موضوع بيمه

بيمه گر و بیمه گزار
بيمه گر و بیمه گزار
آگوست 27, 2019
مبلغ بيمه شده (سرمايه بيمه)
مبلغ بيمه شده (سرمايه بيمه)
آگوست 29, 2019

موضوع بيمه

موضوع بيمه

موضوع بيمه

موضوع بيمه ( Subject Matter of the Insurance )  چيزي است كه تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد و مي تواند مال ، Property شخص  باشد Liability و يا مسئوليت person درصورتي كه شي مال باشد Propertys Insurance بيمه گردرمقابل خسارت وارد به آن متعهدخواهد بود. دراينجا شي)مال(اعم است ازبيروح وذيروح مانندبيمه آتش سوزي، اموال منقول وغيرمنقول،بيمه حمل ونقل،بيمه مرگ وميرحيوانات، بيمه محصولات كشاورزي و غيره. وچنانچه موضوع بيمه شخص باشد Personal Insurance بيمه گر درمقابل فوت ، بيماري و يا حيات بيمه شده متعهدخواهد بود.مانند:

  • بيمه هاي عمری
  • بيماری
  • حوادث شخصي
  • بشرط حيات و بشرط فوت

 ممكن است نه شيئي باشد و نه شخصي بلكه مسئوليت بيمه گزار Liability Insurance درمقابل ديگري باشد. دراينصورت بيمه گر متعهد است چنانچه در نتيجه حادثه اي كه باعث ورود خسارت به ديگري شده و بيمه گزار مسئول آن شناخته مي شود، خسارت آن شخص را جبران نمايد. مانند : بيمه هاي مسئوليت دارندگان و سايل نقليه در مقابل اشخاص ثالث، بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كارگران و غيره.

دیدگاهتان را بنویسید