شرایط بیمه کردن خطر

عوامل تشديد و تغيير خطر بیمه
عوامل تشدید و تغییر خطر بیمه
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸
بیمه مشترک و اتکائی
بیمه مشترک و اتکائی
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

شرایط بیمه کردن خطر

شرايط بيمه كردن خطر

شرایط بیمه کردن خطر

باتـوجه به اینکـه حـرفه بیمه گری اینست که خطرها را بیمه نماید، لکن بیمه گرابتدا به ساکن نمی تواند هر خطری را تحت پوشش قرار دهد مگر اینکه شرایط لازم برای بیمه نمودن آنها وجود داشته یا بیمه گر این شرایط را بوجود آورد. این شرایط عبارتند از:

  1. پراکنده بودن خطرها Dispersion
  2. تناوب و تواتر خطرها Frequency
  3. تشابه و یکنواختی خطرهای بیمه شده Similarity
  4. Grands numbers – کثرت یا تعدد خطر

پراکنده بودن خطرها Dispersion

همانگونه در تعریف ماهوی بیمه بیان گردید. بیمه گزارن بدلیل توانائی محدودشان در جبران زیانهای وارده،دست تعاون بسوی یکدیگر درازکرده وبا تشکیل صندوقی تحت مدیریت بیمه گر، زیانهای وارده رابا پرداخت مبالغ جزئی بین خود سرشکن می نمایند. همین امر برای شرکتهای بیمـه نیـز صـادق می باشد. زیرا خسارات احتمالی باید از محل جمع آوری حق بیمه ها تامین شود و بدون شک اگر همه موارد بیمه یا تعداد زیادی از آنها در اثر وقوع یک حادثه از بین رفته یا خسارت ببیند قطعا” میزان تعهدبیمه گر از مجموع حق بیمه ها تجاوز نموده و جبران همه خسارات از عهده بیمه گر خارج خواهد بود. لذا خطرهای بیمه شده باید طوری پراکنده و متفرق باشد که احتمال وقوع حادثه به موارد چندی محدود گردد. این اصل پراکنده بودن خطرها شرط لازم برای تعاون بیمه گزاران می باشد و برای حفظ تعادل صندوق مشترک آنها که بیمه گر عهده دار اداره آن است ضروری است. این موضوع بقدری حائز اهمیت است که حتی بعضی از خطرها که فاقد خصلت پراکندگی است غیر قابل بیمه تلقی شده مگر اینکه بیمه گر خود ما بازاء توان خود را از طریق بیمه های مجدد اتکائی بیمه نماید و یا به اندازه توان خود در هر حادثه تعهد پذیرفته و بیمه گزار را وادار نماید بقیه آنرا نزد دیگر شرکتها بصورت اشتراکی بیمه نماید.

تناوب و تواتر خطرها Frequency

برای اینکه خطرهای مورد بیمه از لحاظ فنی قابل ارزیابی باشد، باید احتمال وقوع داشته باشد. والا اگر وقوع حادثه غیرممکن و یا حتی نادر باشد از یکسو بیمه گزار حاضر به انجام چنین بیمه ای نیست و از دیگر سو بیمه گر نمی تواند با اتکاء به آمار و حساب احتمالات حق بیمه متناسب با خطر را تعیین نماید. بنابراین تناوب وتواترخطر و یابعبارت دیگر بوقوع پیوستن آن در فواصل زمانی از بابت اینکه بیمه گر بتواند خطر را ارزیابی و حق بیمه ای برای آن محاسبه نماید از شرایط حتمی خطرهای بیمه شده می باشد.

تشابه و یکنواختی خطرهای بیمه شده Similarity

تشابه خطرها از دو نظر برای بیمه گر حائز اهمیت است. از یک طرف شرط لازم برای اطلاعات آماری است، زیر برای محاسبه تواتر وقوع خطر باید خطرهای مشابه مورد توجه قرار گیرد، از طرف دیگر تشابه خطر، شرط تساوی بین بیمه گزاران وکانون تعاونی است که آنها دورآن گرد آمده اند. بیمه گزار باید حق بیمه ای متناسب با خطری که درمقابل آن بیمه شده است بپردازد.

Grands numbers – کثرت یا تعدد خطر

برای بیمه کردن یک خطر، شمار بیمه گزاران باید باندازه کافی باشد. زیرا تنها از راه جمع آوری تعداد زیادی بیمه گزار و دریافت حق بیمه کافی است، که بیمه گر قادر به انجام تعهد خود خواهد بود. این امر که متکی به قانون اعداد بزرگ می باشد، اساس حرفه بیمه گری را تشکیل می دهد.زیرا هرقدرتعداد خطرهای بیمه شده بیشتر باشد،احتمال وقوع حادثه برای بیمه گزاران به نسبت کمتر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *