بيمه های اجتماعی

پايان قرارداد بيمه
پايان قرارداد بيمه
آگوست 15, 2019
بیمه های اموال
بیمه های اموال
آگوست 19, 2019

بيمه های اجتماعی

بيمه های اجتماعی

بيمه هاي اجتماعي كه داراي ماهيت حقوقي خاصي است به بيمه هائي اطلاق مي شود كه اصولا” براي رعايت مصلحت اجتماعي و حمايت از اشخاص يا طبقه خاصي از جامعه جنبه اجباري و يا رفاهي پيدا مي نمايد. دراين نوع بيمه، خطرهاي مثل بيماري، ازكارافتادگي، پيري، بيكاري، حوادث ناشي از كار تحت پوشش قرار مي گيرند و چون ازيكسو متضمن نفع و مصلحت اجتماع و يا طبقه خاصي است وازديگر سو قصد تجارت و سودجوئي درآن دخيل نمي باشد معمولا” اجراي آن بعهده دولت و يا شركتها و سازمانهاي خاص قرار دارد.

وجه تمايز بيمه هاي اجتماعي با بيمه هاي بازرگاني


باعنايت به خصوصيات بيمه هاي اجتماعي وجه تمايز آنرا بابيمه هاي بازرگاني مي توان بصورت زير خلاصه نمود:


ازنظر تعهدات سرمايه بيمه و محاسبه حق بيمه :


اصولا” درموسسات بيمه تجارتي حق بيمه هرشخص باتوجه به اهميت و شدت خطر و ارزش مورد بيمه )سرمايه بيمه( تعيين مي شود و دراين رابطه ميزان حق بيمه نسبت مستقيم باخطر و تعهد بيمه گر دارد. درصورتيكه دربيمه هاي اجتماعي فارغ ازاين دو مقوله، تعهدات بيمه براساس حداقل نيازهاي بيمه شدگان و حق بيمه براساس توانائي ايشان درنظر گرفته مي شود و مابه التفاوت آن بصورت يارانه تامين ميگردد.
در بيمه هاي اجتماعي معمولا” حق بيمه بصورت درصدي ثابت از دستمزد بيمه شده صرفنظر از اينكه بيمه شده يك نفر بوده و يا افرادي تحت تكفل وي مي باشند دريافت مي شود و اصل تساوي حق بيمه درمقابل تساوي خطر رعايت نمي گردد.


از جنبه مقررات حقوقي :


بر روابط بين بيمه گزاران بيمه شدگان و موسسات بيمه، دربيمه هاي تجارتي، حقوق خصوصي حاكم است درحالي كه رابطه بين موسسات بيمه اجتماعي و بيمه شدگان اغلب تابع حقوق عمومي است.


سود دهي بيمه هاي بازرگاني:


هدف از تاسيس شركتهاي بيمه بازرگاني درهرصورت تحصيل منفعت است درحالي كه موسسات بيمه هاي اجتماعي غيرانتفاعي هستند.

اجباري بودن بيمه اجتماعي:


اصل آزادي حكم مي كند هركس اختيار داشته باشدمعامله اي راانجام دهديا ازانجام آن خودداري نمايد ولذا طبق اين اصل هيچكس رانمي توان برخلاف ميلش مجبوربه انعقاد قرارداد كرد. اما گاهي مصالح اجتماع تحديد آزادي اراده افراد را ايجاب مي نمايد بيمه هاي اجتماعي ازاين دسته اندودولت ناچاراست براي حمايت ازطبقات معيني از جامعه بعضي بيمه ها را اجباري نمايد.

از لحاظ اتكائي :

موسسات بيمه هاي تجارتي اغلب محتاج به بيمه اتكائي هستند. زيرا از يك طرف تعهداتي كه مي پذيرند، گاهي بقدري زياد است كه به تنهائي از عهده جبران خسارت بر نمي آيند و از طرف ديگر تعداد بيمه شده آنها كم و بيش محدود است.

دربيمه هاي اجتماعي وضع دقيقا” برعكس است. خساراتيكه درهرمورد پرداخت مي شود نازل است و تعداد خطرها هم زياد مي باشد، بهمين علت موسسات بيمه هاي اجتماعي نيازي به اتكائي ندارند. Private or Merchantry Insurances بيمه هاي بازرگاني دربخش بيمه هاي بازرگاني نيز مي توان بيمه را در دو بخش مهم، بيمه هاي اشخـاص و بيمه هاي زيان تقسيم نمود.

 بيمه هاي اشخاص


موضوع بيمه، دربيمه هاي اشخاص، شخص بيمه شده است.دراين نوع بيمه،نه تنها تعهد بيمه گر مستقـل از خسارتـي است كه وارد مي آيد، بلكه گاهي تحقق خطرموجب خسارتي هم براي بيمه گزار نمي شود )بيمه بشرط حيات(، معهذا تعهد بيمه گر طبق قرارداد انجام خواهد شد، برخلاف بيمه هاي زيان كه تعهد بيمه گر را علاوه برقرارداد بيمه، ميزان خسارت وارده مشخص خواهد كرد، در بيمه هاي اشخاص تعهد بيمه گر صرفنظر از خسارت وارده، تنها بموجب قرارداد تعيين خواهد شد. زيرا هدف بيمه هاي اشخاص جبران خسارت نيست بلكه پرداخت وجهي مقطوع درصورت تحقق خطر ميباشد.

انواع بيمه هاي اشخاص

بيمه هاي اشخاص خودبه سه دسته عمده يكي بيمه هاي زندگي وديگري بيمه هاي حوادث جسماني و بيمه درماني تقسيم مي شود. مهمترين انواع بيمه هاي زندگي عبارتند از: بيمه عمربه شرط حيات، بيمه عمر به شرط فوت و بيمه مختلط كه از تركيب دو نوع بيمه يادشده بوجود مي آيد.
بيمه حوادث جسماني نيز انواع زيادي دارد. به موجب اين بيمه چنانچه حادثه موجب ازكارافتادگي و يا قطع يكي از اعضاء بدن بيمه شده شود و يا حادثه منجر به فوت وي گردد، بيمه گر براساس قرارداد بيمه وجه معيني را بسته به مورد به خودبيمه شده وياذوي الحقوق او پرداخت مي نمايد. دربيمه حوادث جسماني هم صرف تحقق خطراعم ازاينكه حادثه باعث خسارت مادي بيمه شده باشد يا نباشد بيمه گر ملزم به انجام تعهد خود خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید