه مورد توجه قرار گيرد، از طرف ديگر تشابه خطر، شرط تساوي بين بيمه گزاران وكانون تعاوني است كه آنها دورآن گرد آمده اند. بيمه گزار بايد حق بيمه اي متناسب با خطري كه درمقابل آن بيمه شده است بپردازد.

Grands numbers – كثرت يا تعدد خطر

براي بيمه كردن يك خطر، شمار بيمه گزاران بايد باندازه كافي باشد. زيرا تنها از راه جمع آوري تعداد زيادي بيمه گزار و دريافت حق بيمه كافي است، كه بيمه گر قادر به انجام تعهد خود خواهد بود. اين امر كه متكي به قانون اعداد بزرگ مي باشد، اساس حرفه بيمه گري را تشكيل مي دهد.زيرا هرقدرتعداد خطرهاي بيمه شده بيشتر باشد،احتمال وقوع حادثه براي بيمه گزاران به نسبت كمتر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید