بیمه های اجتماعی

پايان قرارداد بيمه
پایان قرارداد بیمه
مرداد ۲۶, ۱۳۹۸
بیمه های اموال
بیمه های اموال
مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

بیمه های اجتماعی

بیمه های اجتماعی

بیمه های اجتماعی که دارای ماهیت حقوقی خاصی است به بیمه هائی اطلاق می شود که اصولا” برای رعایت مصلحت اجتماعی و حمایت از اشخاص یا طبقه خاصی از جامعه جنبه اجباری و یا رفاهی پیدا می نماید. دراین نوع بیمه، خطرهای مثل بیماری، ازکارافتادگی، پیری، بیکاری، حوادث ناشی از کار تحت پوشش قرار می گیرند و چون ازیکسو متضمن نفع و مصلحت اجتماع و یا طبقه خاصی است وازدیگر سو قصد تجارت و سودجوئی درآن دخیل نمی باشد معمولا” اجرای آن بعهده دولت و یا شرکتها و سازمانهای خاص قرار دارد.

وجه تمایز بیمه های اجتماعی با بیمه های بازرگانی


باعنایت به خصوصیات بیمه های اجتماعی وجه تمایز آنرا بابیمه های بازرگانی می توان بصورت زیر خلاصه نمود:


ازنظر تعهدات سرمایه بیمه و محاسبه حق بیمه :


اصولا” درموسسات بیمه تجارتی حق بیمه هرشخص باتوجه به اهمیت و شدت خطر و ارزش مورد بیمه )سرمایه بیمه( تعیین می شود و دراین رابطه میزان حق بیمه نسبت مستقیم باخطر و تعهد بیمه گر دارد. درصورتیکه دربیمه های اجتماعی فارغ ازاین دو مقوله، تعهدات بیمه براساس حداقل نیازهای بیمه شدگان و حق بیمه براساس توانائی ایشان درنظر گرفته می شود و مابه التفاوت آن بصورت یارانه تامین میگردد.
در بیمه های اجتماعی معمولا” حق بیمه بصورت درصدی ثابت از دستمزد بیمه شده صرفنظر از اینکه بیمه شده یک نفر بوده و یا افرادی تحت تکفل وی می باشند دریافت می شود و اصل تساوی حق بیمه درمقابل تساوی خطر رعایت نمی گردد.


از جنبه مقررات حقوقی :


بر روابط بین بیمه گزاران بیمه شدگان و موسسات بیمه، دربیمه های تجارتی، حقوق خصوصی حاکم است درحالی که رابطه بین موسسات بیمه اجتماعی و بیمه شدگان اغلب تابع حقوق عمومی است.


سود دهی بیمه های بازرگانی:


هدف از تاسیس شرکتهای بیمه بازرگانی درهرصورت تحصیل منفعت است درحالی که موسسات بیمه های اجتماعی غیرانتفاعی هستند.

اجباری بودن بیمه اجتماعی:


اصل آزادی حکم می کند هرکس اختیار داشته باشدمعامله ای راانجام دهدیا ازانجام آن خودداری نماید ولذا طبق این اصل هیچکس رانمی توان برخلاف میلش مجبوربه انعقاد قرارداد کرد. اما گاهی مصالح اجتماع تحدید آزادی اراده افراد را ایجاب می نماید بیمه های اجتماعی ازاین دسته اندودولت ناچاراست برای حمایت ازطبقات معینی از جامعه بعضی بیمه ها را اجباری نماید.

از لحاظ اتکائی :

موسسات بیمه های تجارتی اغلب محتاج به بیمه اتکائی هستند. زیرا از یک طرف تعهداتی که می پذیرند، گاهی بقدری زیاد است که به تنهائی از عهده جبران خسارت بر نمی آیند و از طرف دیگر تعداد بیمه شده آنها کم و بیش محدود است.

دربیمه های اجتماعی وضع دقیقا” برعکس است. خساراتیکه درهرمورد پرداخت می شود نازل است و تعداد خطرها هم زیاد می باشد، بهمین علت موسسات بیمه های اجتماعی نیازی به اتکائی ندارند. Private or Merchantry Insurances بیمه های بازرگانی دربخش بیمه های بازرگانی نیز می توان بیمه را در دو بخش مهم، بیمه های اشخـاص و بیمه های زیان تقسیم نمود.

 بیمه های اشخاص


موضوع بیمه، دربیمه های اشخاص، شخص بیمه شده است.دراین نوع بیمه،نه تنها تعهد بیمه گر مستقـل از خسارتـی است که وارد می آید، بلکه گاهی تحقق خطرموجب خسارتی هم برای بیمه گزار نمی شود )بیمه بشرط حیات(، معهذا تعهد بیمه گر طبق قرارداد انجام خواهد شد، برخلاف بیمه های زیان که تعهد بیمه گر را علاوه برقرارداد بیمه، میزان خسارت وارده مشخص خواهد کرد، در بیمه های اشخاص تعهد بیمه گر صرفنظر از خسارت وارده، تنها بموجب قرارداد تعیین خواهد شد. زیرا هدف بیمه های اشخاص جبران خسارت نیست بلکه پرداخت وجهی مقطوع درصورت تحقق خطر میباشد.

انواع بیمه های اشخاص

بیمه های اشخاص خودبه سه دسته عمده یکی بیمه های زندگی ودیگری بیمه های حوادث جسمانی و بیمه درمانی تقسیم می شود. مهمترین انواع بیمه های زندگی عبارتند از: بیمه عمربه شرط حیات، بیمه عمر به شرط فوت و بیمه مختلط که از ترکیب دو نوع بیمه یادشده بوجود می آید.
بیمه حوادث جسمانی نیز انواع زیادی دارد. به موجب این بیمه چنانچه حادثه موجب ازکارافتادگی و یا قطع یکی از اعضاء بدن بیمه شده شود و یا حادثه منجر به فوت وی گردد، بیمه گر براساس قرارداد بیمه وجه معینی را بسته به مورد به خودبیمه شده ویاذوی الحقوق او پرداخت می نماید. دربیمه حوادث جسمانی هم صرف تحقق خطراعم ازاینکه حادثه باعث خسارت مادی بیمه شده باشد یا نباشد بیمه گر ملزم به انجام تعهد خود خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *